Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 3/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (01) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 1018/27-01-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                1) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2) Παπαστεργίου Αχιλλέας
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3) Γιοβανούδας Βαρσάμης
4) Λογοτριβή Ελένη                           4) Δημητρός Αστ.Δημήτριος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                  5) Γεωργιάδης Αναστάσιος
6) Σπανός Μιχαήλ                               6) Γκαλή Γιαννούλα
7) Αναγνωστάρας Γεώργιος               7) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
8) Ψηλογιάννης Γεώργιος                  8) Πετρίδης Νικόλαος
9) Χριστοδούλου Νικόλαος
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Κατσίκης Παναγιώτης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Μάλαμα Κυριακή
 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος βγήκε εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος βγήκε εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πέμπτου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  38/2012
Θέμα: 29ο    
«Έγκριση απολογισμών των Σχολικών Επιτροπών».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας κ. Χριστοδούλου Νικόλαο, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό ένατο (29o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Θέτει υπόψη του Δ.Σ. τους απολογισμούς οικονομικού έτους 2011 και συγκεκριμένα από 01-01-2011 έως την 30-08-2011 των κάτωθι σχολικών επιτροπών:
1) Σχολική Επιτροπή «Μέγας Αλέξανδρος» Δημοτικού Σχολείου Συκιάς, Τορώνης και 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Συκιάς,
2) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Νικήτητς,
3) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μεταγγιτσίου,
4) Σχολική Επιτροπή «Πυλωρός» Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου,
5) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Σάρτης,
6) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Νέου Μαρμαρά, και ζητάει τον έλεγχο και το ορθό της διαχείρισης των ανωτέρω σχολικών επιτροπών.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση των ανωτέρω απολογισμών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Χριστοδούλου, τους ανωτέρω απολογισμούς και τις διατάξεις του άρθρου 243 παρ. 4 του Ν. 3463/2006,
Αποφασίζει Ομόφωνα

     Ε γ κ ρ ί ν ε ι  τους απολογισμούς  οικονομικού έτους 2011 και συγκεκριμένα από 01-01-2011 έως την 30-08-2011,διότι από τον έλεγχο τους βρήκαν σωστούς και αντικειμενικούς, των κάτωθι σχολικών επιτροπών:
1) Σχολική Επιτροπή «Μέγας Αλέξανδρος» Δημοτικού Σχολείου Συκιάς, Τορώνης και 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Συκιάς,
2) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Νικήτητς,
3) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μεταγγιτσίου,
4) Σχολική Επιτροπή «Πυλωρός» Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου,
5) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Σάρτης,
6) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Νέου Μαρμαρά,

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 38/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 03/02/2012
Ο Πρόεδρος
 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ