Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 3/2012 συνεδριάσεως του
Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό
Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα 19-04-2012 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη
  και ώρα 21:00μμ, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης,
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 121/16-04-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη
της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών
(3) παρέστησαν τρία (3), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη
Καλή

3.  Κωτσάκης Ιορδάνης

Στη συνεδρίαση
παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση
των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου,
ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης7/2012

 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Αιτήσεις πολιτών .

           

Αριθμός θέματος: 3ο

Ο
Πρόεδρος του Συμβουλίου, εισηγούμενος το τρίτο(3ο) θέμα  της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου
τις κάτωθι αιτήσεις των Δημοτών προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων :

1.     
Την υπ’ αριθμ. 36/19-03-2012 αίτηση του Χρήστου Σαραντίδη του Εμμανουήλ ο οποίος
ζητάει την εκμίσθωση χώρου 50 τμ αιγιαλού και παραλίας στο κάμπινγκ Πλατανίτσι
για την  λειτουργία επιχείρησης
εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

2.     
Την υπ’ αριθμ. 120/16-04-2012 αίτηση της Κρομύδα Μαρίας
του Δημητρίου η  οποία ζητάει την
εκμίσθωση χώρου 20τμ στη θέση <<Πορτοκάλι-Καβουρότρυπες>> για
εγκατάσταση τροχήλατης Καντίνας

3.     
Την υπ’ αριθμ. 119/19-04-2012 αίτηση της Κρομύδα Μαρίας
του Δημητρίου με την οποία  ζητάει την
εκμίσθωση χώρου 60 τμ αιγιαλού και παραλίας στη θέση
<<Πορτοκάλι-Καβουρότρυπες>> για την ανάπτυξη ομπρελών και
τραπεζοκαθισμάτων.

4.     
Την υπ’ αριθμ. 115/06-04-2012 αίτηση της Κολόβη
Μαγδαληνής του Αθανασίου  με την οποία
ζητάει την εκμίσθωση χώρου 20τμ αιγιαλού και παραλίας δίπλα από το μικρό γήπεδο  για την 
λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, και με την
ίδια αίτηση ζητάει 60 τμ αγιαλό και παραλία για ανάπτυξη ομπρελών και
καθισμάτων για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος αναμονής των πελατών των θαλασσίων
μέσων αναψυχής.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
Σάρτης αποφασίζει ομόφωνα ανά αίτηση τα εξής :

           

                                1ον. Για
την υπ’ αριθμ. 3619-03-2012 αίτηση του Χρήστου
Σαραντίδη του Εμμανουήλ
με την οποία ζητάει 
50τμ αιγιαλού και παραλίας στο κάμπινγκ Πλατανίτσι για την εκμίσθωση
θαλασσίων μέσων αναψυχής αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει
διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το
κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των
λουομένων προς την θάλασσα.

            2ον. Για την υπ’ αριθμ.
120/16-04-2012 αίτηση της Κρομύδα Μαρίας
του Δημητρίου
η  οποία ζητάει την
εκμίσθωση χώρου 20τμ στη θέση <<Πορτοκάλι-Καβουρότρυπες>> για
εγκατάσταση τροχήλατης Καντίνας αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να
αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής
από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση
των λουομένων προς την θάλασσα

            3ον. Για την υπ’ αριθμ.
119/19-04-2012 αίτηση της Κρομύδα Μαρίας
του Δημητρίου με την οποία  ζητάει την εκμίσθωση χώρου 60 τμ αιγιαλού και
παραλίας στη θέση <<Πορτοκάλι-Καβουρότρυπες>>για την ανάπτυξη ομπρελών
και τραπεζοκαθισμάτων αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει
διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το
κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των
λουομένων προς την θάλασσα

            4ον.Για την υπ’ αριθμ.
115/06-04-2012 αίτηση της Κολόβη
Μαγδαληνής του Αθανασίου
 με την
οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 20τμ αιγιαλού και παραλίας δίπλα από το μικρό
γήπεδο  για την  λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων
μέσων αναψυχής, και με την ίδια αίτηση ζητάει 60 τμ αιγιαλό και παραλία για
ανάπτυξη ομπρελών και καθισμάτων για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος αναμονής των
πελατών των θαλασσίων μέσων αναψυχής 
αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός
μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς
την θάλασσα

Η απόφαση
αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και
υπογράφεται ως ακολούθως.

 

                     Ο
Πρόεδρος                                                        Τα μέλη

                      Υπογραφή                                                        Υπογραφές

 

 

                     

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 
Τσελεπής Αρ.Ανέστης