Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 10 Μαΐου   2012 ημέρα Πεμπτη  και ώρα 7.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια
συνεδρίαση, ύστερα από την 43/8.5.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88
του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4  (τέσσερις
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.
 Γ
ioβανέκος Τριαντάφυλλος.

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος έργων Δημητρος Δημήτριος.

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του
Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

                            

                           ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 8ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 63/2012  

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια 300  μέτρων 
πλαστικού σωλήνα Φ200 για την αντικατάσταση μεταλλικού σωλήνα στην θέση
Καλόγριας  της Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο  κυρ Πρόεδρος   εισηγούμενος το 8ο θέμα εντός
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στην θέση Καλόγρια δημιουργούνται πολλά
προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης λόγω του ότι ο 
σωλήνας ύδρευσης είναι  παλιός και
μεταλλικός και έχει υποστεί φθορές. Τονίζει λοιπόν ότι είναι επιτακτική ανάγκη
ο Δήμος να προμηθευτεί με 300  μέτρα
πλαστικού σωλήνα Φ200 για την αντικατάσταση του.    

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

 
 

                                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν  να
γίνει  η προμήθεια 300  μέτρων πλαστικού σωλήνα Φ200 για την
αντικατάσταση του μεταλλικού σωλήνα ύδρευσης στην θέση Καλόγριας της
Δ.Κ.Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας.

 

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 63/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ