Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 3/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (01) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 1018/27-01-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                 1) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2) Παπαστεργίου Αχιλλέας
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3) Γιοβανούδας Βαρσάμης
4) Λογοτριβή Ελένη                          4) Δημητρός Αστ.Δημήτριος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                 5) Γεωργιάδης Αναστάσιος
6) Σπανός Μιχαήλ                             6) Γκαλή Γιαννούλα
7) Αναγνωστάρας Γεώργιος             7) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
8) Ψηλογιάννης Γεώργιος                  8) Πετρίδης Νικόλαος
9) Χριστοδούλου Νικόλαος
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Κατσίκης Παναγιώτης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Μάλαμα Κυριακή
 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος βγήκε εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος βγήκε εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πέμπτου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  43/2012
Θέμα: 34ο    
«Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου και Αντιδημάρχων».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τριακοστό τέταρτο (34o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Με την υπ’ αριθμ.: 18391/22-09-2005 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 1388/Β/07-10-2005) καθορίζεται το ανώτατο επιτρεπτό όριο κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ που κάνουν χρήστη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
Με βάση την παραπάνω ΚΥΑ και λαμβάνοντας υπόψη του πληθυσμού του Δήμου προτείνουμε να οριστεί ως ανώτατο επιτρεπτό όριο κλήσεων μηνιαίως τα 140,00 € για το Δήμαρχο και 70,00 € (δηλαδή το 50% του ορίου κλήσεων του κ. Δημάρχου) για τον καθένα από τους τέσσερις Αντιδημάρχους.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων ΚΑ. 02.00.6223 με τίτλο «Κινητή τηλεφωνία» του προϋπολογισμού του Δήμου Σιθωνίας 2012. Επειδή δεν υπάρχει σχετική πίστωση θα πρέπει το Δ.Σ. να προέλθει στην τροποποίηση αυτού δια μεταφοράς από το αποθεματικό πίστωσης 7.000,00 € και να εγγραφεί στον Κ.Α. 02.00.6223.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω..
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού  έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και την ανωτέρω ΚΥΑ.,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Ορίζει ανώτατο επιτρεπτό όριο κλήσεων μηνιαίως στα όργανα του Δήμου Σιθωνίας, που κάνουν χρήστη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, τα 140,00 € για το Δήμαρχο και 70,00 € (δηλαδή το 50% του ορίου κλήσεων του κ. Δημάρχου) για τον καθένα από τους τέσσερις Αντιδημάρχους.
Β) Τροποποιεί τον πρ/σμού 2012 του Δήμου ως εξής:
Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση 7.000,00 € για τη δημιουργία και ενίσχυση του Κ.Α. 02.00.6223 με τίτλο «Κινητή τηλεφωνία».
Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 43/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 03/02/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ