Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2012

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 2/2012 συνεδριάσεως του
Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

                  Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο
Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα 18-02-2012, ημέρα Σάββατο
  και ώρα 19:00, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης,
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 3/14-02-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη
της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε
στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών
(3) παρέστησαν τρία (3), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος

2.Λαθούρη Καλή

3. Κωτσάκης
Ιορδάνης  

 

Στη συνεδρίαση
παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση
των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου,
ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 3/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

         «Περί εντάξεως στο πρόγραμμα
Δακοκτονίας έτους 2012 ».

 

 

Θέμα 1ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

    Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας το υπ’ αριθμ. 05/1541/07-02-2012 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής με θέμα περί
εντάξεως στο πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2012.

.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
του, την εισήγηση του Προέδρου

Αποφασίζει
ομόφωνα

            1.
Την ένταξη στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2012.

            2.
Αποδέχεται την πληρωμή εισφοράς δακοκτονίας (Α.Ν 112/1967 όπως τροποποιήθηκε με
το νόμο 1402 /1983) η οποία ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί της τιμής συγκέντρωσης
(παρέμβαση) του κοινού παρθένου ελαιόλαδου ποιοτικής κατηγορίας SEMIFINE ή CURANTE (οξύτητα 2-3 %) καθώς
και σε ποσοστό 2 % επί της τιμολογιακής πώλησης των βρώσιμων ελιών.

 

            Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και
υπογράφεται ως ακολούθως.

 

                       Ο
Πρόεδρος                                                   Τα μέλη

                        Υπογραφή                                                   Υπογραφές

 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

 

 

 


Τσελεπής Αρ.Ανέστης