Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 184/2012

                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 25 Οκτωβρίου    2012
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.30 συνήλθε το
Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 187/23.10.2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους
Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010,
για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.
 Γ
ioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: —————-

                           

                                                                ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 2ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2012  

 

ΘΕΜΑ: Εκπόνηση μελέτης από Κουρμπέτη  Αστέριο 
μέχρι Ψηλογιώργη στην Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι 29 Αυγούστου
2012 το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης  με ομόφωνη απόφαση συμφώνησε να γίνει η
εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου και να απομακρυνθούν οι εγκαταστάσεις που
έχουν γίνει από ιδιώτες με προτεραιότητα όπου είναι εφικτό η κρασπέδωση με
πεζοδρόμιο 2,50μέτρων του παραλιακού δρόμου από Κουρμπέτη μέχρι τον Αγ. Θεόδωρο
της Δ.Κ.Νικήτης.

Αναφέρει επίσης ότι υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα με το
οποίο ορίζετε η ρυμοτομική γραμμή καθώς και η μελέτη του Δήμου που αποτυπώνει
τα έργα στα οποία  προτίθεται να προβεί (
πεζοδρόμια, θέσεις πάρκινγκ, τοποθέτηση γκαζόν, δέντρων κλπ).

Η δημοπράτηση για την ανάπλαση και ρυμοτόμηση της
παραλίας  θα ξεκινήσει στις 6 Νοεμβρίου
και θα αφορά το τμήμα από Αγ. Θεόδωρο μέχρι Καραλή Δάφνη, και στις 25
Νοεμβρίου  θα γίνει η δημοπράτηση για την
ρυμοτόμηση του τμήματος από Ψηλογιώργη μέχρι κάμπινγκ Κουρπέτη Αστέριο.        

Από την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου εξαιρούνται οι
οικοπεδούχοι Φουντούκης,  Δεληθανασης
Νικόλαος και Πρασσάς  Αριστοτέλης γιατί
δεν έχουν προβεί στην έκδοσης οικοδομικής άδειας.

Οι κύριοι Γεωργακούδας Λάμπρος  και Ζαφειρούδης Αθανάσιος τονίζουν ότι δεν
πρέπει να γίνει καμιά εξαίρεση.

Ο κύριος Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος τονίζει ότι πρώτα θα
πρέπει να γίνει η μελέτη  γιατί όπως έχει
το θέμα δεν  εγγυάται τίποτα.

 

  Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

 

                   
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  συμφωνούν, ο
Δήμος να προβεί στην εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου
του τμήματος από Ψηλογιώργη μέχρι κάμπινγκ Κουρμπέτη Αστέριο της Δ.Κ.Νικήτης.

 

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 184/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                               
(Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                   ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ