Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης /2011
Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του
Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη
Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 2 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια
συνεδρίαση, ύστερα από την 5/31.1.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή  σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4  (τέσσερις
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης
Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος,  Ζαφειρούδης
Αθανάσιος Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος. 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Μητσιάρα
Σόνια.  

 

Στην συνεδρίαση
παραβρέθηκε  ο κυρ.
Δημητρός
Δημήτριος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

                            

                           ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:
10ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 6/2012  

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση από τον αντιδήμαρχο κυρ.
Δημήτριο Δημητρό για την ανάπλαση της παραλίας της Δ.Κ.Νικήτης.   

 

Ο κυρ. Πρόεδρος    εισηγούμενος το 10ο θέμα εντός
ημερήσιας διάταξης καλεί τον κυρ. αντιδήμαρχο Δημήτριο Δημητρό που είναι
υπεύθυνος Υποδομών Περιβάλοντος  να
ενημερώσει τους τοπικούς συμβούλους.

Παίρνοντας τον λόγω αναφέρει ότι η ανάπλαση της παραλίας
περιλαμβάνει το κομμάτι από τον Αγ. Θεόδωρο μέχρι το συγκρότημα του Καραλή, και
αφορά από τον δρόμο και κάτω αφού πρώτα όρισαν την ρυμοτομική  γραμμή. Επίσης αναφέρει ότι το έργο για να
ολοκληρωθεί κανονικά από την ρυμοτομική γραμμή και κάτω είναι δύσκολο λόγω του
ότι δεν μπορούν επί του παρόντος να γίνουν οι απαλλοτριώσεις και αφήνει
μελλοντική πραγματοποίηση.       

Κυρ. Ζαφειρούδης 
επισημένει  στον κυρ. αντιδήμαρχο
ότι πριν αρχίσει το έργο θα πρέπει να γίνει πρώτα η τακτοποίηση και οριοθέτηση
των μαγαζιών της παραλίας.

Και κάλεσε το
Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του   Προέδρου  του αντιδημάρχου και των Συμβούλων .

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Να γίνει η
ανάπλαση της
 παραλίας  ως έχει αφού η Δ.Κ.Νικήτης έχει το
δικαίωμα  να οριοθετήσει μέχρι που θα
τοποθετηθούν τα τραπεζοκαθίσματα των μαγαζιών της παραλίας.    

 

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                             
(Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ