Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 205/2012

                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 13 Δεκεμβρίου    2012 ημέρα
Πέμπτη  και ώρα 7:30 συνήλθε το Συμβούλιο
σε  δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την
213 /11-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που
δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με
αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88
του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα
Σόνια,  Ζαφειρούδης Αθανάσιος,
Γιοβανέκος  Τριαντάφυλλος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ζαφειρούδης Αθανάσιος

 

                                                               ΘΕΜΑΤΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
:  7/3ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 205/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση 
του Αναγνωστάρα Γεώργιο του Τριανταφύλου.

 

Ο Πρόεδρος  κήρυξε
την έναρξη της  συνεδρίασης του Τοπικού
Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος.

 

Η  παραπάνω αίτηση  του Αναγνωστάρα  Γεωργίου  με την οποία αναφέρει ότι είναι κάτοικος
Νικήτης και κατέχει σπίτι στον οικισμό Γάλήνη που βρίσκεται στην παραλία της
Νικήτης, μπροστά στον οποίο υπάρχει ένα πεύκο, που έκοψαν στην μέση οι
υπάλληλοι του Δήμου με εντολή του προέδρου της Δ.Κ.Νικήτης κύριου Τσολίδη. Το
συγκεκριμένο δέντρο δεν εμπόδιζε και δεν καταλαβαίνει το λόγο, για τον
οποίο  κόπηκε στα τέλη του Οκτωμβρίου. Το
ίδιο χρονικό διάστημα αναίτια και χωρίς απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η
γνωμοδότηση του Δασαρχείου κόπηκαν άλλα πέντε 
πεύκα, τα οποία βρίσκονταν στην παραλία της Νικήτης, με εντολή του κυρίου
Τσολίδη. Και συνεχίζει ότι θα ήθελε να ενημερωθεί για ποιο λόγο κόπηκαν τα
πεύκα.

Ο πρόεδρος αφού εισηγήθηκε επί του ανωτέρω θέματος
ενημερώνει τον κύριο Αναγνωστάρα Γεώργιο 
ότι το συμβούλιο της Δ.Κ.Νικήτης στις 11-10-2011 και με αριθμό  164/2011 πήρε 
ομόφωνη απόφαση, να προχωρήσει
ο Δήμος στην   κοπή δέντρων (πεύκων)στην
παραλιακή οδό Νικήτης προς Αγ. Γεώργιο και προς Αγ. .Βαρβάρα που εμποδίζουν την
διάνοιξη δρόμου καθώς επίσης την κυκλοφορία αυτοκινήτων και πεζών. Επίσης στις
9 Αυγούστου 2012 με αριθμό 143/2012 πάρθηκε απόφαση για την εφαρμογή του
ρυμοτομικού σχεδίου του παραλιακού δρόμου από κάμπινγκ Κουρμπέτη μέχρι Αγ.
Θεόδωρο από την πάνω πλευρά του δρόμου με προτεραιότητα όπου είναι εφικτό η
κρασπέδωση με πεζοδρόμιο 2,50
μ.    

 

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν με
τις ενέργειες του προέδρου κυρίου Τσολίδη δηλαδή με την κοπή των πεύκων που
βρίσκονταν στον παραλιακό δρόμο προς κάμπινγκ Κουρμπέτη της Δ.Κ.Νικήτης γιατί
εμπόδιζαν την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων και πεζών της Δ.Κ.Νικήτης..

.

 

               Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 205/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              
(Υπογραφές)

 

 

 

               Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 
                                               ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

wcag