Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 5/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

Στη Συκιά και στο πρώην Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 24 Απριλίου
2012 ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη   και ώρα 21:00 μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 321/20-04-2012 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε (5)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος                    ουδείς

2.Κοντού Ελένη

3.Ανδριανούδης
Αθανάσιος

4.Δραγάνης
Αλέξανδρος                  

5.Πράτσα Άννα          

           

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.       

            Στη
συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών.

                        Ο
Πρόεδρος, ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας, που αφορά την «την πρόταση της Ακροσίθων ΑΕ για την  μίσθωση ακινήτου στη θέση Καλαμίτσι Συκιάς  και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως
κατεπείγον.

            Το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς, ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως
κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διατάξεως.

            Ο
Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα εκτός της ημερήσιας
διάταξης, αναφέρει ότι: θέτει υπόψη των μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς, την υπ’ αριθμ. 326/24-04-2012 τεχνική έκθεση της Ακροσίθων
ΑΕ με εκπρόσωπο τον κο Κρυσταλλόπουλο Ιωάννη με την οποία ζητείται η μίσθωση
ακινήτου στο Καλαμίτσι Συκιάς για την ανέγερση ενός Μπαρ και ενός Εστιατορίου  για την αναβάθμιση  της περιοχής .

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
του, την εισήγηση του Προέδρου

                                                            Αποφασίζει
ομόφωνα

            Και εγκρίνει να προχωρήσουν οι
απαραίτητες διαδικασίες για την  μίσθωση
της παραπάνω έκτασης στην Ακροσίθων ΑΕ για να γίνει ανέγερση ενός Μπαρ και ενός
Εστιατορίου για την αναβάθμιση της περιοχής  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

          Ο Πρόεδρος                                                                        τα
μέλη

          Υπογραφες                                                                        Υπογραφή

 

 

 

                

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος

 

 

 

                                             Τζέλιος Αθανάσιος