Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 10 Μαΐου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 συνήλθε το
Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 43/ 8.05.2012 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4  (τέσσερις)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας
Λάμπρος, Μητσιάρα Σώνια.  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   
  

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος έργων Δημήτριος Δημητρός.

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του
Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 4ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 55/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση της Ακριτίδου Μιμίκα για
χορήγηση σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ανέφερε  ότι:

Η Μιμίκα Ακριτίδου με την αρ. πρωτ. 50/10-5-2012 αίτησή της ζητάει να
χορηγηθεί σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης της ΔΚ.Νικήτης.

 

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική
συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του
    Προέδρου και των Συμβούλων .

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Για την σύνδεση ύδρευσης που
ζητάει η Μιμίκα Ακριτίδου  με το δημοτικό
δίκτυο ύδρευσης της Δ.Κ.Νικήτης οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν μόνο αν η
σύνδεση γίνει με δικά της έξοδα και προτείνει να γνωμοδοτήσει  το Δημοτικό Συμβούλιο της Δ.Κ.Νικήτης.       

     

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 55/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                             
(Υπογραφές)

 

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 
                                                  ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ