Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 4/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 31 Μαρτίου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Σάββατο και ώρα 11:00μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 286/26-03-2012
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος                ———–           

2. Κοντού
Ελένη

3. Ανδριανούδης
Γεώργιος

3. Δραγάνης
Αλέξανδρος

4. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν  οι ενδιαφερόμενοι με τους δικηγόρους τους .

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 9/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Η
υπ’ αριθ 4728/16-03-2012 αίτηση του Τζίτζικα Ιωάννη του Σωκράτη  ».

 

Θέμα: 1ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης,
αναφέρει ότι:

  Μετά την υπ αριθ 4728/16-03-2012 αίτηση του
Τζίτζικα Ιωάννη του Σωκράτη ως εκπρόσωπο της
Μ.Ηλιάδου-Κ.Τζίτζικα-Β.Τριανταφυλλίδου ΟΕ θα πρέπει να επανεξετασθεί η
Προέγκριση που δόθηκε στην Αφοι Ηλιάδη ΟΕ διότι σύμφωνα με την αίτηση του
ανωτέρω κακώς δόθηκε .

            Έπειτα διάβασε την από 29-03-2012
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Σιθωνίας η οποία αναφέρει ότι το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς οφείλει να ανακαλέσει την υπ’ αριθ
3/2012 προέγκριση άδειας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αφοί
Ηλιάδη ΟΕ .

            Σ’ αυτό το σημείο πήρε τον λόγο
ο  Δικηγόρος των Αφών Ηλιάδη Ο.Ε. και
ζήτησε την αναβολή της συνεδρίασης για μερικές μέρες  ώστε να μπορέσει να προσκομίσει συμπληρωματικά
στοιχεία για την υπόθεση.

            Τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση για
αναβολή του θέματος.

            Υπέρ της αναβολής είναι η Σύμβουλος
της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς: 1) Πράτσα Άννα.

            Κατά της αναβολής είναι οι Σύμβουλοι
της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς: 1) Τζέλιος Αθανάσιος, 2) Κοντού Ελένη, 3)
Ανδριανούδης Γεώργιος, 4) Δραγάνης Αλέξανδρος.

            Κατά πλειοψηφία αποφασίζεται η συζήτηση
του θέματος.

           

            Ο Δικηγόρος της Μ. Ηλιάδου-Κ
Τζίτζικα-Β.Τριανταφυλλίδου ΟΕ ανέφερε ότι δεν αναιρείτε η προηγούμενη μίσθωση
συνεχίζει να είναι σε ισχύ, παρόλο που η Χατζηεμμανουήλ Ελένη απεβίωσε και
άφησε το κατάστημα στην Ηλιάδη Ελένη .

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και την από
29-03-2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Σιθωνίας και τα στοιχεία
 του φακέλου

 

                                            Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Την ανάκληση της υπ’ αριθ 3/2012 προέγκρισης του καταστήματος Υγειονομικού
ενδιαφέροντος της Αφοί Ηλιάδη Ο.Ε. ως Εστιατόριο ψαροταβέρνα στο Π. Κουφό της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, σύμφωνα με την από 29-03-2012 γνωμοδότηση του
Νομικού Συμβούλου του Δήμου Σιθωνίας.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

    Ο Πρόεδρος                                                                          τα
μέλη

     Υπογραφές                                                                         Υπογραφή 

 

  

 

              

                                             Ακριβές
απόσπασμα

                                                  Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                           Τζέλιος Αθανάσιος