Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 2658/24-02-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαέξι (16) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                          1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               2) Σπανός Μιχαήλ
3) Λογοτριβή Ελένη                                                    3) Μάντσιος Βασίλειος
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4) Γκιώτης Νικόλαος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        5) Χαλκιά Άννα
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                         7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                       8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           9) Πράτσας Ιωάννης
10) Φάλκος Κωνσταντίνος                                         10) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
11) Κωστίκας Στυλιανός                                            11) Πετρίδης Νικόλαος
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Γεωργιάδης Αναστάσιος
14) Κατσίκης Παναγιώτης
15) Πράτσας Άγγελος
16) Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Μάντσιος Βασίλειος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωστίκας Στυλιανός βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πρατσας Άγγελος βγαίνει εκτός αίθουσας στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως και συγκεκριμένα κατά την έναρξη συζητήσεως της δεύτερης αιτήσεως του κ. Βογιατζή Οδυσσέα και επιστρέφει στην έναρξη συζητήσεως της πέμπτης αιτήσεως της Γιώβου Γιασεμής του ιδίου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα στην έναρξη του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Αποδοχή δωρεάς ιδιοκτησίας για την εγκατάσταση του Ε.Ε.Λ. Μεταγγιτσίου» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος δηλώνει παρών.
 
Αριθμός Απόφασης:  48/2012
Θέμα: 1ο   εκτός ημ. διατάξεως
«Αποδοχή δωρεάς ιδιοκτησίας για την εγκατάσταση του Ε.Ε.Λ. Μεταγγιτσίου».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ.: 2443/22-02-2012 Αίτηση των Ζαφείρη Δημητρίου του Χρήστου, Μοσχόπουλο Μοσχόπουλο του Βασιλείου, Πέτρου Θεοδώρου του Δημητρίου, σύμφωνα με την οποία παραχωρούν στο Δήμο Σιθωνίας έκταση 3.245,61 τ.μ., για είκοσι χρόνια, στην περιοχή Κουτλουμουσίου Μεταγγιτσίου για την εγκατάσταση μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Μεταγγιτσίου.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την αποδοχή της ανωτέρω παραχώρησης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση Δημάρχου και την ανωτέρω αίτηση,

                                                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

α) Αποδέχεται την παραχώρηση έκτασης 3.245,61  τ.μ., ιδιοκτησίας των Ζαφείρη Δημητρίου του Χρήστου, Μοσχόπουλο Μοσχόπουλο του Βασιλείου, Πέτρου Θεοδώρου του Δημητρίου, που βρίσκεται στην περιοχή Κουτλουμουσίου Μεταγγιτσίου για την εγκατάσταση μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Μεταγγιτσίου, για είκοσι χρόνια.
β) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ.Τζίτζιο Ιωάννη για την υπογραφή των συμβολαιογραφικών εγγράφων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                      Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 05/03/2012
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ