Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 169/2012

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου    2012
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το
Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/24.9.2012 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.
 Γ
ioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: —————-

 

                                                                ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 5ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 169/2012  

 

ΘΕΜΑ: Κατασκευή  τσιμεντένιων βάσεων για την τοποθέτηση κάδων
απορριμμάτων στην Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο  Πρόεδρος   εισηγούμενος το 5ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης προτείνει να γίνουν
τσιμεντένιες βάσεις και πάνω σε αυτές να τοποθετηθούν οι κάδοι απορριμμάτων.

Ο κύριος Ζαφειρούδης 
Αθανάσιος δεν συμφωνεί να κατασκευαστούν οι βάσεις εις βάρος του δρόμου.

Ο πρόεδρος τονίζει ότι οι βάσεις θα κατασκευαστούν σε
σημεία τα οποία δεν ενοχλούν και όπου είναι εφικτό.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

 

 

 

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί να κατασκευαστούν τσιμεντένιες βάσεις
 
για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων σε σημεία όπου είναι εφικτό στην
Δ.Κ.Νικήτης.

 

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 169/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  
ΤΑ ΜΕΛΗ

                                    (Υπογραφή)                                                 (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

                                                                  Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 
                                     ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ