Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 202/2012

                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13/2012 Συνεδρίασης του
Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα στις 13 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30 συνήλθε το
Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 213/11.12.2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας,
που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με
αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε
ότι  σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)  
ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακουδας Λάμπρος, Μητσιαρα Σόνια,
Ζαφειρούδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 4ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 202/2012  

 

ΘΕΜΑ: Εκταφή των θανόντων της πενταετίας αφού
προηγηθεί ειδοποίηση των συγγενών τους 
της Δ.Κ.Νικήτης.

 

 

Ο Πρόεδρος
εισηγούμενος το 4ο θέμα  εντός ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι υπάρχει μείζων θέμα ως προς το χώρο του κοιμητηρίου.
Υπάρχουν θανόντες οι οποίοι έχουν περάσει την πενταετία. Προτείνει να γίνεται η
εκταφή των θανόντων που έχουν περάσει την πενταετία αφού προηγηθεί ειδοποίηση
των συγγενών τους.

 

Ακολούθως πήραν
το λόγο οι σύμβουλοι δηλώνοντας ότι συμφωνούν απόλυτα με τον Πρόεδρο της
Δημοτικής  Κοινότητας.

 

 
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι τοπικοί σύμβουλοι συμφωνούν, να
γίνεται η εκταφή 
των θανόντων της
πενταετίας αφού προηγηθεί ειδοποίηση των συγγενών τους  της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η
απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 202/2012.

 

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                
ΤΑ ΜΕΛΗ

    (Υπογραφή)                                             
(Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

    

 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

wcag