Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 9ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 9 Αυγουστου    2012 ημέρα
Πέμπτη  και ώρα 8:00 συνήλθε το Συμβούλιο
σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 147 / 6-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος,  Ζαφειρούδης Αθανάσιος . Μητσιάρα
Σόνια, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

                                                            ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
:  9/ 4ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 153/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση του Φραγκίδη  Δημητρίου για ενημέρωση αν είναι νόμιμες οι
ενέργειες των κατοίκων του συγκροτήματος Αστ. Ψηλογιώργη αν όχι παρακαλούν να
επέμβει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

Ο Πρόεδρος  κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου
επί του παραπάνω θέματος.

 

Ο  παραπάνω
αναφερόμενος με την  αριθ.πρωτ.125 /
26-7-2012 με την οποία ζητάει  ενημέρωση αν είναι νόμιμες οι ενέργειες των
κατοίκων του συγκροτήματος Αστ. Ψηλογιώργη οικοπέδου Ο.Τ 66 στην παραλία της       Δ.Κ Νικήτης οι οποίοι το έχουν περιφράξει
και δεν επιτρέπον την πρόσβαση σε κανέναν. Επίσης επιθυμεί να ενημερωθεί  αν η φύτευση δέντρων και ο μεταλλικός στύλος
που υπάρχουν στο πεζοδρόμιο και εμποδίζουν την διέλευση των πεζών είναι νόμιμη,
καθώς και η καγκελόπορτα με τις απαγορευτικές πινακίδες. Και παρακαλούν αν
είναι παράνομες οι περιφράξεις και οι απαγορεύσεις να επέμβει η αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου ώστε να αρθούν σύντομα.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι τοπικοί σύμβουλοι
συμφωνούν  να ανοίξει ο δρόμος  πίσω από το συγκρότημα Αστ.Ψηλογιώργη ,να
απομακρυνθεί ο μεταλλικός στύλος καθώς και τα δέντρα του οικοδομικού τετραγώνου
Ο.Τ.66 της Δ.Κ.Νικήτης.   

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 153/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 
                                                 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ