Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                       Από το πρακτικό της 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας. 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 2658/24-02-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαέξι (16) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1)      Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης

2)      Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              2) Σπανός Μιχαήλ

3)      Λογοτριβή Ελένη                                                     3) Μάντσιος Βασίλειος

4)      Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4) Γκιώτης Νικόλαος

5)      Αναγνωστάρας Γεώργιος                                         5) Χαλκιά Άννα

6)      Ψηλογιάννης Γεώργιος                                      6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

7)      Χριστοδούλου Νικόλαος                                        7) Γκαλή Γιαννούλα

8)      Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      8) Τσιάρας Εμμανουήλ

9)      Παπαστεργίου Αχιλλέας                                          9) Πράτσας Ιωάννης

10)  Φάλκος Κωνσταντίνος                                           10) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

11)  Κωστίκας Στυλιανός                                             11) Πετρίδης Νικόλαος

12)  Γιοβανούδας Βαρσάμης

13)  Γεωργιάδης Αναστάσιος

14)  Κατσίκης Παναγιώτης

15)  Πράτσας Άγγελος

16)  Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Μάντσιος Βασίλειος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωστίκας Στυλιανός βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πρατσας Άγγελος βγαίνει εκτός αίθουσας στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως και συγκεκριμένα κατά την έναρξη συζητήσεως της δεύτερης αιτήσεως του κ. Βογιατζή Οδυσσέα και επιστρέφει στην έναρξη συζητήσεως της πέμπτης αιτήσεως της Γιώβου Γιασεμής του ιδίου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα στην έναρξη του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

           

Αριθμός Απόφασης:  77/2012Θέμα: 21ο         «Επιχορήγηση αθλητικών, πολιτιστικών συλλόγων και ομάδων εθελοντών Δήμου Σιθωνίας». 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Χριστοδούλου Νικόλαο, Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Σιθωνίας, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό πρώτο (21ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:

            Προτείνει να επιχορηγηθούν οι αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου Σιθωνίας για όλο το έτος του 2012, για την κάλυψη αναγκών τους, ως εξής:

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
Α) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ

5.000€

ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5.000€

ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ

5.000€

ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ

5.000€

ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ

6.000€

Α.Σ.ΣΑΡΤΗΣ

5.000€

Β) ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΟΚ ΝΙΚΗΤΗΣ

3.000€

ΑΟΚ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ

1.500€

Γ)ΣΤΙΒΟΥ

Γ.Σ. ΣΙΘΩΝΙΑ

3.000€

Δ) ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ

Α.Σ ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ

1.000€

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΣΙΘΩΝ

6.000€

ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ

6.000€

ΠΡΟΙΚΟΝΗΣΣΟΣ

6.000€

ΠΑΡΘΕΝΩΝ

6.500€

ΝΕΑ ΑΣΣΑ

6.000€

ΣΥΚΙΩΤΑΚΙΑ

6.000€

ΑΦΗΣΙΑ

6.000€

ΣΥΛ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΙΚΗΤΗΣ

3.000€

ΣΥΛ. ΠΑΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ

2.000€

ΣΥΛ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΡΩΝΗΣ

3.000€

 Ο Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης, προτείνει ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Συκιάς «Ο ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ» να επιχορηγηθεί επιπλέον με το ποσό των 3.000,00 € καθώς είναι η μόνη ομάδα που βρίσκεται στην Α κατηγορία, και έχει περισσότερες ανάγκες. Καθώς να επιχορηγηθεί επιπλέον με το ποσό των 1.000,00 € το Α.Ο.Σάρτης καθώς έχει σοβαρές ανάγκες.Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης προτείνει ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Συκιάς «Ο ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ» να επιχορηγηθεί με το ποσό των 10.000,00 € καθώς είναι η μόνη ομάδα που βρίσκεται στην Α κατηγορία. και έχει περισσότερες ανάγκες. Επίσης να επιχορηγηθεί με επιπλέον ποσό ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ΤΑ ΣΥΚΙΩΤΑΚΙΑ» καθώς έχει τα περισσότερα μέλη.Ο κ. Πράτσας Άγγελος προτείνει να γίνει μείωση 50% σε όλους τους συλλόγους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει να επιχορηγηθούν οι εθελοντικές ομάδες του Δήμου ως εξής: 1) Η ΟΠΕΑΝ με το ποσό των 5.000,00 € και 2) Η Ομάδα Εθελοντών Πυροπροστασίας & Προστασίας του Δάσους Δήμου Τορώνης «ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ» με το ποσό των 3.000,00 €.

            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την επιχορήγηση των συλλόγων του Δήμου.

            Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ.Χριστοδούλου, τις προτάσεις που έγιναν και τις ανάγκες κάθε συλλόγου,

 Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία Α) Εγκρίνει την επιχορήγηση των αθλητικών συλλόγων του Δήμου Σιθωνίας, ως κάτωθι:1) Επιχορηγεί τον Αθλητικό Σύλλογο  «ΦΟΙΝΙΚΑ» Νικήτης με το ποσό των 5.000,00 €. Ψηφίζει πίστωση 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Αθλητικού Συλλόγου  «ΦΟΙΝΙΚΑ» Νικήτης.2) Επιχορηγεί τον Αθλητικό Σύλλογο  «ΑΣΤΗΡ» Αγίου Νικολάου με το ποσό των 5.000,00 € . Ψηφίζει πίστωση 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Αθλητικού Συλλόγου  «ΑΣΤΗΡ» Αγ. Νικολάου.3) Επιχορηγεί τον Αθλητικό Σύλλογο  «ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ» Ν.Μαρμαρά με το ποσό των 5.000,00 € . Ψηφίζει πίστωση 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Αθλητικού Συλλόγου  «ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ» Ν.Μαρμαρά.4) Επιχορηγεί τον Αθλητικό Σύλλογο  «ΘΥΕΛΛΑ» Μεταγγιτσίου με το ποσό των 5.000,00 € . Ψηφίζει πίστωση 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Αθλητικού Συλλόγου  «ΘΥΕΛΛΑ» Μεταγγιτσίου.5)  Επιχορηγεί τον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Συκιάς «Ο ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ» με το ποσό των 9.000,00 € . Ψηφίζει πίστωση 9.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Συκιάς «Ο ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ».6) Επιχορηγεί τον Αθλητικό Όμιλο Σάρτης με το ποσό των 6.000,00 € .Ψηφίζει πίστωση 6.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Αθλητικού Ομίλου Σάρτης.7) Επιχορηγεί τον Αθλητικό Σύλλογο Μπάσκετ ΑΟΚ Νικήτης με το ποσό των 3.000,00 € . Ψηφίζει πίστωση 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Αθλητικού Συλλόγου  Μπάσκετ ΑΟΚ Νικήτης8) Επιχορηγεί τον Αθλητικό Σύλλογο Μπάσκετ ΑΟΚ Ν.Μαρμαρά με το ποσό των 2.500,00 € . Ψηφίζει πίστωση 2.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Αθλητικού Συλλόγου  Μπάσκετ ΑΟΚ Ν.Μαρμαρά.9) Επιχορηγεί τον Γυμναστικό Σύλλογο Στίβου «ΣΙΘΩΝΙΑ» Νικήτης με το ποσό των 8.000,00 €. Ψηφίζει πίστωση 8.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Γυμναστικού Συλλόγου  Στίβου «ΣΙΘΩΝΙΑ» Νικήτης.10)  Επιχορηγεί τον Αθλητικό Σύλλογο ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ με το ποσό των 1.500,00 €.Ψηφίζει πίστωση 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Αθλητικού Συλλόγου  ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ. Β) Εγκρίνει την επιχορήγηση των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Σιθωνίας, ως κάτωθι:1) Επιχορηγεί τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΣΙΘΩΝ» Νικήτης με το ποσό των 13.000,00 € . Ψηφίζει πίστωση 13.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΣΙΘΩΝ» Νικήτης.2) Επιχορηγεί τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ» Αγίου Νικολάου με το ποσό των 6.000,00 € . Ψηφίζει πίστωση 6.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ» Αγίου Νικολάου.3) Επιχορηγεί τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΠΡΟΙΚΟΝΗΣΟΣ» Νέου Μαρμαρά με το ποσό των 6.000,00 € . Ψηφίζει πίστωση 6.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΠΡΟΙΚΟΝΗΣΟΣ» Νέου Μαρμαρά.4) Επιχορηγεί τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΠΑΡΘΕΝΩΝ» Νέου Μαρμαρά με το ποσό των 6.500,00 € . Ψηφίζει πίστωση 6.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΠΑΡΘΕΝΩΝ» Νέου Μαρμαρά.5) Επιχορηγεί τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΝΕΑ ΑΣΣΑ» Μεταγγιτσίου με το ποσό των 6.000,00 € . Ψηφίζει πίστωση 6.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΝΕΑ ΑΣΣΑ» Μεταγγιτσίου.6)  Επιχορηγεί τον Πολιτιστικό Σύλλογο Συκιάς Χαλκιδικής «ΤΑ ΣΥΚΙΩΤΑΚΙΑ» με το ποσό των 6.000,00 € . Ψηφίζει πίστωση 6.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Πολιτιστικού Συλλόγου Συκιάς Χαλκιδικής «ΤΑ ΣΥΚΙΩΤΑΚΙΑ».7) Επιχορηγεί τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σάρτης «Η ΑΦΗΣΙΑ» με το ποσό των 6.000,00 € . Ψηφίζει πίστωση 6.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Πολιτιστικού Συλλόγου Σάρτης «Η ΑΦΗΣΙΑ».8) Επιχορηγεί τον Σύλλογο Γυναικών Νικήτης με το ποσό των 3.000,00 € .Ψηφίζει πίστωση 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Συλλόγου Γυναικών Νικήτης.9) Επιχορηγεί τον Σύλλογο Παλιάς Νικήτης με το ποσό των 3.000,00 € .Ψηφίζει πίστωση 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Συλλόγου Παλιάς Νικήτης.10) Επιχορηγεί τον Σύλλογο Γυναικών Τορώνης με το ποσό των 3.000,00 € .Ψηφίζει πίστωση 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Συλλόγου Γυναικών Τορώνης. Γ) Εγκρίνει την επιχορήγηση των εθελοντικών ομάδων του Δήμου Σιθωνίας, ως κάτωθι:1)      Επιχορηγεί την εθελοντική ομάδα ΟΠΕΑΝ με το ποσό των 10.000,00 €. Για το λόγο αυτό ψηφίζει πίστωση 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6737.0003 του πρ/σμού του Δήμου.2)      Επιχορηγεί την εθελοντική ομάδα – Ομάδα Εθελοντών Πυροπροστασίας & Προστασίας του Δάσους Δήμου Τορώνης «ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ», ΟΠΕΔΤ με το ποσό των 3.000,00 €. Για το λόγο αυτό ψηφίζει πίστωση 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6737.0003 του πρ/σμού του Δήμου. Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 2) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 3) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Κωστίκας Στυλιανός, 6) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 7) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 8) Αρσένης Καλλικρατίδας, 9) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 10) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 11) Χριστοδούλου Νικόλαος, 12) Φάλκος Κωνσταντίνος, 13) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 14) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 15) Κατσίκης Παναγιώτης, 16) Μάλαμα Κυριακή.Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος, ο οποίος ψηφίζει την πρότασή του.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 77/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη Υπογραφή                                                                         ΥπογραφέςΑκριβές ΑπόσπασμαΝικήτη, 05/03/2012Ο Πρόεδρος   ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ