Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012

                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 13 Δεκεμβρίου    2012 ημέρα
Πέμπτη  και ώρα 7:30 συνήλθε το Συμβούλιο
σε  δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την
213 /11-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που
δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με
αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88
του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα
Σόνια,  Ζαφειρούδης Αθανάσιος,
Γιοβανέκος  Τριαντάφυλλος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ζαφειρούδης Αθανάσιος

                 

                                                                 ΘΕΜΑΤΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
:  7/1ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 203/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση 
της ΣΑΡΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

 

Ο Πρόεδρος  κήρυξε
την έναρξη της  συνεδρίασης του Τοπικού
Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος.

 

Η  παραπάνω αίτηση  της ΣΑΡΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ αριθ.πρωτ.214/11-12-2012
με την οποία ζητάει  από τον Δήμο να
προβεί στον καθορισμό τιμής (τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο) για τον υπολογισμό του
συνολικού  τιμήματος που θα πρέπει να
καταβάλλει προκειμένου να προσκυρώσει στην ιδιοκτησία της το τμήμα της
καταργούμενης, από το ρυμοτομικό σχέδιο, δημοτικής οδού, όπως φαίνεται από το
επισυναπτόμενο  τοπογραφικό διάγραμμα.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν να
προβεί  ο
Δήμο  στον καθορισμό τιμής (τιμή ανά τετραγωνικό
μέτρο) για τον υπολογισμό του συνολικού 
τιμήματος που θα πρέπει να καταβάλλει η κυρία ΣΑΡΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ προκειμένου
να προσκυρώσει στην ιδιοκτησία της το τμήμα της καταργούμενης, από το
ρυμοτομικό σχέδιο, δημοτικής οδού, όπως φαίνεται από το επισυναπτόμενο  τοπογραφικό διάγραμμα στην Δ.Κ.Νικήτης

.

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 203/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ

                                             (Υπογραφή)                                                         (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ