Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 3/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (01) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 1018/27-01-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας               1) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                 2) Παπαστεργίου Αχιλλέας
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3) Γιοβανούδας Βαρσάμης
4) Λογοτριβή Ελένη                           4) Δημητρός Αστ.Δημήτριος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                  5) Γεωργιάδης Αναστάσιος
6) Σπανός Μιχαήλ                                6) Γκαλή Γιαννούλα
7) Αναγνωστάρας Γεώργιος                   7) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
8) Ψηλογιάννης Γεώργιος                       8) Πετρίδης Νικόλαος
9) Χριστοδούλου Νικόλαος
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Κατσίκης Παναγιώτης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Μάλαμα Κυριακή
 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος βγήκε εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος βγήκε εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πέμπτου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  33/2012
Θέμα: 24ο    
«Χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών στον κ. Μουστάκη Ηλία του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ.Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας της Π.Ε. Χαλκιδικής για μελισσοκομικά προϊόντα».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το εικοστό τέταρτο (24ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, στις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων άρθρο 94 παράγραφος 6 αριθμός 32, είναι η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου.
Επίσης σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 61 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γεν. Δ/νση Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ, για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από την 1η Ιανουαρίου 2011.
Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 7 του Ν.2323/1995, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3377/2005, οι παραγωγικές άδειες χορηγούνται με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου του τόπου διαμονής του παραγωγού (η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάσθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο), σε φυσικά πρόσωπα, μόνιμους κατοίκους Ελλάδας, εφόσον έχουν την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε. και ισχύουν για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας.
Επίσης με το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 275/22-02-2011, η πρώτη περίοδος του εδαφίου γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ΠΔ 51/2006 όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής: γ) κάθε παραγωγός ως φυσικό πρόσωπο δικαιούται μία μόνο παραγωγική άδεια για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα, περισσότερες φορές. Για τα προϊόντα που παράγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, όπως ελιές, αυγά, κρεμμύδια, σκόρδα ξερά, όσπρια, μέλι, αφεψήματα, μήλα, αχλάδια, πατάτες λάδι, κρασί η σχετική άδεια ισχύει για δώδεκα (12) μήνες και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα περισσότερες φορές.  
Με βάση τα παραπάνω, ο κ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ  του Γεωργίου κάτοικο Τοπικής Κοινότητας Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας,  του Δήμου Σιθωνίας της Περ. Ενοτ. Χαλκιδικής,  έχει προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 116/2008 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» και κατά συνέπεια πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον ανωτέρω Νόμο και Π.Δ. και δικαιούται της παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών, για ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.                                                    
Επίσης θέτει υπόψη του Δ.Σ. την από 30-01-2012 υπεύθυνη δήλωση του κ. Μουστάκη Ηλία σύμφωνα με την οποία παραιτείται από το αίτημα του για χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκής αγοράς προς πώληση μελιού.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και την υπεύθυνη δήλωση του κ. Μουστάκη Ηλία,
Αποφασίζει Ομόφωνα

Δεν χορηγεί παραγωγική άδεια λαϊκών αγορών στον κ. Μουστάκη Ηλία του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ.Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας της Π.Ε. Χαλκιδικής για μελισσοκομικά προϊόντα, καθώς σύμφωνα με την από 30-01-2012 υπεύθυνη δήλωσή του παραιτείται από το αίτημά του για χορήγηση της ανωτέρω άδειας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 03/02/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ