Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 201/2012

                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13/2012 Συνεδρίασης του
Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα στις 13 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30 συνήλθε το
Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 213/11.12.2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας,
που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με
αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε
ότι  σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)  
ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακουδας Λάμπρος, Μητσιαρα Σόνια,
Ζαφειρούδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

 

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 5ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 201/2012  

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί εντάξεως στο πρόγραμμα
Δακοκτονίας έτους 2013.

 

 

Ο Πρόεδρος
εισηγούμενος το 5ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στην ανάγκη
αντιμετώπισης του δάκου (δακοκτονία)των ελαιόδεντρων με τη διενέργεια σειράς
ρήψεων κατάλληλου υγρού για την καταπολέμηση του δάκου.

 Ακολούθως πήραν το λόγο οι σύμβουλοι δηλώνοντας ότι συμφωνούν απόλυτα με
τον Πρόεδρο της Δημοτικής  Κοινότητας.

 

 
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Να προχωρήσει άμεσα στην εισήγηση
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση δάκου (δακοκτονία)
των ελαιόδεντρων με τη διενέργεια σειράς
ρήψεων κατάλληλου υγρού για την καταπολέμηση του δάκου.

 

Η
απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 201/2012.

 

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  
ΤΑ ΜΕΛΗ

      (Υπογραφή)                                               
(Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

wcag