Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 10 Μαιου  2012
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.00 συνήλθε το
Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 43/8.3.2012 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4  (τέσσερις
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα  Σόνια , Γιοβανέκος  Τριαντάφυλλος

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ζαφειρούδης Αθανάσιος

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ.Αντιδημαρχος έργων Δημητρός Δημήτριος.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του
Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

                            

                           ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 2ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 56/2012  

 

ΘΕΜΑ: Συντήρηση και βάψιμο παιδικών χαρών
της Δ.Κ.Νικήτης..  

 

Ο κυρ. Πρόεδρος    εισηγούμενος το 2ο θέμα εντός
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι οι παιδικές χαρές της Δ.Κ.Νικήτης είναι σε
άθλια κατάσταση και προτείνει να γίνει άμεσα η συντήρηση και βάψιμο καθώς
επίσης να προστεθούν και άλλα παιχνίδια.    

 Οι τοπικοί
Σύμβουλοι συμφωνούν και προτείνουν ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος
που να επιβλέπει για την καλή κατάσταση τους.

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν να
γίνει συντήρηση και βάψιμο των παιδικών χαρών της Δ.Κ.Νικήτης.

 

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 57/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                             
(Υπογραφές)

 

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                    ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ