Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 179/2012

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια
συνεδρίαση, ύστερα από την 163/ 24-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88
του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.
 Γ
ioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: —————-

 

                                                             ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 11ο /7

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 179/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση  της Αικ. Αφροδίτη Αλέγρα για παροχή νερού
στην   Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο   Πρόεδρος   κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου
επί του παραπάνω θέματος 

 

Η κυρία Αικ. Αφροδίτη 
Αλέγρα με αριθ.πρωτ. 148/13-8-2012 αίτησή της με την οποία ζητάει παροχή
νερού στο αγρόκτημα της που βρίσκεται στην θέση ΒΙΓΛΑ  (ΚΑΣΤΡΙ) 
καθώς επίσης  και στην περιοχή
Αγ.Γεωργίου  (ψειριάρη).

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

 

 

 

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν πρώτα
να προσκομίσει  την οικοδομική άδεια και  των δύο αγροτεμαχίων και μετά να πάρει παροχή
νερού ½ ίντσα.

 

 

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 179/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     
ΤΑ ΜΕΛΗ

    (Υπογραφή)                                                    
(Υπογραφές)

 

 

 


Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ