Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση24

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 11,/2011 συνεδριάσεως
του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και
στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 19 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 18:00μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση, ύστερα από την 127/14.12.2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του
Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης
και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα
τρία(3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος   

2.Λαθούρη Καλή               

3. Κωτσάκης Ιορδάνης          

            Στη
συνεδρίαση παρευρέθηκε η Παπακωνσταντίνου Μαρία , υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών.

            Ο
Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 24/2011.

                                                           
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         «Αιτήσεις Πολιτών ».

Θέμα: 1ο          

                                                           

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο
(1ο) θέμα της  ημερήσιας
διάταξης, αναφέρει ότι:.

            Θέτει υπόψη του τοπικού συμβουλίου τις
κάτωθι αιτήσεις των Δημοτών προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων  :

1.      Την
υπ αριθ 121/30.11.2011 αίτηση του Βορινάκη Χρήστου του Κωνσταντίνου με την
οποία ζητάει να αλλάξει την τέντα στο κατάστημα του <<Ουζερί>> που
βρίσκεται στην πλατεία του χωριού.

2.      Την
υπ αριθ  123/12.12.2011 αίτηση του
Κωνσταντάρα Χρυσόστομου του Θεοδώρου με την οποία ζητάει να καθαριστεί το ρέμα
στη θέση <<αγ.Νεκταρίου>> διότι υπάρχουν μπάζα και βάτα και με την
πρώτη βροχή θα έχουμε πλημμύρες .

3.      Την
υπ αριθ125/13.12.2011 αίτηση της Μόσχου Φανής με την οποία ζητάει άδεια χρήσεως
100 τμ μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

4.      Την
υπ αριθ 128/14.12.2011 αίτηση του Νιτζέμπελη Εμμανουήλ του Δημητρίου ο οποίος
ζητάει την διακοπή νερού σε αγρόκτημά του και την αποξύλωση του λάστιχου
ύδρευσης διότι σε τελευταία βλάβη του δικτύου καταστράφηκε το αγρόκτημά του από
σκαπτικά μηχανήματα.

5.      Την
υπ αριθ  126/13.12.2011 αίτηση της
Ολιτσοπούλου Αικατερίνης του Θεοδώρου με την οποία ζητάει άδεια σύνδεσης
παροχής ύδρευσης στο αγρόκτημά της .

            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις

                                                    αποφασίζει ομόφωνα

ανά αίτηση τα
εξής :

            1.Για την υπ αριθ 121/30.11.2011
αίτηση του Βορινάκη Χρήστου του Κωνσταντίνου αποφασίζετε ,να γίνει αλλαγή της
τέντας στο κατάστημα <<ουζερί>> που βρίσκεται στην πλατεία του
χωριού.

            2.Για την υπ αριθ 123/12.12.2011
αίτηση του Κωνσταντάρα Χρυσόστομου του Θεοδώρου με την οποία ζητάει να
καθαριστεί το ρέμα στη θέση <<αγ.Νεκταρίου>> διότι υπάρχουν μπάζα
και βάτα αποφασίζετε  να γίνει ο
καθαρισμός του ρέματος για την αποφυγή πλημμυρών κατοικιών σε περίπτωση βροχών
.

            3. Για την υπ αριθ 125/13.12.2011
αίτηση της Μόσχου Φανής με την οποία ζητάει άδεια χρήσεως 100 τμ μπροστά από το
κατάστημά της για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων αποφασίζετε  αρνητικά διότι από το κτηματολόγιο φαίνεται
ότι ο υπαίθριος  χώρος ανήκει στην Κ.Ε.Δ.

            4.Για την υπ αριθ 128/14.12.2011
αίτηση του Νιτζέμπελη Εμμανουήλ του Δημητρίου ο οποίος ζητάει την διακοπή νερού
σε αγρόκτημά του και την αποξύλωση του λάστιχου ύδρευσης διότι σε τελευταία
βλάβη του δικτύου καταστράφηκε το αγρόκτημά του από σκαπτικά μηχανήματα
αποφασίζετε  αρνητικά να μην γίνει
διακοπή νερού και να συννενοηθεί με τους γείτονες για την αποξύλωση του
λάστιχου ύδρευσης ώστε να γίνει μεταφορά περιμετρικά του κτήματός του .

            5. Για την υπ αριθ 126/13.12.2011
αίτηση της Ολιτσοπούλου Αικατερίνης του Θεοδώρου με την οποία ζητάει άδεια
σύνδεσης παροχής ύδρευσης στο αγρόκτημά της αποφασίζετε θετικά  να δοθεί η παροχή μόνο για χρήση καθαριότητας
και όχι για πότισμα .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

          Ο Πρόεδρος                                                        Τα
μέλη

           Υπογραφές                                                      
Υπογραφές

 

 

 

                                          Ακριβές
απόσπασμα

                                               Ο Πρόεδρος

 

 

                                   

                                             Τσελεπής Αρ.Ανέστης