Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 13 Ιουνίου    2012 ημέρα
Τετάρτη  και ώρα 8:00 συνήλθε το
Συμβούλιο σε  δημόσια συνεδρίαση, ύστερα
από την 73 /11-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας,
που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με
αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες 5  (πέντε )  
ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα
Σόνια, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος 
Ζαφειρούδης Αθανάσιος.  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: —————-

 

 

                           

                               Αιτήσεις ιδιωτών

 

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
:  1/10ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 88/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση 
Δημητρίου Γκόγκου για επέκταση δικτύου ύδρευσης   στην Δ.Κ.Νικήτης.

 

Ο Πρόεδρος  κήρυξε
την έναρξη της  συνεδρίασης του Τοπικού
Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος.

 

Η  παραπάνω αίτηση  του Δημητρίου Γκόγκου    αριθ.πρωτ.82/18-6-2012 με την οποία
ζητάει  επέκταση δικτύου ύδρευσης με δικά
του έξοδα στην Δ.Κ.Νικήτης

  

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι Τοπικοί Σύμβουλοι προτείνου να
συζητηθεί η αίτηση αυτή στο επόμενο Συμβούλιο γιατί στην αίτηση δεν αναφέρει
την περιοχή και τις ίντσες

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 88/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                             
(Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                        ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ