Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2012

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 3/2012 συνεδριάσεως του
Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό
Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα 19-04-2012 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη
   και ώρα 21:00μμ, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης,
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 121/16-04-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη
της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε
στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών
(3) παρέστησαν τρία (3), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη
Καλή

3.  Κωτσάκης Ιορδάνης

Στη συνεδρίαση
παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση
των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου,
ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:5/2012

 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

 

Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στη θέση
<<ΣΜΗΞΗ>> 

           

Αριθμός θέματος: 1ο

 

Ο
Πρόεδρος του Συμβουλίου, εισηγούμενος το πρώτο(1ο) θέμα  της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει υπόψη των μελών του  Τοπικού Συμβουλίου ότι στη θέση
<<ΣΜΗΞΗ>> που βρίσκεται το φράγμα του Κεντρικού δικτύου ύδρευσης της
Τοπικής Κοινότητας Σάρτης έγιναν μεγάλες  κατολισθήσεις και ογκόλιθοι σκέπασαν το φράγμα
και τα μηχανήματα του Δήμου μας δεν μπόρεσαν να αποκαταστήσουν τη ζημιά , γι αυτό  πρέπει να γίνουν άμεσα  όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την μίσθωση
μεγάλων  ερπιστριοφόρων μηχανημάτων διότι
το πρόβλημα μας θα μεγαλώσει με την έλλειψη νερού τους θερινούς μήνες .

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
Σάρτης αποφασίζει ομόφωνα να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες , για την
λύση του προβλήματος .  

Η απόφαση
αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και
υπογράφεται ως ακολούθως.

 

                           Ο
Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

                            Υπογραφή                                                Υπογραφές

 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

 

 

 


Τσελεπής Αρ.Ανέστης