Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 2658/24-02-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαέξι (16) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              2) Σπανός Μιχαήλ
3) Λογοτριβή Ελένη                                                    3) Μάντσιος Βασίλειος
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                         4) Γκιώτης Νικόλαος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                      5) Χαλκιά Άννα
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                         6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                       7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                     8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                        9) Πράτσας Ιωάννης
10) Φάλκος Κωνσταντίνος                                      10) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
11) Κωστίκας Στυλιανός                                            11) Πετρίδης Νικόλαος
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Γεωργιάδης Αναστάσιος
14) Κατσίκης Παναγιώτης
15) Πράτσας Άγγελος
16) Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Μάντσιος Βασίλειος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωστίκας Στυλιανός βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πρατσας Άγγελος βγαίνει εκτός αίθουσας στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως και συγκεκριμένα κατά την έναρξη συζητήσεως της δεύτερης αιτήσεως του κ. Βογιατζή Οδυσσέα και επιστρέφει στην έναρξη συζητήσεως της πέμπτης αιτήσεως της Γιώβου Γιασεμής του ιδίου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα στην έναρξη του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
 
Αριθμός Απόφασης:  57/2012
Θέμα: 1ο  
«Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010, άρθρο 94 παραγρ. 6 στοιχείο 30 και άρθρο 95, (πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων), η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών στο δήμο μεταβιβάζεται στους Καλλικρατικούς Δήμους.

Συγκεκριμένα μεταβιβάζεται η χορήγηση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών στο δήμο, καθώς και η συγκρότηση (με απόφαση δημάρχου) της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.


Σύμφωνα με τις παρ.1 έως 3 του άρθρου 1 του Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145/95 τεύχος Α’):
«1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο, νοείται η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε χώρο ακάλυπτο, που δεν χαρακτηρίζεται ως επαγγελματική στέγη σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α). Ακάλυπτοι χώροι νοούνται και οι εγκαταστάσεις που φέρουν μόνο στέγαστρο ή και περίφραγμα, τα οποία δεν αποτελούν μόνιμη κατασκευή.
2. Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο νοείται το υπαίθριο εμπόριο που ασκείται με τη χρήση οποιουδήποτε οχήματος, αυτοκινούμενου ή μη ή οποιουδήποτε κινητού μέσου.
Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.
Ως υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο νοείται και το εμπόριο που ασκείται με τη μέθοδο των επισκέψεων από πόρτα σε πόρτα ή με οποιονδήποτε άλλον ανάλογο τρόπο, από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με νόμιμα οργανωμένη επιχείρηση.
3. Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση της αρμόδιας αρχής όπου κατοικεί ο ενδιαφερόμενος.
Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου διακρίνονται:
α) σε άδεια τύπου Α΄, η οποία ισχύει για την πώληση πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη τη χώρα και
β) σε άδεια τύπου Β΄ η οποία ισχύει για την πώληση των λοιπών προϊόντων στην περιφέρεια μόνο της αρμόδιας αρχής που τη χορηγεί.»

Σύμφωνα με τις παρ.1 και 3 έως 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 254/2005 (ΦΕΚ 307/2005 τεύχος Α’)
«1. Για την λειτουργία των κινητών καντινών που ασκούν υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο, απαιτείται κατοχή άδειας, που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005.
3. Για την λειτουργία κινητής καντίνας, εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1, απαιτείται έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας, ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.
4. Ο ωφέλιμος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα και να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα.
5. Για την λειτουργία της κινητής καντίνας εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας.»

Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 254/2005:
«1. Η άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς.
2. Σε κάθε φυσικό πρόσωπο χορηγείται μόνο μία άδεια υπαιθρίου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή τους ΟΤΑ, κατά περίπτωση.
Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση.»

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 του ΠΔ 254/2005:
«1. Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους.
β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών – συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος (α΄ κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994). Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών (Δήμων – Κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων.»

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3377/2005, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει έως την 28η Φεβρουαρίου επί των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ώστε να αποκτήσουν άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ενώ το Π.Δ. 254/05 καθορίζει τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση των αδειών.

Η Επιτροπή Πλανόδιου – Υπαίθριου Εμπορίου συνεδρίασε στις 12/12/2011 και συνέταξε το πρακτικό 1/2011  με το οποίο προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να χορηγηθούν έξι (6) νέες άδειες ώστε ο συνολικός αριθμός των πλανόδιων εμπόρων για το 2012 να είναι μέχρι έξι (6) συνολικά.

Με την υπ’ αριθ. 293/2011 απόφαση Δημάρχου, συγκροτήθηκε η επιτροπή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου του Δήμου Σιθωνίας, η οποία γνωμοδότησε με το υπ’ αριθ. 12/12/2011 έγγραφό της σχετικά με τον ανώτατο αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που πρέπει να χορηγηθούν στο Δήμο Σιθωνίας για το 2012.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω γνωμοδότηση της επιτροπής υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, καθόρισε με τις υπ’ αριθ. 399/2011 και 56/2012 αποφάσεις του, τον ανώτατο αριθμό των αδειών που θα χορηγηθούν σε επίπεδο Δήμου εντός του 2012 σε οχτώ (8), ως εξής: 1) Τρεις  άδειες για κινητές καντίνες, 2) Τέσσερις άδειες για νωπά αλιεύματα, 3) Μία άδεια για λευκά είδη.

Η παράγραφος 9 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95 αναφέρει ότι δικαιούχοι άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου από το συνολικό αριθμό των αδειών είναι τα πρόσωπα των κατωτέρων κατηγοριών, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι άνεργα και έχουν υποβάλλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
 (α) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί,
(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82 Α’),
(δ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστα­τεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
(στ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο.
ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση η οποία διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και έχουν προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων.
Οι κληρώσεις διενεργούνται δημοσίως την ίδια ημέρα.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 254/05 είναι τα εξής:
1. Αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της.
Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος:
Α) επιδεικνύει εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος
Β) καταθέτει πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005 όπως ισχύει, ήτοι:
(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί
(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),
(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο
(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.
 
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 1 του ΠΔ 254/05, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.13 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β'):
«Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία:
1) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/ 1960 (47 Α) και 1642/ 1986 (125 Α),
2) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν,
3) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών,
4) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του, και επιδεικνύει:
6) την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας,
7) βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων − ποτών.
Β) Για την υποβολή δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της οριστικής άδειας ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας επί των σχετικών αιτήσεων.
Για την έκδοση της άδειας από τον οικείο φορέα ορίζεται προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.».

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.: 2723/24-02-2012 έγγραφο μας προσκλήθηκε να παραστεί στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. για τη διαδικασία των κληρώσεων, υπάλληλος βαθμού Α του Τμήματος Εμπορίου, Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, όπου όπως είναι απών.

Υποβάλλουμε τους φακέλους των ενδιαφερόμενων και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.
Α) Αιτήσεις για κινητές καντίνες:
1) Χαλκιάς Γεώργιος του Στυλιανού και της Δέσποινας, κάτοικος Δ.Κ. Συκιάς. (Πλήρης φάκελος)
2) Ευρο Αϊντα-Άννα του Νικολάου και της Μαριάνθης, κάτοικος Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά. (Δεν υπάρχει κάρτα ανεργίας, όμως είναι τρίτεκνη μητέρα και έχει αναπηρία πάνω από 67%)
3) IPO KLARA HAJNAL του CHEORGHE και της CLARA, κάτοικος Νέου Μαρμαρά. (Πλήρης φάκελος).

Ο Πρόεδρος  προτείνει τη χορήγηση άδειας στην  IPO KLARA HAJNAL του CHEORGHE και της CLARA, κάτοικος Νέου Μαρμαρά, καθώς  πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95, διότι είναι τρίτεκνη μητέρα. Οι υπόλοιπες αιτήσεις είναι δύο όσες και οι υπόλοιπες αδιάθετες άδειες για το λόγο προτείνεται να δοθούν όλες.

Β) Αιτήσεις για νωπά αλιεύματα:
1) Αγοραστού Χρυσάνθη του Ιωακείμ και της Μαρίας, κάτοικος Τ.Κ.Μεταγγιτσίου.
2) Βορινάκης Νικόλαος του Δημητρίου και της Μαρίας, κάτοικος Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά.
3) Τσιοτρέλη Μαρία του Ιωάννη και της Αναστασίας.
4) Καμπάνης Χρήστος του Γεωργίου και της Αναστασίας, κάτοικος Δ.Κ.Αγίου Νικολάου.

Οι ανωτέρω αιτήσεις είναι τέσσερις όσες και οι επιτρεπόμενες άδειες, για το λόγο αυτό προτείνεται να δοθούν όλες.

Γ) Αιτήσεις για λευκά είδη δεν έχουν υποβληθεί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έχοντας υπόψη:
 το άρθρο 94 παραγρ. 6 στοιχείο 30 του Ν.3852/2010
 το άρθρο 1 του Ν.2323/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 τις σχετικές διατάξεις των Ν. 3377/05 και του Π.Δ. 254/05
 την ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β')
 την από 12/12/2011 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Υπαίθριου – Πλανόδιου Εμπορίου του Δήμου η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 293/2011 απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ανώτατο αριθμό αδειών που θα χορηγηθούν για το έτος 2012 βάσει του πληθυσμού
 τις υπ’ αριθ. 399/2011 και 56/2012  αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας περί καθορισμού ανώτατου αριθμού αδειών για το 2012 σε επίπεδο Δήμου.
 τα αποτελέσματα της δημόσιας κλήρωσης που διενεργήθηκε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Α. Εγκρίνει την χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, για τρία (3) έτη, στους ενδιαφερόμενους που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:


Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΟΣ
1  IPO KLARA HAJNAL CHEORGHE Κινητή καντίνα
2 Χαλκιάς Γεώργιος Στυλιανός Κινητή καντίνα
3 Ευρο Αϊντα-Άννα Νικόλαος Κινητή καντίνα
4 Αγοραστού Χρυσάνθη Ιωακείμ Νωπά αλιεύματα
5 Βορινάκη Νικόλαο Δημήτριος Νωπά αλιεύματα
6 Τσιοτρέλη Μαρία Ιωάννης Νωπά αλιεύματα
7 Καμπάνης Χρήστος Γεώργιος Νωπά αλιεύματα

Β. Οι δικαιούχοι της περίπτωσης Α’ πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, προκειμένου να τους χορηγηθεί η οριστική άδεια.

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στη Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Μάντσιος Βασίλειος, 2) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 3) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 4) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 5) Λογοτριβή Ελένη, 6) Κωστίκας Στυλιανός, 7) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 8) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 9) Αρσένης Καλλικρατίδας, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 12) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 13) Κατσίκης Παναγιώτης, 14) Μάλαμα Κυριακή, 15) Χριστοδούλου Νικόλοας, 16) Φάλκος Κωνσταντίνος.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Πράτσας Άγγελος, οι οποίοι δεν ψηφίζουν καθώς πρέπει να ακολουθηθεί η πρόταση του υπαλλήλου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 57/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 05/03/2012
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ