Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 5/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 5376/23-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                            2) Σπανός Μιχαήλ
3) Λογοτριβή Ελένη                                                 3) Γιοβανουδας Βαρσάμης
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                        4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                     5) Γκαλή Γιαννούλα
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                          6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        7) Τσιάρας Εμμανουήλ
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                        8) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                          9) Μάλαμα Κυριακή
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
16) Πράτσας Άγγελος
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει εντός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος, το οποίο συζητήθηκε δέκατο τέταρτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε με την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω ασθένειας, μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
 
Αριθμός Απόφασης:  112/2012
Θέμα: 32ο    
«Διάνοιξη δρόμου σε ισχύοντα πολεοδομικά σχέδια (αιτήσεις ιδιωτών, αγωγές, κ.λ.π.)».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τριακοστό δεύτερο (32ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το από 20/2/2012 έγγραφο των Μητσιάρα Αθανασίου και Νικολάου σύμφωνα με το οποίο αναφέρουν ότι ο Δήμος εκτελεί έργο διαπλάτυνσης οδού μεταξύ των Ο.Τ. 56 και Ο.Τ. 51-52 στη θέση «Λιβάδι» οικισμού Νικήτης χωρίς την προηγούμενη κύρωση πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού. Με βάση το ως άνω έργο, δεσμεύεται τμήμα της ιδιοκτησίας τους 400μ. περίπου. Σε καμιά περίπτωση δεν συναινούν και δεν θέτουν σε κοινή χρήση το εν λόγω τμήμα του οικοπέδου τους μέχρι την κύρωση της Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού, καθόσον  για το ανωτέρω τμήμα δεν έχουν αποζημιωθεί ούτε από το Δήμο, αλλά ούτε από τους ωφελούμενους παρόδιους ιδιοκτήτες.
Επίσης θέτει υπόψη του Δ.Σ. την από 15/02/2012 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Αναστασίας συζ. Αθανασίου Γουματιανού, το γένος Ιωακείμ και Αγγελίνας Κρικέλλα, κατοίκου Νικήτης Χαλκιδικής κατά του Δήμου Σιθωνίας., σύμφωνα με την οποία αιτείται να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα προστασίας της νομής και κατοχής της έτσι ώστε να αναγνωριστεί προσωρινά νομέας και κάτοχος επί του αμπελώνα-οπωρώνα της. Να υποχρεωθεί ο Δήμος όπως παύσει κάθε ενεστώσα και μελλοντική διατάραξη του δικαιώματος με την συνέχιση των παρανόμων εργασιών κατασκευής δρόμου εντός της ιδιοκτησίας της (εκτέλεση εργασιών επιφανειακού χώματος, εκσκαφές, επιχωματώσεις και επίστρωση με φυσικό υλικό και άσφαλτο κ.λ.π), αποκλείοντας καταυτόν τον τρόπο τη χρήση και εκμετάλλευση του ως αμπελώνα. Να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή με την οποία να απαγορεύεται κάθε πράξη του καθού επί του παραπάνω τμήματος μέχρι εκδόσεων αποφάσεως επί της παρούσης.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάδρου ενημερώνει ότι ο Δήμος Σιθωνίας προτίθεται σε εύλογο χρονικό διάστημα να προχωρήσει σε σύσταση πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού σε αρκετές περιπτώσεις στο Δ.Δ.Νικήτης.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου και τις ανωτέρω αιτήσεις.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Ο Δήμος Σιθωνίας προτίθεται σε εύλογο χρονικό διάστημα να προχωρήσει σε σύσταση πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού σε αρκετές περιπτώσεις στο Δ.Δ.Νικήτης.
Αναγνωρίζουμε την ιδιοκτησία, σε όλη την έκταση που φαίνεται στην αποτύπωση του ρυμοτομικού σχεδίου και εφόσον από την πράξη προκύψουν υποχρεώσεις του Δήμου απέναντί τους,  ο Δήμος είναι υποχρεωμένος ( όπως και κάθε φυσικό πρόσωπο) εκ του νόμου, να τους αποζημιώσει.
Από τη διάνοιξη του δρόμου μόνο οφέλη μπορεί να έχουν οι ιδιοκτησίες τους, και παραμένει το δικαίωμα αποζημίωσης που μπορεί να προκύψει από μελλοντική πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού.
Σε κάθε περίπτωση θα αποκαταστήσουμε την περίφραξη της ιδιοκτησίας σας στον όριο της ρυμοτομικής γραμμής, καθώς επίσης και θα αποζημιώσουμε τυχόν δέντρα ή καλλιέργειες που τυχόν καταστρέφονται.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 112/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 30/03/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ