Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 125α/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 19 Ιουλίου   2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια
συνεδρίαση, ύστερα από την 118/18.7.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.
 Γ
ioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: —————-

 

 

 

                           

                           ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 2ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125α/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αυθαίρετες καταλήψεις Δημοτικού χώρου,
στο Σούπερ-Μάρκετ Μπατζή  Γεωργίου και
ταβέρνα «Μαρίνα» του Γούναρη Θωμά και όπου αλλού εντοπιστεί παράνομη κατάληψη
θα πρέπει οι καταληψίες να κάνουν αίτηση παραχώρησης χώρου στην Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο  κυρ Πρόεδρος   εισηγούμενος το 2ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στη
Δ.Κ.Νικήτης υπάρχουν ιδιοκτήτες καταστημάτων που καταλαμβάνουν αυθαίρετα  κοινόχρηστο Δημοτικό χώρο  (πεζοδρόμιο) 
στην Δ.Κ.Νικήτης οι οποίοι δεν έχουν κάνει αίτηση για παραχώρηση χώρου.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

 

                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο της Δ.Κ.Νικήτης  συμφωνούν ότι όσοι καταλαμβάνουν Δημοτικό χώρο
(πεζοδρόμιο) πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο της Δ.Κ.Νικήτης  να κάνουν αίτηση για παραχώρηση χώρου και να
πληρώσουν το ανάλογο τίμημα.

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 125α/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                             
(Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ