Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 5/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 5376/23-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             2) Σπανός Μιχαήλ
3) Λογοτριβή Ελένη                                                  3) Γιοβανουδας Βαρσάμης
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                        4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                    5) Γκαλή Γιαννούλα
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                       7) Τσιάρας Εμμανουήλ
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                     8) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         9) Μάλαμα Κυριακή
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
16) Πράτσας Άγγελος
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει εντός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος, το οποίο συζητήθηκε δέκατο τέταρτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε με την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω ασθένειας, μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
 
Αριθμός Απόφασης:  109/2012
Θέμα: 29ο    
«Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το εικοστό ένατο (29o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Α) Άμεση παρίσταται η ανάγκη ψηφίσεως εκτάκτου πιστώσεως εκ 307.002,57  € για την ενίσχυση και δημιουργία των εξής πιστώσεων:
1) Στον Κ.Α. 02.80.8114.0001 ποσού 10.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Πρόστιμα λιμενικού κλπ. Σε Δ.Ο.Υ».
2) Στον Κ.Α. 02.10.7331.0017 ποσού 86.662,57 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Ολοκλήρωση Διαρρυθμίσεων Δημαρχείου».
3) Στον Κ.Α. 02.15.7326.0009 ποσού 61.680,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Κατασκευή Αποδυτηρίων Σάρτης».
4) Στον Κ.Α. 02.00.6737.0003 ποσού 3.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση Οικολογικών Συλλόγων».
5) Στον Κ.Α. 02.70.6162.0015 ποσού 8.610,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Σύνταξη Επιχειρησιακών Σχεδίων και Κανονισμών Λειτουργίας των Λιμένων Νικήτης και Ορμου Παναγίας Δήμου Σιθωνίας».
6) Στον Κ.Α. 02.30.7326.0104 ποσού 3.200,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αισθητικές παρεμβάσεις στην κεντρική παραλιακή ζώνη του οικισμού Νικήτης».
7) Στον Κ.Α. 02.30.7326.0105 ποσού 3.200,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Διαμορφώσεις στον παλιό οικισμό Νικήτης».
8) Στον Κ.Α. 02.30.7326.0106 ποσού 1.600,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Διαμορφώσεις στον οικισμό του Αγίου Νικολάου».
9)  Στον Κ.Α. 02.30.7326.0107 ποσού 3.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Διαμόρφωση παραλιακού μετώπου οικισμού Σάρτης».
10) Στον Κ.Α. 02.30.7326.0108 ποσού 3.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Διαμόρφωση παραλιακού μετώπου Συκιάς».
11) Στον Κ.Α. 02.30.7326.0109 ποσού 3.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης Με τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας (πρώην νεκροταφείο) στο Νέο Μαρμαρά».
12) Στον Κ.Α. 02.25.7413.0088 ποσού 25.000,00€ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: «Μελέτη Αποκατάστασης Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Νικήτης».
13) Στον Κ.Α. 02.25.7413.0089 ποσού 25.000,00€ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: «Μελέτη Αποκατάστασης Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Αγίου Νικολάου».
14) Στον Κ.Α. 02.25.7413.0090 ποσού 25.000,00€ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: «Μελέτη Αποκατάστασης Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Συκιάς».
15) Στον Κ.Α. 02.70.6162.0012 ποσού 11.000,00€  για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: «Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Δρόμων στον Οικισμό Νικήτης, στην Παραλία Συκιάς και στην Παραλία Σάρτης.
16) Στον Κ.Α. 02.70.6162.0013 ποσού 2.250,00€ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: «Αποτύπωση οικοδομικών τετραγώνων 6 & 9 στον οικισμό της Σάρτης».
17) Στον Κ.Α. 02.70.6162.0014 ποσού 1.500,00€ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: «Εφαρμογή δρόμου μεταξύ κληροτεμαχίων 118, 119, 131, 132 ,135 & 136».
18) Στον Κ.Α. 02.70.7413.0041 ποσού 2.300,00€ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: «Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης σχετικά με το πρόβλημα του υδατορέματος – δρόμου ανάμεσα στα οικοδομικά τετράγωνα 73 και 74 στον Άγιο Γεώργιο οικισμού Νικήτης».
19)  Στον Κ.Α. 02.25.6262.0097 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Εκσκαφή χαντακιών για βλάβες δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης»
20) Στον Κ.Α. 02.25.6262.0098 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Απομάκρυνση αμμοχωμάτων».
21) Στον Κ.Α. 02.25.6699.0001 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια υλικών για άμεση αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης».
22) Στον Κ.Α. 02.20.6662.0009 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια σιδερικών υλικών (φτυάρια, κασμάδες, πριόνια, κ.λ.π.)».
23)  Στον Κ.Α. 02.00.6431.0005 ποσού 8.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Παραγωγή ντοκυμαντέρ για την Τουριστική Προβολή του Δήμου».
Για το λόγο αυτό προτείνω την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 ως εξής: 1) Την κατάργηση του Κ.Α. 02.20.7132.0001 με τίτλο: «Προμήθεια 4×4 αυτοκινήτων», ποσού 180.000,00€, καθώς δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους, και τη μεταφορά της ανωτέρω πιστώσεως στο αποθεματικό κεφάλαιο.
Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρουμε πίστωση 307.002,57  € για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.
Β) Παρίσταται άμεση ανάγκη για τη δημιουργία και ενίσχυση Κ.Α. εσόδων και εξόδου για την εφαρμογή της παρακράτησης στους ΙΔΟΧ, διαφόρων που προκύπτουν από εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου ΦΕΚ 414/23-02-2012.
1) Κ.Α. 06.00.4124.0007 με τίτλο «Διαφορές από εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου στους ΙΔΟΧ ΦΕΚ 414/23-02-2012» πίστωση 20.000,00 €.
2) Κ.Α. 02.80.8242.0006 με τίτλο «Διαφορές από εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου στους ΙΔΟΧ ΦΕΚ 414/23-02-2012» πίστωση 20.000,00 €.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά την ανωτέρω τροποποίηση του προϋπολογισμού.
Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και την αναγκαιότητα των ανωτέρω τροποποιήσεων,
Αποφασίζει Ομόφωνα

Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2012, ως προς τα έξοδα ως εξής:
Α) Καταργεί τον Κ.Α. 02.20.7132.0001 με τίτλο: «Προμήθεια 4×4 αυτοκινήτων», ποσού 180.000,00€, καθώς δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους, και τη μεταφορά της ανωτέρω πιστώσεως στο αποθεματικό κεφάλαιο.
 
Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρουμε πίστωση εκ 307.002,57  € για την δημιουργία ενίσχυση των κάτωθι  πιστώσεων:
1) Στον Κ.Α. 02.80.8114.0001 ποσού 10.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Πρόστιμα λιμενικού κλπ. Σε Δ.Ο.Υ».
2) Στον Κ.Α. 02.10.7331.0017 ποσού 86.662,57 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Ολοκλήρωση Διαρρυθμίσεων Δημαρχείου».
3) Στον Κ.Α. 02.15.7326.0009 ποσού 61.680,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Κατασκευή Αποδυτηρίων Σάρτης».
4) Στον Κ.Α. 02.00.6737.0003 ποσού 3.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση Οικολογικών Συλλόγων».
5) Στον Κ.Α. 02.70.6162.0015 ποσού 8.610,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Σύνταξη Επιχειρησιακών Σχεδίων και Κανονισμών Λειτουργίας των Λιμένων Νικήτης και Ορμου Παναγίας Δήμου Σιθωνίας».
6) Στον Κ.Α. 02.30.7326.0104 ποσού 3.200,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αισθητικές παρεμβάσεις στην κεντρική παραλιακή ζώνη του οικισμού Νικήτης».
7) Στον Κ.Α. 02.30.7326.0105 ποσού 3.200,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Διαμορφώσεις στον παλιό οικισμό Νικήτης».
8) Στον Κ.Α. 02.30.7326.0106 ποσού 1.600,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Διαμορφώσεις στον οικισμό του Αγίου Νικολάου».
9)  Στον Κ.Α. 02.30.7326.0107 ποσού 3.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Διαμόρφωση παραλιακού μετώπου οικισμού Σάρτης».
10) Στον Κ.Α. 02.30.7326.0108 ποσού 3.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Διαμόρφωση παραλιακού μετώπου Συκιάς».
11) Στον Κ.Α. 02.30.7326.0109 ποσού 3.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης Με τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας (πρώην νεκροταφείο) στο Νέο Μαρμαρά».
12) Στον Κ.Α. 02.25.7413.0088 ποσού 25.000,00€ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: «Μελέτη Αποκατάστασης Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Νικήτης».
13) Στον Κ.Α. 02.25.7413.0089 ποσού 25.000,00€ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: «Μελέτη Αποκατάστασης Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Αγίου Νικολάου».
14) Στον Κ.Α. 02.25.7413.0090 ποσού 25.000,00€ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: «Μελέτη Αποκατάστασης Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Συκιάς».
15) Στον Κ.Α. 02.70.6162.0012 ποσού 11.000,00€  για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: «Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Δρόμων στον Οικισμό Νικήτης, στην Παραλία Συκιάς και στην Παραλία Σάρτης.
16) Στον Κ.Α. 02.70.6162.0013 ποσού 2.250,00€ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: «Αποτύπωση οικοδομικών τετραγώνων 6 & 9 στον οικισμό της Σάρτης».
17) Στον Κ.Α. 02.70.6162.0014 ποσού 1.500,00€ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: «Εφαρμογή δρόμου μεταξύ κληροτεμαχίων 118, 119, 131, 132 ,135 & 136».
18) Στον Κ.Α. 02.70.7413.0041 ποσού 2.300,00€ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: «Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης σχετικά με το πρόβλημα του υδατορέματος – δρόμου ανάμεσα στα οικοδομικά τετράγωνα 73 και 74 στον Άγιο Γεώργιο οικισμού Νικήτης».
19)  Στον Κ.Α. 02.25.6262.0097 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Εκσκαφή χαντακιών για βλάβες δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης»
20) Στον Κ.Α. 02.25.6262.0098 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Απομάκρυνση αμμοχωμάτων».
21) Στον Κ.Α. 02.25.6699.0001 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια υλικών για άμεση αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης».
22) Στον Κ.Α. 02.20.6662.0009 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια σιδερικών υλικών (φτυάρια, κασμάδες, πριόνια, κ.λ.π.)».
23)  Στον Κ.Α. 02.00.6431.0005 ποσού 8.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Παραγωγή ντοκυμαντέρ για την Τουριστική Προβολή του Δήμου».

Β) Δημιουργεί και ενισχύσει Κ.Α. εσόδων και εξόδου για την εφαρμογή της παρακράτησης στους ΙΔΟΧ, διαφόρων που προκύπτουν από εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου ΦΕΚ 414/23-02-2012.
1) Κ.Α. 06.00.4124.0007 με τίτλο «Διαφορές από εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου στους ΙΔΟΧ ΦΕΚ 414/23-02-2012» πίστωση 20.000,00 €.
2) Κ.Α. 02.80.8242.0006 με τίτλο «Διαφορές από εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου στους ΙΔΟΧ ΦΕΚ 414/23-02-2012» πίστωση 20.000,00 €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 109/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 30/03/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ