Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 5/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

Στη Συκιά και στο πρώην Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 24 Α πριλίου
2012 ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη   και ώρα 21:00 μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 321/20-04-2012 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος                    ουδείς

2.Κοντού Ελένη

3.Ανδριανούδης
Αθανάσιος

4.Δραγάνης
Αλέξανδρος                  

5.Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

Αριθμός
Απόφασης 14/2012

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         «αιτήσεις πολιτών ».

Θέμα:1ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο  (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει
ότι:

    Θέτει
υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας
προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)                          
Την υπ΄αριθμ. 322/24-04-2012 αίτηση της Στυλιανού
Ελένης του Ανδρέα με  την οποία ζητάει  την παραχώρηση 2 τμ στη θέση κάτω από του Βατώνια
το κατάστημα για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιού   .

2)                          
Την υπ΄αριθμ. 323/24-04-2012 αίτηση του Γεράκη
Παναγιώτη του Νικολάου ο οποίος ζητάει την χορήγηση 20 τμ μπροστά στο κατάστημά
του στην Τριστινικούδα για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες

3)                          
Την υπ΄αριθμ. 324/24-04-2012  αίτηση του Φάλκου Δημητρίου του Παναγιώτη ο
οποίος ζητάει την χορήγηση 40 τμ αιγιαλό και παραλίας για τις ανάγκες των
πελατών του καταστήματός του που βρίσκεται στα <<Πλατάνια>> Συκιάς
.

4)                          
Την υπ αριθμ 318/19-04-2012 αίτηση του Κατσίκη
Παναγιώτη του Αλεξάνδρου ο οποίος ζητάει την παραχώρηση 280 τμ αιγιαλό και
παραλίας μπροστά από το κατάστημά του στο Καλαμίτσι Συκιάς για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων ξαπλώστρες και ομπρέλες .

5)                          
Την υπ αριθμ 325/24-04-2012 αίτηση του Ντέμπλα
Ιωακείμ  με την οποία ζητάει την
εκμίσθωση έκτασης πλησίον της παραλίας <<Τρανός_ΑηΓιαννης>> για την
δημιουργία πίστας ΜΟΤΟ ΚΡΟΣ.

6)                          
Για την υπ αριθ 328/24-04-2012 αίτηση  σχετικά με τον καθορισμό χώρων στο παλαιό
Δημοτικό Σχολείο .

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω
αιτήσεις

Αποφασίζει
ομόφωνα

Ανά αίτηση τα
εξής:

 1. Για την υπ΄αριθμ. 322/24-04-2012 αίτηση της
  Στυλιανού Ελένης του Ανδρέα με  την
  οποία ζητάει  την παραχώρηση 2 τμ
  στη θέση κάτω από του Βατώνια το κατάστημα για την εγκατάσταση πάγκου για
  την πώληση καλαμποκιού  αποφασίζετε
  ομόφωνα θετικά   
 2. Για την υπ΄αριθμ. 323/24-04-2012 αίτηση του Γεράκη
  Παναγιώτη του Νικολάου ο οποίος ζητάει την χορήγηση 20 τμ μπροστά στο
  κατάστημά του στην Τριστινικούδα για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες
  αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και
  κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά
  μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των
  λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων 

       42/02-03-2012 αίτηση της Παρλαμέντα Πλούμως
του Δημητρίου αποφασίζετε ομόφωνα την παραχώρηση  10 τμ αιγιαλού και παραλίας για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων  μπροστά στο κατάστημά
της .με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον
ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2)
μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των
ατυχημάτων  .

 1. Για την υπ΄αριθμ. 324/24-04-2012  αίτηση του Φάλκου Δημητρίου του
  Παναγιώτη ο οποίος ζητάει την χορήγηση 40 τμ αιγιαλό και παραλίας για τις
  ανάγκες των πελατών του καταστήματός του που βρίσκεται στα
  <<Πλατάνια>> Συκιάς αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την
  προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον
  ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2)
  μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των
  ατυχημάτων  .
 2. Για την υπ αριθμ 318/19-04-2012 αίτηση του Κατσίκη
  Παναγιώτη του Αλεξάνδρου ο οποίος ζητάει την παραχώρηση 280 τμ αιγιαλό και
  παραλίας μπροστά από το κατάστημά του στο Καλαμίτσι Συκιάς για την
  ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομοφωνα
  θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι
  τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον
  δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των
  ατυχημάτων 
 3. Για την υπ αριθμ 325/24-04-2012 αίτηση του Ντέμπλα
  Ιωακείμ  με την οποία ζητάει την
  εκμίσθωση έκτασης πλησίον της παραλίας <<Τρανός_ΑηΓιαννης>>
  για την δημιουργία πίστας ΜΟΤΟ ΚΡΟΣ., η συζήτηση της αίτησης αναβάλλεται
  για το επόμενο Συμβούλιο.
 4. Για την υπ αριθ 328/24-04-2012 αίτηση αποφασίζετε
  ομόφωνα θετικά να παραμείνουν οι αίθουσες όπως έχει αποφασιστεί από τον
  πρώην Δήμο Τορώνης

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

    Ο Πρόεδρος                                                                             τα
μέλη

    Υπογραφες                                                                            Υπογραφή

 

 

 

                

                                              Ακριβές
απόσπασμα

                                                   Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                           Τζέλιος Αθανάσιος