Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 196/2012

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12/2012 Συνεδρίασης του
Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 8 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7:30 μ.μ συνήλθε το Συμβούλιο σε
δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 198/ 6-11..2012 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της εντός ημερήσιας διάταξης Τεχνικό
πρόγραμμα Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης 2013.  .

            Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε
ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν
παρόντες  4 (τέσσερις )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σώνια   Γιοβανέκος
Τριαντάφυλλος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ζαφειρούδης  Αθανάσιος,

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 1ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ:196/2012 

 

ΘΕΜΑ: Σύνταξη Τεχνικού προγράμματος έτους
2013 της Δ.Κ.Νικήτης.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
:

 

1)Κατασκευή νέων παιδικών χαρών Δ.Κ.Ν 6.925,00€

2)Μελέτη για την κατασκευή παιδικού σταθμού Δ.Κ.Ν 15.000,00 €

3)Κατασκευή κτηρίου παιδικού σταθμού Δ.Κ.Ν 50.000,00€

4)Ανάπλαση έξι(6) βρύσεων  Δ.Κ.Ν
5.000,00€

5)Κατάρτιση σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης Δ.Κ.Ν 6.925,00€

6)Συμπληρωματικές εργασίες Λαογραφικού Μουσείου Νικήτης 15.000,00€

7)Κατασκευή τοίχου
αντιστήριξης Δημοτικού σχολείου Νικήτης 6.925,00

8)Κατασκευή
περίφραξης παλαιά σφαγεία Νικήτης 6.925,00€

9)Αξιοποίηση
παλαιού κτηρίου σφαγείου 45.000,00€

10)Αξιοποίηση
αποθηκών Δ.Κ.Ν 45.000,00€

11)Μελέτη
αξιοποίησης του κτηρίου Χριστοφορίδη 15.000,00€

12)Μελέτη
συντήρησης παλαιάς προβλήτας Δ.Κ.Ν 15.000,00€

13)Πλακοστρώσεις
δρόμων παλαιού χωριού 40.000,00€

14)Προσθήκη
αιθουσών Γυμνασίου Νικήτης 80.000,00€

15)Κατασκευή δύο
(2)παρκινγκ Δ.Κ.Ν 45.000,00€

16)Διαμόρφωση
παρκινγκ στη θέση Λαγόμανδρα 6.925,00€

17)Ανάπλαση στo πηγάδι Τσιρώνη 6.925,00€

18)Ανάπλαση στην
βρύση Παναγούδας 6.925,00€

19)Ίδρυση
δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού 25.000,00€

20)Δημιουργία
θερινού θεάτρου 50.000,00€

21)Δημιουργία
δημοτικής βιβλιοθήκης 15.000,00€

22)Δημιουργία
αίθουσας εκδηλώσεων και διαλέξεων 
50.000,00€

23)Ανάπλαση στο
παλιό χοροστάσι 15.000,00€

                                                                                                                                                                                  

                                                     
ΣΥΝΟΛΟ:573.475,00€

 

        ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
:

 

1)Μελέτη
ηλεκτροφωτισμού παλιάς Νικήτης και παρκινγκ εκκλησίας Αγ. Νικήτα 22.000,00€

2)Υπογειοποίηση
καλωδίων στην παλιά Νικήτη 100.000,00€

 

                                                      ΣΥΝΟΛΟ: 122.000,00€

 

 

 

          ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
:

 

1)Ηλεκτροδότηση
γεώτρησης στην θέση Δημανιώτικα  Δ.Κ.Ν
80.000,00€

2)Καινούργια
γεώτρηση στη θέση Βαρεία Δ.Κ.Ν 70.000,00€

3)Συντήρηση στη
γεώτρηση Κουρί-Αγ. Παύλος Δ.Κ.Ν 2.000,00€

4)Αξιοποίηση της
γεώτρησης Ληθερής Δ.Κ.Ν 10.000,00€

5)Καινούργιο
δίκτυο απογεώτρηση Κασταμονίτη-κεντρική δεξαμενή γιατι το παλιό δίκτυο είναι με
αμίαντο Δ.Κ.Ν 50.000,00€

6)Αντικατάστασης σωλήνων 1 χμ από Σπαθιές έως Καλόγρια με
σωλήνα Φ200 Δ.Κ.Ν 50.000,00€

7)Τοποθέτηση βανών σε πολλά σημεία στο παλαιό χωριό
6.925,00€

8)Αντικατάσταση
δικτύου δεξιά και αριστερά της παραλίας Νικήτης διότι είναι με αμίαντο Δ.Κ.Ν
20.000,00€

 9)Ηλεκτροδότηση κεντρικής δεξαμενής για να
λειτουργούν οι αυτόματοι χλωριωτές Δ.Κ.Ν 2.000,00€

10)Αντικατάσταση
δικτύου Φ250 από οικία Λουκοβίτη Χρήστου μέχρι οικία Κουρμπέτη Νικόλαου μήκος
δικτύου 600μ Δ.Κ.Ν 25.000,00€

11)Αντικατάσταση αγωγού
Φ200 που διέρχεται από οικία Χαϊνόγλου. Δημητρίου έως και Τσακή Γεωργίου διότι
είναι μεταλλικός 10.000,00€

12)Κατασκευή
δικτύου άρδευσης Δ.Κ.Ν 6.925,00€

13)Κατασκευή νέας
δεξαμενής ύδρευσης για την εξυπηρέτηση της παλιάς   Νικήτης 70.000,00

14) Διοχέτευση
παροχών για την εξυπηρέτηση των αγροτών της περιοχής από τα καθαρά νερά του
βιολογικού της Δ.Κ.Νικήτης.

                                            
                         

 

                                                       ΣΥΝΟΛΟ:402.850,00€

 

                ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
:

 

1)Κατασκευή
τεχνικών έργων σε δασικούς δρόμους Δ.Κ.Ν 6.925,00€

2)Κατασκευή και
συντήρηση ζωνών προστασίας πυρόσβεσης Δ.Κ.Ν 6.925,00€

3)Συντήρηση και
καθαριότητα στις νησίδες Δ.Κ.Ν 6.925,00€

4)Δεντροφυτεύεις
στην βρύση Παναγούδας 6.925,00€

5)Να δημιουργηθεί
οδοιπορική ανάβαση στο δάσος από Προφήτη Ηλία –Αγ. Νικόλαο-Αγ. Γεώργιο μέχρι
Γκούβαλη Αγ. Νικολάου 2.000,00€

 

 

                                                       ΣΥΝΟΛΟ: 29.700,00

 

                 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ:

 

1)Κατασκευή
νεκροταφείου Δ.Κ.Ν 45.000,00€

2)Κατασκευή
νεκροταφείου για παλιννοστούντες Δ.Κ.Ν 45.000,00€

 

                                               
      ΣΥΝΟΛΟ:90.000,00€

 

               ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ :

 

1)Ασφαλτοστρώσεις
στο ρυμοτομικό σχέδιο Νικήτης 45.000,00€

2)Ασφαλτοτάπητας
στους κεντρικούς δρόμους Νικήτης 45.000,00€

3)Κρασπέδωση
δρόμων Δ.Κ.Ν 6.925,00€

4)Πλακοστρώσεις
πεζοδρομίων Δ.Κ.Ν 6.925,00€

5)Κατασκευή
δρόμου(κατέβασμα)από οικία Λελεγιάννη Δημήτριου μέχρι υλικά οικοδομών Αστερίου
Βασίλειο 6.925,00€

6)Διάνοιξη δρόμων
εντός ρυμοτομικού  σχεδίου 6.925,00€

7)Κατασκευή
πεζοδρομίων στις γέφυρες δεξιά και αριστερά για την διέλευση πεζών εντός
σχεδίου 2.000,00€

8)Συντήρηση
αγροτικών δρόμων Δ.Κ.Ν 6.925,00€

9)Προμήθεια
αδρανών (σκυρόδεμα)για επίστρωση αγροτικών δρόμων Δ.Κ.Ν 6.925,00€

10)Τσιμεντοστρώσεις
δρόμων Δ.Κ.Ν 6.925,00€

11) Τσιμεντοστρώσεις
ρεμάτων Δ.Κ.Ν 6.925,00€

12) Κατασκευή τοιχίου
από την πλευρά του οστεοφυλακίου της εκκλησίας 

      Αγ.Νικήτα.

13) Εφαρμογή
ρυμοτομικού σχεδίου της παραλίας της Δ.Κ.Νικήτης  από  
την                                                            

      
πάνω πλευρά από τον
Αγ.Θεόδωρο μέχρι κάμπιγκ Κουρμέτη.

14)Ανάπλαση της
παραλίας από την κάτω πλευρά από παλιά προβλήτα

      μέχρι Κοσμά Καραλή.

15)Κατασκευή
ζαρζανέτι από λιμάνι μέχρι την περιοχή του ξενοδοχείου  

     Τορωναίος της Δ.Κ.Νικήτης  30.000€.

16)Κατασκευή
νησίδας από Μασούτη προς Αγ.Γεώργιο της Δ.Κ.Νικήτης.

17)Κατασκευή
εναέριας πεζογέφυρας ανάμεσα Λυδιανού  με
Χριστόφορο

     Καζάνη για την εξυπηρέτηση του Ιερού Ναού
Κοίμηση της Θεοτόκου.

 

 ΣΥΝΟΛΟ:147.400,00€

 

                                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:1.365.425,00€

                                                 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Να προχωρήσει
στην ψήφιση του Τεχνικού προγράμματος
.

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 196/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
 

 

                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ
ΜΕΛΗ

  (Υπογραφή)                                             
(Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

  ΤΣΟΛΙΔΗΣ    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ