Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις  19/03/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα  15:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Καθορισμός τρόπου επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης-αγωγοί μεταφοράς λυμάτων οικισμού Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Μηχανικός του Δήμου)

2)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση τριών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κα. Καραδήμου Δήμητρα Α/τρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

3)    Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

4)    Επιχορήγηση Συλλόγων.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

5)    Έγκριση επειγουσών προσθέτων εργασιών.
(Εισηγητής: κα. Καραδήμου Δήμητρα Α/τρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

6)    Προγραμματισμός προσλήψεων – Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ ά και β΄ βαθμού για την κάλυψη εποχικών αναγκών Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

7)    Προγραμματισμός προσλήψεων – Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ ά και β΄ βαθμού για την κάλυψη εποχικών αναγκών Σύμβασης Μίσθωσης  Έργου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

8)    Προγραμματισμός Προσλήψεων για το Δήμο Σιθωνίας έτους 2013 βάσει της υπ΄αριθμ.Πρωτ.8920/06.03.2013 έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
        (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

9)    Προγραμματισμός προσλήψεων – Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ ά και β΄ βαθμού για την κάλυψη εποχικών αναγκών Σύμβασης Μίσθωσης  Έργου για τις σχολικές μονάδες Α΄θμιας εκπαίδευσης .
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

10)    Προγραμματισμός προσλήψεων – Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ ά και β΄ βαθμού για την κάλυψη εποχικών αναγκών Σύμβασης Μίσθωσης  Έργου για τις σχολικές μονάδες Β΄θμιας εκπαίδευσης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

11)    «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν. 3852/2012). (Αρ. 12α/2013 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

12)    «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν. 3852/2012). (Αρ. 12β/2013 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)
13)    «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν. 3852/2012). (Αρ. 12δ/2013 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)
14)    «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν. 3852/2012). (Αρ. 9α/2013 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)
15)    «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν. 3852/2012). (Αρ. 9β/2013 απόφ. Ο.Ε.)».
  (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

16)    «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν. 3852/2012). (Αρ. 9γ/2013 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 Αρσένης Καλλικρατίδας