Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 6/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 6615/06-04-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                 1)Αναγνωστάρας Γεώργιος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.      3) Γεωργιάδης Αναστάσιος
4) Λογοτριβή Ελένη                          4) Γκαλή Γιαννούλα
5) Σπανός Μιχαήλ                             5) Κατσίκης Παναγιώτης
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                  6) Τσιάρας Εμμανουήλ
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                 7) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος               8) Πετρίδης Νικόλαος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                  9) Μάλαμα Κυριακή
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Γκιώτης Νικόλαος
12) Χαλκιά Άννα
13) Γιοβανούδας Βαρσάμης
14) Πράτσας Άγγελος
15) Πράτσας Ιωάννης
16) Κωστίκας Στυλιανός
17) Μάντσιος Βασίλειος
18) Λαθούρη Πάργα Μαρία

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι: 1) κ. Παρδάλης Γεώργιος  Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, 2) κ. Τσολίδης Αθανάσιος Δ.Κ.Νικήτης και 3) κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος Τ.Κ. Μεταγγιτσίου.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης και κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 
Αριθμός Απόφασης:  119/2012
Θέμα: 2ο    
«Υποβολή πρότασης για την προμήθεια με τίτλο: «Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Ύδρευσης Δήμου Σιθωνίας» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 07: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας –Θράκης 2007-2013».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ.Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 07: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας-Θράκης 2007-20132 που προκήρυξε ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει την Υποβολή Πρότασης για την Προμήθεια με τίτλο: «Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Ύδρευσης Δήμου Σιθωνίας».
Η ολοκληρωμένη υλοποίηση της εν λόγο προμήθειας, πέραν της Αναβάθμισης των Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Ύδρευσης, θα δημιουργήσει ένα Ολοκληρωμένο και Πρότυπο Σύστημα παρακολούθησης, διαχείρισης και καταγραφής των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του δικτύου ύδρευσης του συνόλου του Δήμου. Η τρέχουσα λειτουργία του δικτύου ύδρευσης χαρακτηρίζεται από την απουσία κεντρικού ελέγχου και παρακολούθησης έστω και των βασικών υποδομών του δικτύου. Η απουσία αυτή όσο και η παλαιότητα του υφιστάμενου εξοπλισμού έχει ως αποτέλεσμα τη μη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των υφιστάμενων συνθηκών λειτουργίας εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Δήμος Σιθωνίας είναι από τους πλέον αναπτυσσόμενους τουριστικούς Δήμους της Χώρας. Οι μεγάλες διαφορές απαιτήσεων του Θέρους έναντι του Χειμώνα, οι ξεπερασμένες εφαρμοζόμενες τεχνολογίες καθώς και η έντονη παλαιότητα του εξοπλισμού, δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες, με την εμφάνιση πολλαπλών βλαβών που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την απρόσκοπτη τροφοδοσία με νερού των καταναλωτών του Δήμου. Επιπλέον, η έντονη διαφορά καταναλωτικών απαιτήσεων Χειμώνα – Θέρους, η διαστασιολόγηση του υφιστάμενου εξοπλισμού και του υδρευτικού δικτύου στις δυσμενέστερες συνθήκες, οδηγούν σε πρόωρη φθορά του ήδη επιβαρυμένου εξοπλισμού. Η προτεινόμενη αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού περιλαμβάνει την προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τελευταίας τεχνολογίας που αφενός θα βελτιώνει την ανταπόκριση του συνόλου του υδρευτικού συστήματος στις δύσκολες και έντονα μεταβαλλόμενες συνθήκες και αφετέρου θα προσβλέπει στην διατήρηση της καλής κατάστασης τόσο του υφιστάμενου βασικού εξοπλισμού όσο και του κύριου δικτύου μεταφοράς πόσιμου νερού. Η εξορθολογισμένη διαχείριση και λειτουργία των εγκαταστάσεων (υφιστάμενες γεωτρήσεις & δεξαμενές) θα οδηγήσει άμεσα στην μείωση της υφιστάμενης κατανάλωσης και εξοικονόμησης πολύτιμων υδατικών πόρων καθώς και έμμεσα στην οικονομία χρημάτων, μέσω της μείωσης ή εξάλειψης απαιτήσεων εξόρυξης νέων γεωτρήσεων ή εύρεση νέων πηγών. Τέλος, προσφέρει καταγραφή βασικών λειτουργικών παραμέτρων που είναι χρήσιμοι στην περαιτέρω ανάλυση των υδρευτικών απαιτήσεων με την δεδομένη ετήσια αύξηση των καταναλώσεων λόγω της συνεχούς  τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Τελικός σκοπός είναι η βελτίωση και η ορολογική διαχείρισης των υποδομών περιβάλλοντος και των υδατικών πόρων της περιοχής διαμέσου της αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Σιθωνίας.

Ο προϋπολογισμός της Προμήθειας θα καθοριστεί έπειτα από την επικαιροποίηση παλαιότερης υπάρχουσας προκαταρτικής μελέτης που αφορούσε μόνο τον παλαιό Δήμο Μαρμαρά (περιοχή Ν. Μαρμαρά) και στην οποία μελέτη θα ενταχθούν και όλα τα νέα Δημοτικά Διαμερίσματα (Αγ. Νικολάου, Μεταγγιτσίου, Νικήτης, Συκιάς και Σάρτης) που αποτελούν τον νέο Καποδιστριακό Δήμο της Σιθωνίας.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου,


Αποφασίζει Ομόφωνα

Την υποβολή πρότασης για την προμήθεια με τίτλο: «Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Ύδρευσης Δήμου Σιθωνίας» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 07: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας –Θράκης 2007-2013.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 119/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 12/04/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ