Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2012

                                                       
    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της
αριθμ.11/2012 

Συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ.19/2012

                                                                                           

ΘΕΜΑ:  Υποβολή μήνυσης κατά της Κουτσιούκη Θωμαής

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα
στις 14 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     
Παγώνης Τριαντάφυλλος
Πρόεδρος                      Μηδέν

2.     
Ζησόπουλος
Γεώργιος

3.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 3 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι
καθημερινά υπάρχουν πολλές καταγγελίες για την Κουτσιούκη Θωμαή που μαζεύει
απορρίμματα σκουπίδια και ότι άχρηστο πράγμα στην αυλή της, που βρίσκεται δίπλα
στην Πλατεία του χωριού, με αποτέλεσμα να δημιουργεί μία μεγάλη εστία μόλυνσης,
επικίνδυνη για τους κατοίκους και κυρίως για τους γείτονες.

      Πρίν από μερικά χρόνια με διαταγή του
Εισαγγελέα καθαρίστηκε η αυλή της Κουτσιούκη Θωμαής και πετάχτηκαν με τα
μηχανήματα του Δήμου 14 φορτηγά σκουπίδια.

       Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά                                                                                                                                    

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

        

                                    Α Π Ο Φ
Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Να υποβληθεί μήνυση κατά της Κουτσιούκη
Θωμαής του Γεωργίου και να γίνουν όλες οι διαδικασίες για να καθαρισθεί καί
πάλι η αυλή της Κουτσιούκη Θωμαής , που έχει μετατραπεί σε πολύ επικίνδυνη
εστία μόλυνσης

                                                                        

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα
αριθμό 19/2012.

Αφού τελείωσαν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα
συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

            

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΤΑ  ΜΕΛΗ

                         (Υπογραφή)                                     (Υπογραφές)

                   

 

    Ακριβές Απόσπασμα

                                        Παγώνης Τριαντάφυλλος