Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 165/2012

                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου    2012
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το
Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/24.9.2012 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.
 Γ
ioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: —————-

                    

                                                         ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 1ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 165/2012  

 

ΘΕΜΑ: : Γνωμοδότηση για μεταφορά Περιπτέρου στο λιμάνι στη θέση πίσω από το
λιμενοφυλακείο της Δ.Κ. Νικήτης.

 

Ο    Πρόεδρος   εισηγούμενος το 1ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι

Έχοντας υπόψη :

1.     το αρ. 20 του ν. 1044/1971 όπου προβλέπεται «1. Η
Μετατόπισης περιπτέρου γίνεται, είτε διά λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας,
εξωραϊσμού του περιβάλλοντος δια εκτελέσεως Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού,
δι΄ ητιολογημένης αποφάσεως των κατά το άρθρον 18 αρμοδίων οργάνων. Η τοιαύτη
Μετατόπισης γίνεται εγγύς της παλαιάς θέσεως λαμβανομένης υπ΄οψιν και της
αποδοτικότητος της νέας τοιαύτης, ως και των γειτνιαζόντων περιπτέρων.»

2.     Την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν. 1043/1980, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Σε
περίπτωση μετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη
βαρύνει αυτόν. Σε περίπτωση αυτεπαγγέλτου μετατοπίσεως τούτου, η σχετική
δαπάνη, η αποκατάσταση λειτουργίας περιπτέρου, καθώς και οι τυχόν φθορές που
οφείλονται στη μετατόπιση βαρύνουν αυτόν επ’ ωφελεία του οποίου γίνεται η
μετατόπιση.»

3.     Το υπ. Αριθμ.94 παρ.6αριθ.34 του Ν. 3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης) με τίτλο «Κεφάλαιο ΣΤ΄Μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες
στους Δήμους – Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων» όπου περιλαμβάνεται η άσκηση
αρμοδιότητας στο σύνολο της εκμετάλλευσης του περιπτέρου (αδειοδότηση,
εκμίσθωση, μετατόπιση κλπ)

4.     Την υπ΄αριθμ. 61/2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ με θέμα :
Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους από την 1η Ιανουαρίου
2011 του Προγράμματος Καλλικράτης

5.     Το υπ΄αριθμ. 83 άρθρ. του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπου αναφέρονται οι αρμοδιότητες του συμβουλίου της δημοτικής
κοινότητας

6.    
Το
υπ΄αριθμ.Πρ.364/23.07.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης κα Αυτοδιοίκησης Α.Ε. και με θέμα «Ένταξη της Πράξης
¨Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής¨ με κωδικό
MIS 379458 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Μακεδονία –
Θράκ稻 στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται στο ΥΠΟΕΡΓΟ 1 .Αισθητικές
παρεμβάσεις στην Κεντρική Παραλιακή Ζώνη του Οικισμού της Νικήτης, οι οποίες
αποσκοπούν εν γένει στην ανάπλαση και στην ποιοτική αναβάθμιση του συνόλου του
Δήμου Σιθωνίας.( επισυναπτόμενο 1)

7.     Το γεγονός, ότι με την κατασκευή του λιμανιού της
Νικήτης διαμορφώθηκε-επεκτάθηκε ο υφιστάμενος δρόμος και το περίπτερο εμποδίζει
την ελεύθερη διάβαση των πεζών (κάτι το οποίο δεν ίσχυε μέχρι πρότινος) και
προκειμένου να υπάρξει σωστότερη κυκλοφοριακή κίνηση των πεζών (επισυναπτόμενο
2) .

Επειδή κρίνονται βάσιμοι οι στο έγγραφο
διαλαμβανόμενοι λόγοι για τη μετατόπιση

του
περιπτέρου.

Επειδή από τη μετατόπιση αυτή δεν παραβλάπτονται
νόμιμα συμφέροντα τρίτου ούτε παραβιάζεται διάταξη νόμου.

 

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

 
  

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Υπέρ της μετατόπισης
του περιπτέρου το οποίο βρίσκεται πλησίον της αποβάθρας και έναντι του Ιερού
Ναού Αγίων Θεοδώρων  σε νέα θέση όπισθεν
του λιμενοφυλάκειου της Δ.Κ.Νικήτης τάσσονται :

 

Ο Πρόεδρος Τσολίδης Αθανάσιος και οι Σύμβουλοι Μητσιάρα Σόνια,
Ζαφειρούδης Αθανάσιος και Γεωργακούδας Λάμπρος.

 

Ο Σύμβουλος  Γιοβανέκος
Τριαντάφυλλος είναι σύμφωνος ως προς την μετατόπιση του περιπτέρου αλλά δεν
συμφωνεί ως προς την θέση πίσω από το λιμενοφυλάκειο.  

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 165/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

      (Υπογραφή)                                         
(Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 
                                                  ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ