Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΤΗΣ                                   

———————————————————–

 

 

                                                         
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 5ης
/2012 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                          
Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας 

 

           Στη Νικήτη, σήμερα στις 10  Μαΐου 
2012 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 7.00μμ.
στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε
συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας,
ύστερα από την 43/ 8-5-2012 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο
88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,
δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα  (4) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσολίδης Αθανάσιος                                                           
Ζαφειρούδης Αθανάσιος

2.Μητσιάρα Σόνια

3. Γιοβανέκος
Τριαντάφυλλος

4. Γεωργακούδας
Λάμπρος

            

Στην
συνεδρίαση παραβρέθηκε και αντιδήμαρχος έργων ο Κυρ Δημητρός Δημήτριος.

            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η
Καραδήμου Δήμητρα , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης 
και εισηγήθηκε  όπως παρακάτω τα
θέματα της   ημερήσιας διάταξης .

                                     

 

Αριθμός θέματος :  1              «Χορήγηση  προέγκριση 
άδειας ίδρυσης-λειτουργίας                               

Αριθμός 
Απόφασης. 52           καταστήματος«ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ»στην
Μπηγινά Μάρθα  στο Δ.Δ.Νικήτης  του Δήμου Σιθωνίας.

              

                                                                                  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το   θέμα
έκτος ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε ότι σύμφωνα με τις παραγράφους α’ και
β’ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας: α)Αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης  ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και
λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και β)Αποφασίζει για
τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

 Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

α)Την αρ. πρωτ:49 /10-05-2012 αίτηση
της Μπηγινά Μάρθας του Χρήστου   με την οποία ζητά να του χορηγηθεί προέγκριση
άδειας  ίδρυσης- λειτουργίας  καταστήματος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» στο
Δ.Δ.Νικήτης  του Δήμου Σιθωνίας.

 

β)Την αριθμ. 597/1971 Οικοδομικής
άδειας.

γ) Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης.

δ) το αριθμ.1409/10-05-2012
διπλότυπο είσπραξης

ε)Τα λοιπά δικαιολογητικά του
φακέλου

  
Και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του
αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις
χρήσεις γης, την  προστασία του φυσικού,
πολιτισμού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της
παραλίας των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών  και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική
φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την
ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που  τίθεται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις
των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών».

 

Το Συμβούλιο μετά  από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την
εισήγηση του  Προέδρου και τις διατάξεις
του Ν. 3852/2010.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1)Εγκρίνει την
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ άδειας ίδρυσης-λειτουργίας καταστήματος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» στην
Μπηγινά   Μάρθα του Χρήστου στο
Δ.Δ.Νικήτης  του Δήμου Σιθωνίας  

 

 

                               Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 52 /2012

        Αφού συντάχθηκε το
πρακτικό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

 

                  Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       
                         ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

                                        

 

                                                    
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                       

                                                             
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                   
  ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ