Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΤΗΣ                                   

———————————————————–

 

 

                                                         
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 6ης
/2012 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                          
Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας 

 

           Στη Νικήτη, σήμερα στις 13 Ιουνίου
2012 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 8.00μμ. στο
Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε
συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας,
ύστερα από την 73/ 11-06-2012
πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,
δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσολίδης Αθανάσιος                                                                        Κανείς

2.Ζαφειρούδης
Αθανάσιος

3.Μητσιάρα Σόνια

4. Γιοβανέκος
Τριαντάφυλλος

5. Γεωργακούδας
Λάμπρος

            

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι
αντιδήμαρχοι Δημήτριος Δημητρός και Αχιλλέας Παπαστεργίου.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης 
και εισηγήθηκε  όπως παρακάτω τα
θέματα της   ημερήσιας διάταξης .

                                     

Αριθμός θέματος : 6ο
/11        «Χορήγηση  προέγκριση 
άδειας ίδρυσης-λειτουργίας                               

Αριθμός 
Απόφασης. 89           καταστήματος«Ψιλικά Λαϊκή τέχνη καθώς και
πώληση ποτών-αναψυκτικών-παγωτών» στο Δ.Δ.Νικήτης  του Δήμου Σιθωνίας.

              

                 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο/11  θέμα της ημερήσιας  διάταξης 
ανέφερε ότι σύμφωνα με τις παραγράφους α’ και β’ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας: α)Αποφασίζει για
την προέγκριση ίδρυσης  ή εγκατάστασης
καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και β)Αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

 Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

α)Την αρ. πρωτ:57/20-05-2012 αίτηση
της Σαμαρά Αννέτας του Δημητρίου  με την
οποία ζητά να του χορηγηθεί προέγκριση άδειας 
ίδρυσης- λειτουργίας  καταστήματος
«Ψιλικά Λαϊκή τέχνη καθώς και πώληση ποτών-αναψυκτικών-παγωτών» στο
Δ.Δ.Νικήτης  του Δήμου Σιθωνίας.

 

β)Την αριθμ. 421/2001 Οικοδομικής άδειας.

γ) Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης.

δ) το αριθμ 2063 διπλότυπο
είσπραξης

ε)Τα λοιπά δικαιολογητικά του
φακέλου

  
Και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του
αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις
χρήσεις γης, την  προστασία του φυσικού,
πολιτισμού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της
παραλίας των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών  και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική
φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την
ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που  τίθεται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις
των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών».

 

Το Συμβούλιο μετά  από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την
εισήγηση του  Προέδρου και τις διατάξεις
του Ν. 3852/2010.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1)Εγκρίνει την
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ άδειας ίδρυσης-λειτουργίας καταστήματος «Ψιλικά Λαϊκή τέχνη καθώς και
πώληση  ποτών-αναψυκτικών-παγωτών»  στο Δ.Δ.Νικήτης  του Δήμου Σιθωνίας  

 

                               Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 89 /2012

        Αφού συντάχθηκε το
πρακτικό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

               Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       
                         ΤΑ ΜΕΛΗ  

                     (Υπογραφή)                                                                                          (Υπογραφή)

 

                                       

 

                                                    
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                       

                                                              Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                         ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ