Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2012

                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

               Από το πρακτικό της αριθμ 10/2012

      Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας Μεταγγιτσίου

      Αριθμ. Αποφ.  15/2012

 

      ΘΕΜΑ. 
Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2013

 

        Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό
κατάστημα σήμερα στις 1 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 .μ.μ.
συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το  Συμβούλιο
της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου,  που επιδόθηκε στον κάθε
Σύμβουλο, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι  σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία.

 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παγώνης Τριαντάφυλλος
Πρόεδρος           Μηδέν

2. Ζησόπουλος Γεώργιος

3. Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

     Ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον
θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι το Τοπικό Συμβούλιο πρέπει να προτείνει
έργα για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το έτος 2013.

    Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προτείνει
έργα .

     Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,
ομόφωνα προτείνει τα παρακάτω έργα για το τεχνικό πρόγραμμα έτος 2013.

                                                                                                                 
           1. Αντικατάσταση
αμιαντοσωλήνων εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης                                                            
600.000 Ευρώ

2. Κατασκευή Πλατείας                                               
300.000     «  

3. Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός
οικισμού                 250.000     «

4. Αναστήλωση – Αναπαλαίωση του
Νερόμυλου          600.000    «

5. Επέκταση  Φ.Ο.Π                                                      
100.000    «

6. Φωτισμός κεντρικών
δρόμων                                     100.000    «

7. Κατασκευή τοιχίου παλιού
Νεκροταφείου                 50.000    «            

8. Πολεοδόμηση της επέκτασης
οικισμού (ΓΠΣ)          700.000   Ευρώ

9. Κατασκευή κόμβων στη θέση
κρωτήρι και στην είσοδο του χωριού στη θέση αποθήκη συνεταιρισμού                              250.000      «

10. Κατασκευή υπονόμων εντός
οικισμού                  150.000      «

11. Ανόρυξη γεώτρησης
Υδρευση                                
50.000      «

12.Κατασκευή Πλακοσκεπούς
οχετού ( Βλαχοπήγαδο)100.000   «

13. Ηλεκτροδότηση γεώτρησης
Δήμου Δένδρα               60.000

14. Βιολογικός καθαρισμός                                           
500.000

15.Συντήρηση και επισκευή
ΦΟΠ                                  
50.000

16.Συντήρηση Δημ. Σχολείου                                         
30.000

17.Συντήρηση δικτύου
Υδρευσης                                  
50.000

18.Κατασκευή Δεξαμενής
Υδρευσης                            
100.000

16. Συντήρηση Πηγής                                                       30.000

17. Συντήρηση Αγροτικών
δρόμων                                 
50.000

18. Συντήρηση Γεωτρήσεων                                            
50.000

19. Είσοδος χωριού (
φωτισμός)                                      
80.000   

20. Διάνοιξη ρεμάτων                                                      
20.000

21. Αξιοποίηση αρχαιολογικών
χώρων                          100.000

22. Συντήρηση Δημ.
Καταστήματος                               
30.000

23.Προμήθεια πινακίδων σήμανσης                                 20.000

24.Αξιοποίηση πηγής στο
Μαυρόβριο                             
30.000

25. Αξιοποίηση πηγής Προφ.
Ηλία                                  
30.000

26. Εξοπλισμός Δημ.
Καταστήματος                               
30.000

27. Διάνοιξη νέων αγροτικών
δρόμων                             
70.000              

28. Κρασπέδωση δρόμου (
Τσαϊρα)                                 
80.000

29. Κραπέδωση δρόμου (Καρρά
Πλατανούδια)             100.000

                   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα
αριθμό  15/2012

Αφού τελείωσαν τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε
το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής.

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

               ( Υπογραφή )                                       (
Υπογραφές )

 

                               

 

Ακριβές
Απόσπασμα

                                   Παγώνης Τριαντάφυλλος

wcag