Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 3/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (01) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 1018/27-01-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                    1) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2) Παπαστεργίου Αχιλλέας
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3) Γιοβανούδας Βαρσάμης
4) Λογοτριβή Ελένη                          4) Δημητρός Αστ.Δημήτριος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                5) Γεωργιάδης Αναστάσιος
6) Σπανός Μιχαήλ                              6) Γκαλή Γιαννούλα
7) Αναγνωστάρας Γεώργιος               7) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
8) Ψηλογιάννης Γεώργιος                 8) Πετρίδης Νικόλαος
9) Χριστοδούλου Νικόλαος
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Κατσίκης Παναγιώτης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Μάλαμα Κυριακή
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες ως ευρισκόμενοι εκτός έδρας του Δήμου. 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος βγήκε εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος βγήκε εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πέμπτου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  44/2012
Θέμα: 35ο    
«Ανταλλαγή δημοτικών οικοπέδων με σκοπό την δημιουργία χώρων στάθμευσης στο κέντρο του οικισμού της Σάρτης»».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο του Δήμου Σιθωνίας, κ. Ιωάννη Τζίτζιο, ο οποίος εισηγούμενος το τριακοστό πέμπτο (35o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ.: 2/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά την έγκριση καταλληλότητας χώρων υπαίθριας στάθμευσης, των παρακάτω οικοπέδων του οικισμού της Σάρτης:
• Το υπ’ αριθμ. 169 οικόπεδο του 43 οικοδομικού τετραγώνου (ΚΑΕΚ 490630220001)
• Το με αριθμό 227 οικόπεδο (ΚΑΕΚ490631111007)
• Το υπ’ αριθμ. 212 κληροτεμάχιο (ΚΑΕΚ490631112007)
• Το με αριθμό 364 κληροτεμάχιο (ΚΑΕΚ 490631301062)
Τα παραπάνω οικόπεδα, είναι οικόπεδα ιδιωτών, που βρίσκονται στο κέντρο του οικισμού της Σάρτης, κρίθηκαν κατάλληλα για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης και το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης, με την υπ’ αριθμ. 1/2012 απόφαση του, αποφάσισε να περιέλθουν (ολόκληρα ή τμήμα τους) στην ιδιοκτησία του Δήμου Σιθωνίας μέσα από τη διαδικασία της ανταλλαγής, που προβλέπεται στο άρθρο 190 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Επί της διαδικασίας της ανταλλαγής σας γνωρίζω τα εξής:
1. Η ανταλλαγή δημοτικών ακινήτων προβλέπεται από το άρθρο 190 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Η ανταλλαγή μπορεί να γίνει χωρίς δημοπρασία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 186 του παραπάνω νόμου.
3. Σύμφωνα λοιπόν με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που τίθενται από το άρθρο 186 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»:
• Η ανταλλαγή των δημοτικών ακινήτων επιτρέπεται μόνο για ωφέλεια του Δήμου.
Η προτεινόμενη από το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης ανταλλαγή γίνεται για να εξασφαλισθούν χώροι στάθμευσης στο κέντρο του οικισμού. Οι παραπάνω χώροι θα εξασφαλίσουν πολλαπλά οφέλη στο Δήμο αφού θα αναβαθμίσουν την τουριστική δυναμική της περιοχής και θα αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα και τους κινδύνους που εγκυμονεί η υφιστάμενη κατάσταση. Η κυκλοφορία στους δρόμους πέριξ του κέντρου του οικισμού θα γίνεται με ικανοποιητικό ρυθμό, οι δημότες και οι επισκέπτες του οικισμού θα μπορούν με σχετική ευκολία να εξασφαλίσουν μια θέση στάθμευσης και οι πεζοί θα μπορούν με άνεση και ασφάλεια να περπατήσουν στα άδεια από σταθμευμένα αυτοκίνητα πεζοδρόμια.
Θεωρώ λοιπόν ότι η προτεινόμενη ανταλλαγή γίνεται προς όφελος του Δήμου Σιθωνίας καλύπτοντας έτσι την παραπάνω προϋπόθεση της νομοθεσίας.
• Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη.
 Θεωρώ ότι η επίλυση του προβλήματος απαιτεί άμεση και μόνιμη λύση διότι η έλλειψη χώρων στάθμευσης υποβαθμίζει την τουριστική δυναμική της περιοχής, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους επαγγελματίες της περιοχής και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα των κατοίκων και των επισκεπτών του οικισμού. Επιπλέον, κρίνω ότι η διαδικασία της ανταλλαγής είναι ο μοναδικός τρόπος άμεσης και μόνιμης εξασφάλισης χώρων στάθμευσης  στο κέντρο του οικισμού της Σάρτης διότι:
 Ο Δήμος δεν διαθέτει ιδιόκτητες εκτάσεις στο κέντρο του οικισμού που θα μπορούσαν να υπηρετήσουν τον προαναφερόμενο σκοπό.
 Η αγορά των απαιτούμενων χώρων απαιτεί πόρους που ο Δήμος μας δεν είναι σε θέση να διαθέσει την δεδομένη χρονική στιγμή.
 Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αξιοποίησης των παραπάνω ακινήτων από τους ιδιοκτήτες τους. Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων εντός των εν λόγω γεωτεμαχίων θα σημάνει το τέλος της δυνατότητας εξασφάλισης  χώρων στάθμευσης στο κέντρο του οικισμού.
• Η ανταλλαγή δημοτικών ακινήτων γίνεται με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με την παραπάνω προϋπόθεση η έγκριση της ανταλλαγής απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) δημοτικών Συμβούλων.
• Ο Δήμος θα διαθέσει το προϊόν της ανταλλαγής αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έγινε η ανταλλαγή.
Όπως αναφέρεται και στην σχετική απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης τα οικόπεδα που θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου με τη διαδικασία της ανταλλαγής θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο ως υπαίθριοι χώροι στάθμευσης. Ως  εκ τούτου το προϊόν της ανταλλαγής θα διατεθεί αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της ανταλλαγής.
• Η καταμέτρηση και η εκτίμηση των ακινήτων θα γίνει από την επιτροπή που αναφέρεται  στην παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006.
Σύμφωνα με την παρ. 5 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006) το τίμημα των ακινήτων καθορίζεται από επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου και αποτελείται από δύο δημοτικούς συμβούλους, που υποδεικνύονται από το Δημοτικό συμβούλιο και έναν μηχανικό, που ορίζεται από το Δήμαρχο και προέρχεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Πρόεδρος της Επιτροπής, ορίζεται ένας από τους δημοτικούς συμβούλους με την απόφαση συγκρότησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ένας δημοτικός υπάλληλος ως γραμματέας της εκτιμητικής επιτροπής. Επιπλέον, επειδή στη Σάρτη υπάρχει Τοπικό Συμβούλιο, στην εκτιμητική επιτροπή πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχει αντί του δεύτερου συμβούλου ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κος. Ανέστης Τσελεπής του Αρίστου.
Επομένως, για τη συγκεκριμένη διαδικασία της ανταλλαγής η σύνθεση της εκτιμητικής επιτροπής (Επιτροπή άρθρου 7 Π.Δ.270/81) προτείνεται ως εξής:
1ο Τακτικό μέλος – Πρόεδρος Επιτροπής
Ο Σπανός Μιχαήλ του Γεωργίου, Δημοτικός σύμβουλος, που κληρώθηκε μέλος της επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης ακινήτων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 647/16.01.2012 πρακτικό κλήρωσης και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 22/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
1ο Αναπληρωματικό μέλος
Η Λογοτριβή Ελένη, Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Σιθωνίας, που κληρώθηκε αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης ακινήτων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 647/16.01.2012 πρακτικό κλήρωσης και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ.  22/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2ο Τακτικό μέλος
Ο Τσελεπής Ανέστης του Αρίστου, ως πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Σάρτης (άρθρο 186 παρ. 5 Ν.3463/2006).
2ο Αναπληρωματικό μέλος
Ο Πράτσας Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Σιθωνίας, που κληρώθηκε αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης ακινήτων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 647/16.01.2012 πρακτικό κλήρωσης και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 22/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3ο Τακτικό μέλος – Τεχνικός
Ο Αρίστος Γ. Παπαζαχαρίας, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Σιθωνίας, που κληρώθηκε μέλος της επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης ακινήτων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 591/13.01.2012 πρακτικό κλήρωσης και θα επικυρωθεί με δική μου απόφαση.
3ο Αναπληρωματικό μέλος – Τεχνικός
Η Δήμητρα Καραδήμου, Προϊστάμενη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που κληρώθηκε αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης ακινήτων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 591/13.01.2012 πρακτικό κλήρωσης και θα επικυρωθεί με δική μου απόφαση.
Γραμματέας της Επιτροπής
Ως γραμματέας της παραπάνω εκτιμητικής επιτροπής προτείνω τον Θεοδόσιο Παραλίκα του Αλεξάνδρου, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Σιθωνίας.
• Αν η αγοραία αξία των προς ανταλλαγή ακινήτων υπερβαίνει το χρηματικό όριο των 58.649,06€, τότε για την κατάρτιση σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων, απαιτείται εκτίμηση της αγοραίας αξίας, η οποία γίνεται από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών
• Ειδική Αξία Γεωτεμαχίου (Ε.Α.Γ.)
Η ως άνω οριζόμενη επιτροπή θα συντάξει την προβλεπόμενη του άρθρου 8 του Π.Δ.270/81(ΦΕΚ/77/Α/30.03.1981) έκθεση εκτίμησης στην οποία θα υπάρχει πίνακας αξιολόγησης – αντιστοίχησης ακινήτων.
Η αντιστοίχηση των προς ανταλλαγή οικοπέδων θα γίνει βάσει της "Ειδικής Αξίας Γεωτεμαχίου", η οποία θα προκύπτει από την αξιολόγηση των παρακάτω παραμέτρων:
α) Εμβαδόν ακινήτου
β) Γεωμετρία ακινήτου
γ) Αντικειμενική αξία
δ) Εμπορική αξία
ε) Εξυπηρέτηση Σκοπού (αφορά μόνο τα οικόπεδα των ιδιωτών)
στ) Απομείωση Σκοπού (αφορά μόνο τα δημοτικά οικόπεδα)
ζ) Τα έξοδα ανταλλαγής (συμβολαιογραφικά – δικηγορικά – μεταγραφή συμβολαίου), θα βαρύνουν τον ιδιώτη ή τον Δήμο και θα προστίθενται αντίστοιχα στην "ειδική αξία γεωτεμαχίου".
• Αντιστοίχηση Ανταλλαγής
Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 1/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία της ανταλλαγής, θα κληθούν να επιλέξουν οικόπεδο – οικόπεδα αντίστοιχης "Ειδικής Αξίας Γεωτεμαχίου" με τα δικό τους, μέσα από τον προαναφερόμενο πίνακα αξιολόγησης – αντιστοίχησης ακινήτων της εκτιμητικής επιτροπής.
• Επικύρωση Ανταλλαγής
Η επικύρωση της ανταλλαγής θα γίνει με νέα απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης και αντίστοιχη νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον Δήμαρχο και έλαβε υπόψη του:
1) τα άρθρα 186 και 190 του ΔΚΚ
2) το άρθρο 23 παρ.2 του Ν.2873/00 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 παρ.12 του 2579/98
3) την παραπάνω εισήγηση του Δημάρχου

 

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

α) Εγκρίνει την έναρξη των διαδικασιών για την ανταλλαγή δημοτικών οικοπέδων του οικισμού της Σάρτης με τα παρακάτω ιδιωτικά γεωτεμάχια ή τμήματα γεωτεμαχίων (γεωτεμάχια στα οποία έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία):
• Το υπ’ αριθμ. 169 οικόπεδο του 43 οικοδομικού τετραγώνου (ΚΑΕΚ 490630220001)
• Το με αριθμό 227 οικόπεδο (ΚΑΕΚ490631111007)
• Το υπ’ αριθμ. 212 οικόπεδο – κληροτεμάχιο (ΚΑΕΚ490631112007)
• Το με αριθμό 364 οικόπεδο – κληροτεμάχιο (ΚΑΕΚ 490631301062)
Τα παραπάνω γεωτεμάχια βρίσκονται στο κέντρο του οικισμού της Σάρτης, αποφασίστηκε να περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου με την υπ’ αριθμ. 1/2012 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης και κρίθηκαν κατάλληλα για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης με την υπ’ αριθμ. 2/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
β) Η ανταλλαγή των δημοτικών ακινήτων θα γίνει χωρίς δημοπρασία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 190 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
γ) Κρίνει ότι η προτεινόμενη ανταλλαγή είναι προς όφελος του Δήμου Σιθωνίας αφού γίνεται για να εξασφαλισθούν χώροι στάθμευσης στο κέντρο του οικισμού. Οι χώροι αυτοί θα εξασφαλίσουν πολλαπλά οφέλη στο Δήμο, θα αναβαθμίσουν την τουριστική δυναμική της περιοχής και θα αντιμετωπίσουν μια για πάντα τα σοβαρά προβλήματα και τους κινδύνους που εγκυμονεί η υφιστάμενη κατάσταση. Η κυκλοφορία στους δρόμους πέριξ του κέντρου του οικισμού θα γίνεται με ικανοποιητικό ρυθμό, οι δημότες και οι επισκέπτες του οικισμού θα μπορούν με σχετική ευκολία να εξασφαλίσουν μια θέση στάθμευσης και οι πεζοί θα μπορούν με άνεση και ασφάλεια να περπατήσουν στα άδεια από σταθμευμένα αυτοκίνητα πεζοδρόμια.
δ) Θεωρεί ειδικά αιτιολογημένη την προαναφερόμενη ανταλλαγή αφού η Σάρτη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα διαχείρισης του αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου της θερινής τουριστικής περιόδου και τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στο κέντρο του οικισμού και ειδικότερα στους δρόμους γύρω από το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Τοπική Κοινότητα Σάρτης.  Επιπλέον, το περασμένο καλοκαίρι, ο Δήμος, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων, προέβηκε στη δοκιμαστική μίσθωση δυο εκ των προαναφερομένων γεωτεμαχίων, τα οποία και χρησιμοποίησε ως χώρους υπαίθριας στάθμευσης. Τα αποτελέσματα του ως άνω εγχειρήματος ήταν εντυπωσιακά. Η κυκλοφορία στους δρόμους γινόταν με ικανοποιητικό ρυθμό, οι δημότες και οι επισκέπτες του οικισμού μπορούσαν με σχετική ευκολία να εξασφαλίσουν μια θέση στάθμευσης και οι πεζοί μπορούσαν με άνεση και ασφάλεια να περπατήσουν τα άδεια από σταθμευμένα αυτοκίνητα πεζοδρόμια. Επειδή λοιπόν η δοκιμαστική χρήση των παραπάνω γεωτεμαχίων ως χώρων στάθμευσης είχε θεαματικά αποτελέσματα και επειδή η επίλυση του προβλήματος απαιτεί άμεση και μόνιμη λύση θεωρείται επιβεβλημένο να περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου τα παραπάνω γεωτεμάχια διότι η υφιστάμενη έλλειψη χώρων στάθμευσης υποβαθμίζει την τουριστική δυναμική της περιοχής, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους επαγγελματίες της περιοχής και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα των κατοίκων και των επισκεπτών του οικισμού. Τέλος, κρίνεται ότι η διαδικασία της ανταλλαγής είναι ο μοναδικός τρόπος άμεσης και μόνιμης εξασφάλισης χώρων στάθμευσης  στο κέντρο του οικισμού της Σάρτης διότι:
 Ο Δήμος δεν διαθέτει ιδιόκτητες εκτάσεις στο κέντρο του οικισμού που θα μπορούσαν να υπηρετήσουν τον προαναφερόμενο σκοπό.
 Η αγορά των απαιτούμενων χώρων απαιτεί πόρους που ο Δήμος μας δεν είναι σε θέση να διαθέσει την δεδομένη χρονική στιγμή.
 Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αξιοποίησης των παραπάνω ακινήτων από τους ιδιοκτήτες τους. Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων εντός των εν λόγω γεωτεμαχίων θα σημάνει το τέλος της δυνατότητας εξασφάλισης  χώρων στάθμευσης στο κέντρο του οικισμού.
ε) Όπως αναφέρεται και στην σχετική απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης τα οικόπεδα που θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου με τη διαδικασία της ανταλλαγής θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο ως υπαίθριοι χώροι στάθμευσης. Ως  εκ τούτου το προϊόν της ανταλλαγής θα διατεθεί αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της ανταλλαγής.
στ) Προτείνει ως μέλη της επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 (Επιτροπή άρθρου 7 Π.Δ.270/81),  του παρακάτω:

1ο Τακτικό μέλος – Πρόεδρος Επιτροπής
Ο Σπανός Μιχαήλ του Γεωργίου, Δημοτικός σύμβουλος, που κληρώθηκε μέλος της επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης ακινήτων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 647/16.01.2012 πρακτικό κλήρωσης και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 22/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
1ο Αναπληρωματικό μέλος
Η Λογοτριβή Ελένη, Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Σιθωνίας, που κληρώθηκε αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης ακινήτων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 647/16.01.2012 πρακτικό κλήρωσης και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ.  22/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2ο Τακτικό μέλος
Ο Τσελεπής Ανέστης του Αρίστου, ως πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Σάρτης (άρθρο 186 παρ. 5 Ν.3463/2006).
2ο Αναπληρωματικό μέλος
Ο Πράτσας Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Σιθωνίας, που κληρώθηκε αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης ακινήτων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 647/16.01.2012 πρακτικό κλήρωσης και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 22/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3ο Τακτικό μέλος – Τεχνικός
Ο Αρίστος Γ. Παπαζαχαρίας, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Σιθωνίας, που κληρώθηκε μέλος της επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης ακινήτων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 591/13.01.2012 πρακτικό κλήρωσης και θα επικυρωθεί με σχετική απόφαση Δημάρχου.
3ο Αναπληρωματικό μέλος – Τεχνικός
Η Δήμητρα Καραδήμου, Προϊστάμενη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που κληρώθηκε αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης ακινήτων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 591/13.01.2012 πρακτικό κλήρωσης και θα επικυρωθεί με σχετική απόφαση Δημάρχου.
Γραμματέας της Επιτροπής
Ως γραμματέας της παραπάνω εκτιμητικής επιτροπής προτείνεται ο Θεοδόσιος Παραλίκας του Αλεξάνδρου, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας.
ζ) Επιπλέον, για την κατάρτιση σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας των ακινήτων αν και εφόσον η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 58.649,06 € θα διενεργηθεί εκτίμηση της αγοραίας αξίας από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρο 186 παρ.6 του Ν.3463/06 και του άρθρου 23 παρ.2 του Ν.2873/00 (ΦΕΚ/285/Α/28.12.2000).
η) Η ως άνω οριζόμενη επιτροπή θα συντάξει την προβλεπόμενη του άρθρου 8 του Π.Δ.270/81(ΦΕΚ/77/Α/30.03.1981) έκθεση εκτίμησης στην οποία θα υπάρχει πίνακας αξιολόγησης – αντιστοίχησης ακινήτων.
Η αντιστοίχηση των προς ανταλλαγή οικοπέδων θα γίνει βάσει της "Ειδικής Αξίας Γεωτεμαχίου", η οποία θα προκύπτει από την αξιολόγηση των παρακάτω παραμέτρων:
• Εμβαδόν ακινήτου
• Γεωμετρία ακινήτου
• Αντικειμενική αξία
• Εμπορική αξία
• Εξυπηρέτηση Σκοπού (αφορά μόνο τα οικόπεδα των ιδιωτών)
• Απομείωση Σκοπού (αφορά μόνο τα δημοτικά οικόπεδα)
• Τα έξοδα ανταλλαγής (συμβολαιογραφικά – δικηγορικά – μεταγραφή συμβολαίου), θα βαρύνουν τον ιδιώτη ή τον Δήμο και θα προστίθενται αντίστοιχα στην "ειδική αξία γεωτεμαχίου".
θ) Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 1/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία της ανταλλαγής, θα κληθούν να επιλέξουν οικόπεδο – οικόπεδα αντίστοιχης "Ειδικής Αξίας Γεωτεμαχίου" με τα δικό τους, μέσα από τον προαναφερόμενο πίνακα αξιολόγησης – αντιστοίχησης ακινήτων της εκτιμητικής επιτροπής.
ι) Η επικύρωση της ανταλλαγής θα γίνει με νέα απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης και αντίστοιχη νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 03/02/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ