Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2012

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια
συνεδρίαση, ύστερα από την 163/ 24-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88
του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.
 Γ
ioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: —————-

  

                                                            ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 11ο /2  

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 174/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση του Γατσουλιά  Δημητρίου με θέμα προστασία ιδιοκτησίας μου
από πυρκαγιά στην Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο   Πρόεδρος   κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου
επί του παραπάνω θέματος 

 

Ο Κύριος Γατσουλιάς 
Δημήτριος  με την  αριθ.πρωτ.158/12-9-2012 αίτηση  του 
αναφέρει ότι η  μόνιμη κατοικία
του έχει κοινό όριο με αυτήν του κ. Παπαχαραλαμπους, που διαμένει στην Ιταλία
και τον εκπροσωπεί η αδελφή του κ. Μιράντα Πατέλη.

Καθ΄όλο το κοινό μας όριο ο κύριος Παπαχαραλάμπους
εγκατέλειψε στην τύχη τους, εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα πεύκα που είχε φυτέψει
σε ελάχιστη απόσταση από το κοινό μας όριο. Τα πολυάριθμα αυτά πεύκα, «
θέριεψαν», σε ύψους πάνω από είκοσι μέτρα, άπλωσαν τα κλαδιά, τους κορμούς και
τις ρίζες τους μέσα στην δική μου ιδιοκτησίας. Από το έτος 1985 που κατοικώ
εκεί  ουδεμία  φορά 
τα κλάδευση, ούτε καθάρισε την περιοχή από ξερόκλαδα γύρω από αυτά.

Η μη περιποίηση  (κλάδεμα
και αραίωση) των πεύκων δημιούργησε στην ιδιοκτησία μου τεράστια προβλήματα, φόβους
και κινδύνους διαβίωσης και συγκεκριμένα:

1. Οι ξερές πευκοβελόνες και τα ξερόκλαδα  έχουν επικαλύψει ζώνη πλάτους τουλάχιστον
τεσσάρων μέτρων από την ιδιοκτησία μου αλλά και την όμορη με αποτέλεσμα:

α) να υπάρχει τεράστιος κίνδυνος πυρκαγιάς και άμεσης
ανεξέλεγκτης διάδοσή της.

β) Στην παραπάνω ζώνη παρότι την καθαρίζω συνεχώς από τις
πευκοβελόνες καταστρέφονται τα κηπευτικά μου και να μην φυτρώνει τίποτε.

γ)  Με τον αέρα
γεμίζουν όλες οι αυλές μου και τα πλακόστρωτα.

 

2. Οι ρίζες των πεύκων έχουν εισέλθει εντός της
ιδιοκτησίας μου με αποτέλεσμα να ραγίσουν-σπάσουν οι πέτρινοι τοίχοι και τα
πεζούλια, να ανασηκωθούν τα πλακόστρωτα και οι τσιμεντένιοι διάδρομοι. Επειδή
είναι γνωστό ότι οι ρίζες απλώνονται σε μεγάλη οριζόντια απόσταση υπάρχει
κίνδυνος και για την κατοικία μου.

 

3. Τα πανύψηλα αυτά πεύκα καθ’ όλο το μήκους των κοινών
μας ορίων, γέρνουν με τους κορμούς τους και τα κλαδιά μέσα στην ιδιοκτησία μου
με αποτέλεσμα όταν υπάρχει δυνατός αέρας να σπάζουν ολόκληρα κλαδιά και να
εκσφενδονίζονται στο οικόπεδό μου και στην κατοικία μου με σοβαρότατους
κινδύνους τραυματισμών μας και ζημιών στα αυτοκίνητα και την περιουσία μας.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλεί το τοπικό συμβούλιο και
τον πρόεδρο να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα 
για να αρθούν και αποτραπούν οι παραπάνω κίνδυνοι για την ιδιοκτησία μου
( π.χ. αραίωση  δέντρων ,κλάδεμα
τουλάχιστον σε ότι εισέρχεται εντός της ιδιοκτησίας μου, καθάρισμα και
αποθάμνωση στην βάση των πεύκων κ.λ.π).

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

                                      

                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 Οι τοπικοί Σύμβουλοι προτείνουν
να γίνει συνάντηση μεταξύ κυρίου Γατσουλιά 
Δημήτριου  και της κυρίας  Πατέλη  Μιράντα για να λυθούν  τα 
προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στα σύνορα των οικοπέδων τους στην
Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 174/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   
ΤΑ ΜΕΛΗ

                                            (Υπογραφή)                                                
(Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

                                                                                Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 


     

 

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ