Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2012

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της
αριθμ.
1/2012                                                                                                                                             
                     

Συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 1/2012                                                                                                                                      
 

ΘΕΜΑ:  Ανταλλαγή χώρου με ιδιοκτησία του Κυπαρισσά
Δημητρίου στη Θέση Τρανό Πηγάδι.

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα
στις 27 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     
Παγώνης
Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.     
Ζησόπουλος
Γεώργιος

3.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης αναφέρει ότι.

     Στη θέση Τρανό πηγάδι και δίπλα από την
ιδιοκτησία του Κυπαρισσά  Δημητρίου του
Γεωργίου, υπάρχει κοινόχρηστο χώρος, ο οποίος δεν εξυπηρετεί κανέναν. Ο
Πρόεδρος πρότεινε την ανταλλαγή του χώρου αυτού, με τμήμα ιδιοκτησίας του
Κυπαρισσά Δημητρίου για την διάνοιξη του κεντρικού δρόμου.

 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                        

                                       Α Π Ο Φ
Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Να γίνει η ανταλλαγή του κοινόχρηστου χώρου
 στη Θέση Τρανό  Πηγάδι, με τμήμα ιδιοκτησίας του Κυπαρισσά
Δημητρίου.

           Η διάνοιξη του κεντρικού δρόμου θα
γίνει κατά μήκος της ιδιοκτησίας του Κυπαρισσά Δημητρίου , πλάτους ενός μέτρου.

                                                                          

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα
αριθμό 1/2012.

Αφού τελείωσαν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα
συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                     (Υπογραφές)

                   

                                   

    Ακριβές Απόσπασμα

                                   Παγώνης
Τριαντάφυλλος