Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 42

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 15/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 19 Δεκεμβρίου    2011 ημέρα
τις εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα 20:00 μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 202/15-12-2011 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος    1.Κοντού Ελένη

2.Δραγάνης
Αλέξανδρος                 2.Ανδριανούδης Αθανάσιος

3.Πράτσα Άννα

.

 

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 42/2011.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         «αιτήσεις πολιτών ».

 

Θέμα:1ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο  (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει
ότι:

    Θέτει
υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας
προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)                          
Την υπ΄αριθμ. 196/05-12-2011 αίτηση της οικογένειας  Κουκουρούμα  με την οποία ζητάει  κατασκευή τοιχίου και επέκταση του δρόμου
μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της για την λύση του κυκλοφοριακού
προβλήματος .

2)                          
Την υπ΄αριθμ. 195/05-12-2011 αίτηση του Δραμουνδάνη
Αναστάσιου με την οποία ζητάει επέκταση δικτύ ου ηλεκτροδότησης της περιοχής
Δραμουντάνη-Αγ.Γεώργιος του Αγροτικού δρόμου Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του
Δήμου Σιθωνίας

3)                          
Την υπ΄αριθμ. 111/07-11-2011 αίτηση της Πάργα Μαρίας με
την οποία ζητάει να μεταφερθούν τα γραφεία της Δημοτικής ΑΕ από το ισόγειο στον
πάνω όροφο για την διευκόλυνση στο έργο της Τουριστικής Επιχείρησης  καθώς και για την διευκόλυνση των υπερηλίκων
ασφαλισμένων-συνταξιούχων  του Ο.Γ.Α για
ευκολότερη πρόσβαση .

4)                          
Την υπ΄αριθμ. 203/16-12-2011 αίτηση του Κλαρούμενου
Νικόλαου του Αθανασίου με την οποία ζητάει να του χορηγηθεί άδεια για στάσιμη
καντίνα στη θέση Τηγάνια Κριαρίτσι    .

5)                          
Την υπ΄αριθμ. 19614/02-12-2011 αίτηση προισταμένων του
1ου και 2ου Νηπαγωγείου                Συκιάς με την οποία ζητούν να
τοποθετηθεί κιόσκι στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου .

             .

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω
αιτήσεις

Αποφασίζει
ομόφωνα

Ανά αίτηση τα
εξής:

1.     
Για την υπ΄αριθμ. 196/05-12-2011 αίτηση της
οικογένειας  Κουκουρούμα  με την οποία ζητάει  κατασκευή τοιχίου και επέκταση του δρόμου
μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της για την λύση του κυκλοφοριακού
προβλήματος η αίτηση αναβάλλεται  ομόφωνα
για το επόμενο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας.

2.     
Για την υπ΄αριθμ. 195/05-12-2011 αίτηση του Δραμουνδάνη
Αναστάσιου με την οποία ζητάει επέκταση δικτύου ηλεκτροδότησης της περιοχής
Δραμουντάνη-Αγ.Γεώργιος του Αγροτικού δρόμου Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του
Δήμου Σιθωνίας το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να γίνουν όλες οι απαραίτητες
ενέργειες για την επέκταση του παραπάνω δικτύου ηλεκτροδότησης .

3.     
Για την υπ΄αριθμ. 111/07-11-2011 αίτηση της Πάργα
Μαρίας με την οποία ζητάει να μεταφερθούν τα γραφεία της Δημοτικής ΑΕ από το
ισόγειο στον πάνω όροφο για την διευκόλυνση στο έργο της Τουριστικής
Επιχείρησης  καθώς και για την
διευκόλυνση των υπερηλίκων ασφαλισμένων-συνταξιούχων  του Ο.Γ.Α για ευκολότερη πρόσβαση το
Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα αρνητικά διότι στον όροφο του πρώην Δημαρχείου θα
μεταφερθούν τα Κ.Ε.Π σύμφωνα με προηγούμενη απόφασή μας .

4.      Για
την υπ΄αριθμ. 203/16-12-2011 αίτηση του Κλαρούμενου Νικόλαου του Αθανασίου με
την οποία ζητάει να του χορηγηθεί άδεια για στάσιμη καντίνα στη θέση Τηγάνια
Κριαρίτσι η αίτηση αναβάλλεται για το επόμενο συμβούλιο με το νέο έτος   .

5.     
 Για την
υπ΄αριθμ. 19614/02-12-2011 αίτηση προισταμένων του 1ου και 2ου
Νηπιαγωγείου                Συκιάς με την
οποία ζητούν να τοποθετηθεί κιόσκι στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου
αποφασίζετε ομόφωνα να γίνει η νόμιμη διαδικασία για την κατασκευή και
εγκατάσταση κιόσκι στον αύλειο χώρο του 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής
Κοινότητας

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 42 /2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα
μέλη

Υπογραφες                                                                                Υπογραφή               

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος