Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 28/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 19237/25-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                  1) Γκιώτης Νικόλαος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2) Τσιάρας Εμμανουήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
4) Λογοτριβή Ελένη
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία
6) Σπανός Μιχαήλ
7) Αναγνωστάρας Γεώργιος
8) Ψηλογιάννης Γεώργιος
9) Χριστοδούλου Νικόλαος
10) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
11) Παπαστεργίου Αχιλλέας
12) Φάλκος Κωνσταντίνος
13) Παστογιάννης Γεώργιος
14) Μάντσιος Βασίλειος
15) Κωστίκας Στυλιανός
16) Γιοβανούδας Βαρσάμης
17) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
18) Γεωργιάδης Αναστάσιος
19) Γκαλή Γιαννούλα
20) Κατσίκης Παναγιώτης
21) Πράτσας Αγγελος
22) Πράτσας Ιωάννης
23) Πετρίδης Νικόλαος
24) Μάλαμα Κυριακή
     Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Ν. Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος, Νικήτης κ. Τσολίδης Αθανάσιος και Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης:  387/2011
Θέμα: 7ο    
«Υποβολή πρότασης στο ΕΠΠΕΡΑΑ του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Σιθωνίας»».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ.Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το έβδομο (7ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Μέχρι 30/11/2011 είναι ανοιχτή η υπ’ αριθμ. οικ.169058/Π111/10.06.2011 πρόσκληση, που αφόρα την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» – Άξονας Προτεραιότητας 4: «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.  και ο Δήμος μας προτίθεται να καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης της πράξης: «Αποκατάσταση Τριών Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Δήμου Σιθωνίας», προϋπολογισμού 1.845.000,00€, που αφορά την πλήρη Περιβαλλοντική Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ της Νικήτης, της Συκιάς και του Αγίου Νικολάου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας,  καλείται σήμερα να εγκρίνει την υποβολή της προαναφερθείσας πράξης.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση υποβολής της ανωτέρω πρότασης στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και την ανωτέρω πρόταση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης, για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Αποκατάσταση Τριών Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Δήμου Σιθωνίας», προϋπολογισμού 1.845.000,00€, από το Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 4: «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 387/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 30/11/2011
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ