Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις  27/08/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1. Έγκριση της αρ. 227/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά τον καθορισμό επιβολής δημοτικών τελών.
(Εισηγητής: κ.Τζίτζιος Ιωάννης, Δήμαρχος)

2. Ανανέωση της υπ’ αριθμ.: 158/2009 (πρακτικό 24ης της Ν.Ε.Ε. 13/07/2009) 23-07-2009 άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (Κινητή Καντίνα) του Τριανταφύλλου Θεοδώρου του Αλεξάνδρου, κατοίκου Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά, Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

3. Ανανέωση της υπ’ αριθμ.: 92/2009 (πρακτικό 16ης της Ν.Ε.Ε. 14/05/2009) 20-05-2009 άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (Ψάρια-Μύδια-Όστρακαα) του Βρούσιου Αγγέλου του Νικολάου, κατοίκου Τ.Κ. Μεταγγιτσίου, Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

4. Ανανέωση της υπ’ αριθμ.: 125/2009 (πρακτικό 19ης της Ν.Ε.Ε. 22/05/2009) 03-06-2009 άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (Κινητή Καντίνα) του Κούρα Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Κ. Νικήτης, Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

5. Χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (Κινητή Καντίνα) στην IPO KLARA HAJNAL του Gheorghe, κάτοικο Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

6. Παραλαβή των μελετών του έργου: «Κατασκευή Επαγγελματικού Λυκείου στη Νικήτη Δήμου Σιθωνίας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».
(Εισηγητής: κ. Καραμπατάκης Δημήτριος, Ειδικός Συνεργάτης)

7.  Παραλαβή των μελετών του έργου: «Προσθήκη κατ’ επέκταση αιθουσών διδασκαλίας και αίθουσας αθλητικών εγκαταστάσεων στο Γυμνάσιο Ν.Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας, λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενου σχολικού κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».
(Εισηγητής: κ. Καραμπατάκης Δημήτριος, Ειδικός Συνεργάτης)

8. Παραλαβή Μ.Π.Ε για «Ανόρυξη υδρευτική γεώτρησης στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολαόυ, περιοβή «Σμαρδέλα» και κατασκευή συνοδού αγωγού μήκους 2.000μ. της Δημοτικής Ενότητας Σιθωνίας του Δήμου Σιθωνίας Π.Ε.Χαλκιδικής».
(Εισηγητής: κ.Αναγνωστάρας Ιωάννης, Γεωπόνος)

9. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ.: 17/2012 μελέτης: «Μελέτη Αποκατάστασης Συγκροτήματος Νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Αποτύπωση – Ανάλυση – Τεκμηρίωση Υφιστάμενης Κατάστασης)».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

10. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ.: 28/2012 μελέτης: «Μελέτη Αποκατάστασης Συγκροτήματος Νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Πρόταση Επαναχρήσης)».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

11. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ.: 29/2012 μελέτης: «Μελέτη Αποκατάστασης Συγκροτήματος Νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Στατική Μελέτη)».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

12. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ.: 30/2012 μελέτης: «Μελέτη Αποκατάστασης Συγκροτήματος Νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Τοπογραφική Μελέτη)».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

13. Οριοθέτηση ανώνυμου ρέματος στη θέση «ΑΣΚΑΜΝΙΑ» στη Δημοτική Κοινότητα Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

14. Αποδοχή ποσού 89.865,00 € που αφορά «Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού ακτών» και κατανομή.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

15. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση Προγράμματος «Απολύμανσης-Απεντόμωσης και Μυοκτονίας στα Σχολεία της Π.Ε. Χαλκιδικής για το σχολικό έτος 2012-2013».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

16. Αίτηση της εταιρείας ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε., Τουριστικές Ξενοδοχειακές, Τεχνικές Επιχειρήσεις, για μείωση μισθώματος.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

17. Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2012.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

18. Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας)

19. Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας)

20. Έγκριση διενέργειας προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού για συντήρηση πρασίνων Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας)

21. Απ’ ευθείας μίσθωση ακινήτου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στου στόλου των οχημάτων της Δ.Ε.Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

22. Σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Δικηγόρος)

23. Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

24. Πρόσληψη προσωπικού (δίμηνου) για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών (Πολιτική Προστασία).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

25. Εξεύρεση χώρων απόθεσης ελαιολυμάτων στο Δήμο Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

26. Εξώδικος συμβιβασμός υπόθεσης με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Αλ. Σιδηρόπουλος Α.Ε.
(Εισηγητής: κ. Τζίτζιος Ιωάννης, Δήμαρχος)

27. Έγκριση απολογισμού Δήμου Σιθωνίας έτους 2011.
(Εισηγητές: κ. Μάντσιος Ιωάννης και κα. Κοτσάκη Θεοδώρα)

28. Έγκριση των οικονομικών στοιχείων 2ου τριμήνου έτους 2012.
(Εισηγητές: κ. Μάντσιος Ιωάννης και κα. Κοτσάκη Θεοδώρα)

29. Επιχορήγηση 25.000,00 € της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης)

30. Επιχορήγηση εθελοντικής ομάδας.
(Εισηγητής: κ. Τζίτζιος Ιωάννης, Δήμαρχος)

31.Εγκριση πρακτικού επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος)

32. Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

     
 Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου

  Αρσένης Καλλικρατίδας