Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 3/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (01) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 1018/27-01-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                1) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2) Παπαστεργίου Αχιλλέας
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3) Γιοβανούδας Βαρσάμης
4) Λογοτριβή Ελένη                           4) Δημητρός Αστ.Δημήτριος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                  5) Γεωργιάδης Αναστάσιος
6) Σπανός Μιχαήλ                              6) Γκαλή Γιαννούλα
7) Αναγνωστάρας Γεώργιος               7) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
8) Ψηλογιάννης Γεώργιος                  8) Πετρίδης Νικόλαος
9) Χριστοδούλου Νικόλαος
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Κατσίκης Παναγιώτης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Μάλαμα Κυριακή
  
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος βγήκε εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος βγήκε εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πέμπτου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  14/2012
Θέμα: 5ο    
«Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το Δήμο Σιθωνίας έτους 2012».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Με τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/06 συνεχίστηκε η αναστολή των διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανόμενων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων. Στους ανωτέρω φορείς είχε επιτραπεί κατ΄ εξαίρεση, ο διορισμός ή η πρόσληψη προσωπικού ύστερα από έγκριση επιτροπής αποτελούμενης από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου (Τριμελής εξ Υπουργών Επιτροπή της ΠΥΣ 55/1998, όπως ισχύει). 
Με την παρ. 2 του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α') ορίζονταν ότι ειδικά το προσωπικό που προσλαμβάνεται για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'),όπως ισχύει.
Όμως, σύμφωνα με την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 καταργήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α'). Επίσης οι διατάξεις της περίπτωσης δ' της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α') δεν ισχύουν για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός κ.λπ.).
Δηλαδή, με βάση τα ανωτέρω, οι αποφάσεις των προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα υπόκεινται από 31/3/2011 στην έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, ενώ παράλληλα δεν ισχύει η μείωση των εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού για ανταποδοτικές υπηρεσίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2012 κατά δεκαπέντε τοις εκατό (50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και του δέκα τοις εκατό (10 %) για καθένα από τα επόμενα έτη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.3986/2011.
Με το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. οικ. 1586/13.01.2012, ζητείται από τους ΟΤΑ  που προσλαμβάνουν προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, βάσει των ισχυουσών διατάξεων (Δήμους και ΦΟΔΣΑ υπό τη μορφή ΝΠΔΔ), εφόσον αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε τέτοιο προσωπικό, να αποστείλουν άμεσα τα αιτήματά τους δια των υπηρεσιών σας στο Υπουργείο μας, προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, χωρίς να αναμένουν την εγκύκλιο ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, αλλά πάντα βέβαια με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας (απόφαση δημοτικού/διοικητικού συμβουλίου, βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων, πρόβλεψη θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας κ.λπ.), όπως είναι γνωστή από προηγούμενες εγκυκλίους.
Συνεπώς επειδή δεν έχει εκδοθεί ακόμα η εγκύκλιος για τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2012, θα ακολουθηθούν οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων της προηγούμενης χρονιάς. Στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων του έτους 2011, εκδόθηκε η εγκύκλιος του ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3.1.2011 «Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2011» γενικά για τον προγραμματισμό των προσλήψεων στο δημόσιο. Ειδικότερα για τους ΟΤΑ εκδόθηκε η εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. οικ.9089/24.02.2011 «Προγραμματισμός προσλήψεων για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού».

Με βάση τις ανωτέρω εγκυκλίους για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού (Δήμοι, Κοινότητες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, Σύνδεσμοι και Ιδρύματα) θα υποβάλουν τα αιτήματά τους στις αρμόδιες Δ/νσεις Αποκέντρωσης και Τοπ. Αυτ/σης, συνοδευόμενα από:
i) Απόφαση δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, εν ανάγκη και έκτακτου, εάν ο αιτών φορέας είναι δήμος , ή διοικητικού συμβουλίου, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σύνδεσμο. Με την απόφαση αυτή θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος, για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού, κατά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα.
ii) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας ότι θα προβλεφθούν στον προϋπολογισμό τους οι σχετικές πιστώσεις για το έτος προγραμματισμού.
iii) Τους πίνακες που επισυνάπτονται στην εγκύκλιο ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3.1.2011 (παραρτημα Β) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣ, συμπληρωμένους*.
iv) Αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, εφόσον πρόκειται για ΟΤΑ α' βαθμού, στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/2007).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τις σχετικές εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου  προτείνουμε την πρόσληψη συνολικά 152  ατόμων για το Δήμο μας για το έτος 2012, ίδιος αριθμός ατόμων που είχε εγκριθεί το 2011, έχει ως εξής:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΔΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ  20
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  12
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 55
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 53
ΣΥΝΟΛΟ 152

Το Δ.Σ. άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του:
• τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας.
• την 5345/Εγκ.5/4-2-2005 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ
• την αρ.57 Α.Π.64282/22-12-2004 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ
• το αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/οικ. 2351/2-2-2006 του ΥΠΕΣΔΔΑ
• το έγγραφο αριθ. οικ.8907/14-2-07  του ΥΠΕΣΔΔΑ
• την ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3.1.2011 «Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2011»
• την  ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. οικ.9089/24.02.2011 «Προγραμματισμός προσλήψεων για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού»
• την ΥΠ.ΕΣ. οικ. 1586/13.01.2012
• την περίπτωση δ της παρ 4 του άρθρου 3 του ν. 3899/2010
• τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21
• την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011
• Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 όπως ισχύουν)
• τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Σιθωνίας Έτους 2012  (βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας) 
• τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2012 για τις κατηγορίες προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα συνολικού αριθμού εκατόν πενήντα δύο (152) ατόμων, με σχέση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου έως οχτώ μήνες ανάλογα με τις ανάγκες, ως εξής :
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΔΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ  20
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  12
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 55
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 53
ΣΥΝΟΛΟ 152

Εγκρίνει επίσης το σχετικό πίνακα προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2012, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Β.  Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2012 του σκέλους των εξόδων του Δήμου:
1) Κ.Α. 02.20.6041, 2) Κ.Α. 02.20.6054, 3) Κ.Α. 02.25.6041, 4) Κ.Α. 02.25.6054.
Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκδοθεί η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, ανάλογα με τις ανάγκες και έπειτα από τη σχετική έγκριση της τετραμελούς εξ υπουργών επιτροπής της ΠΥΣ 33/06.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 03/02/2012
Ο Πρόεδρος
 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ