Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                       Από το πρακτικό της 5/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας. 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 5376/23-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1)      Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης

2)      Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              2) Σπανός Μιχαήλ

3)      Λογοτριβή Ελένη                                                     3) Γιοβανουδας Βαρσάμης

4)      Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4) Γεωργιάδης Αναστάσιος

5)      Αναγνωστάρας Γεώργιος                                         5) Γκαλή Γιαννούλα

6)      Ψηλογιάννης Γεώργιος                                            6) Κατσίκης Παναγιώτης

7)      Χριστοδούλου Νικόλαος                                         7) Τσιάρας Εμμανουήλ

8)      Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                       8) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

9)      Παπαστεργίου Αχιλλέας                                          9) Μάλαμα Κυριακή

10)  Φάλκος Κωνσταντίνος

11)  Μάντσιος Βασίλειος

12)  Γκιώτης Νικόλαος

13)  Κωστίκας Στυλιανός

14)  Χαλκιά Άννα

15)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

16)  Πράτσας Άγγελος

17)  Πράτσας Ιωάννης

18)  Πετρίδης Νικόλαος

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

            Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει εντός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος, το οποίο συζητήθηκε δέκατο τέταρτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε με την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω ασθένειας, μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

           

Αριθμός Απόφασης:  84/2012Θέμα: 4ο           «Τροποποίηση στο Ο.Τ. 53 του ρυμοτομικού σχεδίου Νικήτης». 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην κα.Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία εισηγούμενη το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την με αρ.πρωτ.: 44/6-10-2011 αίτηση των: Ραμανδάνη Βασιλική, Κασσανδρινού Χρήστου, Κασσανδρινού Μιχαήλ, Κασσανδρινού Ιωάννη, Νίκου Παγώνα, Φουντούκη Νικήτη, σύμφωνα με την οποία αιτούνται την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου παραλία Νικήτης, αναφορικά με την απαλοιφή του χαρακτηρισμού ως ΑΓΟΡΑ στο Ο.Τ. 53, και την παράλληλη διόρθωση της οικοδομικής γραμμής προς εναρμόνιση με τα άλλα Ο.Τ. του ρυμοτομικού σχεδίου, μετά τη σχετική θετική γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας. Επισυνάπτονται Τεχνική Έκθεση και Τοπογραφικό Διάγραμμα.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κα.Καραδήμου, την αίτηση των ανωτέρω και τα σχετικά έγγραφα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της τροποποίησης στο ρυμοτομικό σχέδιο παραλίας Νικήτης αναφορικά με την απαλοιφή του χαρακτηρισμού ως ΑΓΟΡΑ στο Ο.Τ. 53, και την παράλληλη διόρθωση της οικοδομικής γραμμής προς εναρμόνιση με τα άλλα Ο.Τ. του ρυμοτομικού σχεδίου., όπως αυτό φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που είναι συνημμένο στην αίτηση των αιτούντων και σύμφωνα με την απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης.

Να κινηθεί η διαδικασία για την έγκριση της ανωτέρω τροποποίησης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 84/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη Υπογραφή                                                                         ΥπογραφέςΑκριβές ΑπόσπασμαΝικήτη, 30/03/2012Ο Πρόεδρος  ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ