Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 5/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 5376/23-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              2) Σπανός Μιχαήλ
3) Λογοτριβή Ελένη                                                    3) Γιοβανουδας Βαρσάμης
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        5) Γκαλή Γιαννούλα
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                         7) Τσιάρας Εμμανουήλ
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                       8) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           9) Μάλαμα Κυριακή
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
16) Πράτσας Άγγελος
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει εντός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος, το οποίο συζητήθηκε δέκατο τέταρτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε με την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω ασθένειας, μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
 
Αριθμός Απόφασης:  96/2012
Θέμα: 15ο    
«Ανάκληση της υπ’ αριθμ.: 5/1996 επαγγελματικής άδειας πωλητού λαϊκών αγορών-νωπά αλιεύματα, του κ. Γκλόντζιου Ιωάννη του Αντωνίου, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά του Δήμου Σιθωνίας.».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο  (15ο)θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δέκατο έκτο (16o) στη σειρά, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: 4709/20-03-2012 έγγραφο του κ.Παραλίκα Θεοδοσίου, σύμφωνα με το οποίο ενημερώνει ότι ο κ.Γκλόντζιος Ιωάννης του Αντωνίου, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά του Δήμου Σιθωνίας, κάτοχος της υπ’ αριθμ.: 5/1996 επαγγελματικής άδειας πωλητού λαϊκών αγορών-νωπά αλιεύματα, ζητάει με την με ημερομηνία 16-03-2012 αίτηση του, να ανακληθεί η παραπάνω άδεια, λόγω μη ασκήσεως πλέον του επαγγέλματος λόγω συνταξιοδότησης.
Επίσης θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: 5534/27-03-2012 έγγραφο του κ.Παραλίκα Θεοδοσίου, σύμφωνα με το οποίο ενημερώνει το Δ.Σ. ότι με την υπ’ αριθμ.: Α2-2024/16-12-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η άσκηση αρμοδιότητας για τη θεώρηση των επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών, καθώς και η μεταβίβαση άδειας, η αλλαγή θέσεων, η χορήγηση αδειών σε συγγενικά πρόσωπα, μεταβιβάζεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ανά Περιφερειακή Ενότητα, για τις άδειες που έχουν εκδοθεί από το τότε Νομαρχιακό Συμβούλιο μέχρι τις 31/12/2010.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αναρμόδιο για την ανάκληση της υπ’ αριθμ.: 5/1996 επαγγελματικής άδειας πωλητού λαϊκών αγορών-νωπά αλιεύματα, του κ. Γκλόντζιου Ιωάννη του Αντωνίου, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά του Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: Α2-2024/16-12-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Αρμόδιο όργανο είναι η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου, στο οποίο θα διαβιβαστούν τα ανωτέρω για δικές τους ενέργειες, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 96/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 30/03/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ