Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 30/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 20303/16-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκατέσσερις (14) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                  2) Σπανός Μιχαήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                            4) Μάντσιος Βασίλειος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                5) Γιοβανούδας Βαρσάμης
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                   6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                 7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                8) Κατσίκης Παναγιώτης
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                  9) Πράτσας Άγγελος
10) Φάλκος Κωνσταντίνος               10) Πράτσας Ιωάννης
11) Γκιώτης Νικόλαος                      11) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
12) Κωστίκας Στυλιανός                  12) Πετρίδης Νικόλαος
13) Γεωργιάδης Αναστάσιος             13) Μάλαμα Κυριακή
14) Τσιάρας Εμμανουήλ
     
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπανός Μιχαήλ προσήλθε κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Πράτσας Άγγελος και κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την έναρξη του πρώτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστ. και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημ.διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Πράτσας Άγγελος, κ.Χριστοδούλου Νικόλαος και κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος βγαίνουν εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου σκέλους του δεύτερου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος επιστρέφει μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Χριστοδούλου Νικόλαος επιστρέφει στην αίθουσα στην έναρξη του δέκατου θέματος της ημ.διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  396/2011
Θέμα: 1ο    
«Συζήτηση για το Πόρτο Καρράς».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Είναι γνωστή η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή με τους εργαζομένους του Πόρτο Καρράς και πρέπει και εμείς από την πλευρά μας να ενεργήσουμε έτσι ώστε να δοθεί μια λύση.
O Δήμαρχος ανέφερε ότι πρέπει να συμπαρασταθούμε στους εργαζομένους με κάθε δυνατό τρόπο και την έκδοση ενός ψηφίσματος.
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος και σαν πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων διατυπώνοντας τις απόψεις τους και πληροφορώντας το συμβούλιο για ότι αυτό δεν γνώριζε.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και την πρόταση του Δημάρχου για έκδοση ψηφίσματος,
Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έκδοση ψηφίσματος το οποίο θα αποσταλεί στον Πρωθυπουργό, στους Υπουργούς, στην Π.Κ.Μ., στους βουλευτές και στην Ένωση Ξενοδόχων. Το ψήφισμα να δημοσιευθεί (ΜΜΕ) ως κάτωθι:
ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ

Το Δ.Σ. του Δήμου Σιθωνίας καλεί την διοίκηση του συγκροτήματος του «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ» να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να βρεθεί λύση ώστε να δοθούν τα χρήματα στους εργαζομένους, χρήματα που αφορούν αποκλειστικά δεδουλευμένα προηγούμενων μηνών. Με τις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι διεκδικούν χρήματα που τους οφείλονται για την εργασίας τους, τους μήνες από το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα.
Η Ένωση Ξενοδόχων, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και οι Βουλευτές του νομού να πιέσουν τους ιδιοκτήτες του συγκροτήματος να εκταμιευτούν τα χρήματα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων.
Καταγγελία στην Κυβέρνηση ώστε να ικανοποιηθούν τα διάφορα οικονομικά αιτήματα του συγκροτήματος που τους οφείλονται προκειμένου να μπορέσουν να αποπληρωθούν οι εργαζόμενοι

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 396/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 23/12/2011
Ο Πρόεδρος

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ