Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 3/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (01) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 1018/27-01-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                 1) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2) Παπαστεργίου Αχιλλέας
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3) Γιοβανούδας Βαρσάμης
4) Λογοτριβή Ελένη                           4) Δημητρός Αστ.Δημήτριος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                  5) Γεωργιάδης Αναστάσιος
6) Σπανός Μιχαήλ                              6) Γκαλή Γιαννούλα
7) Αναγνωστάρας Γεώργιος               7) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
8) Ψηλογιάννης Γεώργιος                  8) Πετρίδης Νικόλαος
9) Χριστοδούλου Νικόλαος
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Κατσίκης Παναγιώτης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Μάλαμα Κυριακή
  
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος βγήκε εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος βγήκε εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πέμπτου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  13/2012
Θέμα: 4ο    
«Έγκριση πρακτικού επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σπανό Μιχαήλ, ο οποίος εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τις κάτωθι αιτήσεις φορολογουμένων δημοτών του Δήμου, με τις οποίες ζητούν τη διαγραφή και μείωση χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου μας. Οι σχετικές αιτήσεις ελέγχθηκαν από την επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων .
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το πρακτικό της επιτροπής και τις σχετικές αιτήσεις,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Συμφωνεί με την απόφαση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών όπως αποφασίστηκε ανά αίτηση, ως εξής:
1. Αίτηση Κούρα Ιωάννη του Κων/νου, κωδ. Κατ. 13-1604, ζητά επανεξέταση του λογαριασμού ύδρευσης  κατανάλωσης 2010, διότι θεωρεί ότι είναι υπέρογκος σε σχέση με προηγούμενους. Αρ. πρωτ. 20433/20-12-11
Απάντηση τμήματος ύδρευσης: Μετά από έλεγχο που έγινε στο υδρόμετρο από    τον υδρονομέα, βρέθηκε ότι το υδρόμετρο μετράει κανονικά και δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Για την κατανάλωση του 2011 έχει καταναλώσει 152 κυβικά και στις 11-1-2012 έχει καταναλώσει 45 κυβικά.
Απόφαση επιτροπής: Απορρίπτεται η αίτηση
2. Αιτηση Μαλλίνη Κωνσταντίας του Βασιλείου, κωδ. Κατ. 01-0740, θεωρεί ότι η ύδρευση του 2006 είναι υπερβολική και ότι το υδρόμετρο ήταν χαλασμένο και δεν το είχε καταλάβει. Α. πρωτ. 20214/15-12-11
Απάντηση τμήματος ύδρευσης: Είχε ξανά κάνει αίτηση και απορρίφθηκε με την απόφαση 218/2011. Αυτά τα κυβικά είχε χρεωθεί το 2006. Να πάρει εκ νέου απόφαση το Δ.Σ. εάν πρέπει να διαγραφή το ποσό.
Απόφαση επιτροπής: Απορρίπτεται η αίτηση
 3. Αιτηση Χάρκα Ιωάννη του Ευστρατίου, κωδ. Κατ. 01-1578, Θεωρεί ότι το ποσό ύδρευσης για τις καταναλώσεις 2008 και 2009 είναι υπέρογκο και ζητά να χρεωθεί σύμφωνα με προηγούμενα έτη. Αρ. πρωτ. 20194/14-12-11.
Απάντηση τμήματος ύδρευσης: Είχε ξανά κάνει αίτηση και απορρίφθηκε με την απόφαση 218/2011. Οι μετρήσεις είναι κανονικές και το υδρόμετρο μετράει κανονικά.  Να πάρει εκ νέου απόφαση το Δ.Σ..
Απόφαση επιτροπής: Απορρίπτεται η αίτηση
 4.Αίτηση Χάρκα Ιωάννη του Ευστρατίου, ζητά να πληρώσει τα τέλη παρεπιδημούντων 2008 και 2009, όπως προηγούμενα έτη. Αρ. πρωτ. 20197/14-12-11.
Απάντηση τμήματος ύδρευσης: Είχε κάνει αίτηση στις 24-6-11 και ζητούσε μείωση των τελών παρεπιδημούντων λόγω χρεοκοπίας αλλά δεν προσκόμισε δικαιολογητικά και απορρίφθηκε με την απόφαση 218/2011. Στις 24-10-2011 πλήρωσε τα παρεπιδημούντων των ετών 2008 και 2009. Με την νέα αίτηση για μείωση δεν προσκόμισε πάλι δικαιολογητικά και στο ταμείο φαίνεται να έχει εξοφλήσει τις οφειλές.
Απόφαση επιτροπής: Απορρίπτεται η αίτηση
 5. Αίτηση Πούση Νικόλαου του Χρήστου, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων των παρεπιδημούντων, διότι το κατάστημα το οποίο ενοικίαζε δεν απέδωσε. Αρ. πρωτ. 17911/2-11-2011
Απόφαση επιτροπής: Απορρίπτεται η αίτηση
 6. Αίτηση Δάλλα Ιωάννη του Αστερίου, κωδ. κατ. 02-2003, ζητά διαγραφή των τελών ύδρευσης 2008, διότι από λάθος χρεώθηκε με επιπλέον κυβικά ενώ ήταν ανάποδα το υδρόμετρο. Το χρησιμοποιεί ελάχιστα γιατί έχει δικό του νερό από πηγή. Αρ. πρωτ. 18613/15-11-11
Απάντηση τμήματος ύδρευσης: Είχε ξανά κάνει αίτηση και απορρίφθηκε με την απόφαση 205/2011. Ο καταναλωτής ενημερωνόταν ότι το υδρόμετρο μετράει ανάποδα και πρέπει  να το αλλάξει από την κατανάλωση του 2006. Το γύρισε μόνος του κανονικά.
Απόφαση επιτροπής: Να χρεωθεί 250 κυβικά και να κάνει αίτηση αλλαγής τιμολογίου από οικία σε ενοικιαζόμενα δωμάτια
 7. Αίτηση Ψηλογιάννη Αριστοτέλη του Ιωάννη, ζητά να γίνει επιστροφή ποσού 502? από τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας διότι χρεωνόταν με 169τμ αντί 90τμ. Όπως φαίνεται στο υπ΄αριθμ. 35070/8-1-2009. Αρ. πρωτ. 1890/21-11-2011
Απόφαση επιτροπής: Αναβολή της αίτησης, επειδή το ταμείο περιμένει επιπλέον δικαιολογητικά που αφορούν το εμβαδόν ακινήτου για να βγει το τελικό ποσό επιστροφής από το ταμείο.
 8. Αίτηση Αναγνωστάρα Ευδοκία του Κων/νου, κωδ. 13-0260, ζητά να γίνει διαγραφή του ποσού των 2448,90? γιατί είναι υπερβολική και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Απάντηση τμήματος ύδρευσης: Είχε ξανά κάνει αίτηση και απορρίφθηκε με την απόφαση 218/2011. Το πρόβλημα είναι τεχνικό του συγκροτήματος και επανειλημμένως τους έχει γίνει σύσταση να το διορθώσουν. Το γνωρίζουν όλοι οι ιδιοκτήτες του συγκροτήματος.
Απόφαση επιτροπής: Απορρίπτεται η αίτηση
 9. Αίτηση Ξυδά Δήμου του Στυλιανού, κωδ. 11-0381, ζητά να γίνει διαγραφή των τελών ύδρευσης 2010 δίοτι θεωρεί ότι το ποσό είναι υπέρογκο εφόσον το σπίτι ήταν ακατοίκητο. Αρ. πρωτ. 16298/7-10-11
Απάντηση τμήματος ύδρευσης: Τα κυβικά είναι σωστά γραμμένα από το υδρόμετρο και το υδρόμετρο δεν είναι χαλασμένο.
Απόφαση επιτροπής: να χρεωθεί ο μέσος όρος κυβικών των προηγούμενων πέντε ετών.
10. Αίτηση Τσιγγερλιώτη Μαρίας, Ζητά να γίνει αλλαγή των κυβικών γιατί θεωρεί ότι είναι υπερβολικά και διακανονισμός πληρωμής. Αρ. πρωτ. 18958/21-11-11
Απάντηση τμήματος ύδρευσης: Το υδρόμετρο τοποθετήθηκε το έτος 2006 αλλά καταχωρήθηκε στους καταλόγους το 2011 με 4756 κυβικά. Δεν έχει εκδοθεί ακόμη λογαριασμός. Ενημερώθηκε από το τμήμα ύδρευσης τηλεφωνικά για τα κυβικά του υδρομέτρου και συστήθηκε να πληρώσει ένα μέρος στο ταμείο ώστε να κατέβει το ποσό που θα χρεωθεί στο λογαριασμό και να μην περνάει την κλίμακα ή να τα χρεωθεί διαιρώντας τα δια 2 στις καταναλωτικές περιόδους 2010 και 2011. Τα κυβικά είναι σωστά στο υδρόμετρο αλλά έπρεπε να χρεωθεί από την κατανάλωσή του 2006.
Απόφαση επιτροπής: Να μοιραστούν τα κυβικά σε 6 έτη ισόποσα από το 2006-2011
 11. Αίτηση Πλασταρά Χρυσαυγής, ζητά να γίνει διαγραφή των παλαιών χρεών ετών 1992-1998 διότι είχε γίνει συμφωνία με τους τότε αρμόδιους και το χρέος αποπληρώθηκε (ισοφαρίστικε) με εργασίες που έκανε ο σύζυγός της Νικήτας Πλασταράς που εργάστηκε ως αυτοκινητιστής την περίοδο εκείνη στο δήμο και ήταν η αμοιβή του. Αρ. πρωτ. 18468/11-11-11
Απάντηση τμήματος ύδρευσης: είχε ξανά κάνει αίτηση  στην οποία η επιτροπή ζητούσε να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά της συμφωνίας. Απόφ. 218/2011.
Απόφαση επιτροπής: Ναι, να γίνει διαγραφή του ποσού
 12. Αίτηση Γκόγκου Χρήστου, κωδ. 02-1792, ζητά να αναμορφωθεί το χρέος του έτους 2006 διότι είναι υπέρογκο λόγω ότι οι υδρονομείς έβαζαν κατ' εκτίμηση κυβικά τα προηγούμενα έτη και το 2006 πήρε όλα τα κυβικά μαζεμένα. Αρ. πρωτ. 18112/4-11-11
Απάντηση τμήματος ύδρευσης: Τα κυβικά έμπαιναν κατ' εκτίμηση μέχρι το 2005 διότι το υδρόμετρο είναι κλειδωμένο και δεν ήταν εφικτό ο υδρονομέας να πάρει μέτρηση. Από το 2001 που εκδίδονται οι λογαριασμοί ύδρευσης από το δήμο, η υπηρεσία ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ότι το υδρόμετρο πρέπει να τοποθετηθεί σε μέρος που να μπορεί ο υδρονομέας να το ελέγχει.
Απόφαση επιτροπής: Να πληρωθούν τα κυβικά χωρίς κλίμακα, δηλαδή τα κυβικά επί 0,30?
 13. Αίτηση Τύρη Στέφανου, κωδ. 02-1847, ζητά να γίνει αναμόρφωση του χρεόυς για το έτος 2006, διότι είναι υπέρογκο λόγω ότι οι υδρονομείς έβαζαν κατ' εκτίμηση κυβικά τα προηγούμενα έτη και το 2006 πήρε όλα τα κυβικά μαζεμένα. Στις 1-10-10  έγινε αποδέσμευση του ΑΦΜ του με αρ. πρωτ. 11076/1-10-10 ενημερώνοντας την εφορία ότι έχει τακτοποιήσει τις ταμειακές του εκκρεμότητες με το δήμο. Αρ. πρωτ. 18111/4-11-11
Απάντηση τμήματος ύδρευσης: Τα κυβικά έμπαιναν κατ' εκτίμηση μέχρι το 2005 διότι το υδρόμετρο είναι κλειδωμένο και δεν ήταν εφικτό ο υδρονομέας να πάρει μέτρηση. Από το 2001 που εκδίδονται οι λογαριασμοί ύδρευσης από το δήμο, η υπηρεσία ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ότι το υδρόμετρο πρέπει να τοποθετηθεί σε μέρος που να μπορεί ο υδρονομέας να το ελέγχει. Η αποδέσμευση του ΑΦΜ του κ. Τύρη έγινε ύστερα από αίτηση του και με απόφαση του πρώην δημάρχου κ. Ρεβενικιώτη ενώ εκκρεμούσε ακόμη η αίτηση με αρ. πρωτ.. 8994/9-8-10 η οποία απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ. 218/11 απόφαση δημοτικού συμβουλίου.
Απόφαση επιτροπής: Να πληρωθούν τα κυβικά χωρίς κλίμακα, δηλαδή 1237κυβικά επί 0,30?
 14. Αίτηση Διαμαντή Ιωάννη του Ζαφειρίου, ζητά να μην ληφθεί υπόψιν η μέτρηση του κοινόχρηστου υδρομέτρου με αριθμό ΒΒ029634, διότι είναι υπέρογκη η ένδειξη και είτε είναι χαλασμένο το υδρόμετρο είτε μετράει αέρα. Αρ. πρωτ. 18057/3-11-11.
Απάντηση τμήματος ύδρευσης: Δεν έχει εκδοθεί ακόμη λογαριασμός. Ενημερώθηκε από τμήμα ύδρευσης τηλεφωνικά για τα κυβικά του υδρομέτρου και ρωτήθηκε σε ποιο όνομα θα πρέπει να εκδοθεί ο λογαριασμός. Έχει κάνει ξανά αίτηση και απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ. 309/10-10-11 απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Σύμφωνα με τον υδρονομέα το υδρόμετρο έπρεπε να χρεωθεί από το 2008 που μπήκε πρώτη φορά, βρέθηκε και μετρήθηκε για την κατανάλωση του 2010 με 2352Κ. Για το 2011 έχει 600 κυβικά κατανάλωση περίπου. Τα κυβικά είναι πραγματικά και στην περιοχή υπάρχει νερό, μόνο κατά το μήνα Αύγουστο ελαττώνεται.
Απόφαση επιτροπής: Να μοιραστούν 2952κ. σε τέσσερις καταναλωτικές περιόδους, δηλαδή 2008-2009-2010-2011.
 15. Αίτηση Βασταγάρη Άννας του Παναγιώτη, ζητά να γίνει διαγραφή ποσού 200? από τέλη παρεπιδημούντων έτους 2009, διότι έχουν εξοφληθεί με το υπ' αριθμόν 4358/25-8-11 διπλότυπο είσπραξης και εκ παραδρομής βεβαιώθηκαν ξανά. Αρ. πρωτ. 16498/11-10-11
Απόφαση επιτροπής: Δεκτή η αίτηση
 16. Αίτηση Βυζαντιάδη Αθανάσιου, ζητά να του αφαιρεθεί το ποσό των 149,35? από προσαυξήσεις που πλήρωσε από το Μάιο του 2010 εώς τον Οκτώβριο του 2011 από επόμενο λογαριασμό ύδρευσης, διότι υπήρχε αίτηση που εκκρεμούσε για το τελικό ποσό πληρωμής του λογαριασμού του έτους 2008. Αρ. πρωτ.. 17570/26-10-11
Απάντηση τμήματος ύδρευσης: Η αίτηση του πέρασε στο συμβούλιο με αρ. αποφ. 218/2011.
Απόφαση επιτροπής: απορρίπτεται η αίτηση
 17. Αίτηση Τούμπα Όλγας του Χρήστου, ζητά να επιστραφεί ποσό 84,00? από τέλη χρήσης πεζοδρομίου, διότι δεν έκανε χρήση. Αρ. πρωτ. 16128/6-10-11
Απάντηση οικονομικής υπηρεσίας: Ο πρόεδρος Ν. Μαρμαρά συμφωνεί.
Απόφαση επιτροπής: Δεκτή η αίτηση
 18. Αίτηση Ζέππου Ιωάννη του Μηνά, ζητά να γίνει διαγραφή ποσού 89,52? από τέλη παρεπιδημούντων έτους 2009, διότι έγινε η εξόφληση σύμφωνα με την ΑΠΔ, ενώ από λάθος βεβαιώθηκαν κλίνες. Αρ. πρωτ. 16250/7-10-11
Απάντηση οικονομικής υπηρεσίας: Να γίνει η διαγραφή. Το ποσό έχει πληρωθεί με το υπ' αριθμ. 6219/7-10-2011 διπλότυπο. Χρεώθηκε με κλίνες, όμως διατηρεί βιβλία.
Απόφαση επιτροπής: Δεκτή η αίτηση
 19. Αίτηση Βαγιωνά Αθηνάς του Εμμανουήλ, ζητά να γίνει διαγραφή ποσού 348,54? από τέλη επί των ακαθαρίστων, έτους 2009 γιατί έχει εξοφληθεί με το υπ' αιθμ. 371/15-3-2011 διπλότυπο. Αρ. πρωτ. 16464/11-10-11
Απάντηση οικονομικής υπηρεσίας: Να γίνει η διαγραφή έχει εξοφληθεί το ποσό με το ανωτέρω διπλότυπο και εκ παραδρομής βεβαιώθηκε και σε χρηματικό κατάλογο.
Απόφαση επιτροπής: Δεκτή η αίτηση
20. Αίτηση Αλέγρα Ειρήνης του Ιωακείμ, κωδ. 11-0025, ζητά να γίνει διαγραφή ποσού 257,55 από τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης, ετών 2007-2009 τα οποία είναι βεβαιωμένα στο όνομα Αλέγρας Ιωακείμ του Τριανταφύλλου, λόγω θανάτου του. Αρ. πρωτ. 17238/21-10-11
Απόφαση επιτροπής: Δεκτή η αίτηση, να διαγραφούν
 21.Αίτηση Kasmi Drita του  Selim, ζητά επιστροφή ποσού 90,00? από διπλότυπο είσπραξης με αρ. 1517/23-6-11 για την έκδοση διαμονής, ως μέλος οικογενείας υπηκόου τρ/ίτης χώρας, διότι δεν έγινε χρήση από την υπηρεσία. Αρ. πρωτ. 15449/26-9-11
Απάντηση γραφείου αλλοδαπών: Να γίνει η επιστροφή. Δεν χρησιμοποιήθηκε το παραπάνω διπλότυπο διότι η άδεια παραμονής της ανωτέρω λήγει στις 29-6-2012 και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Απόφαση επιτροπής: Δεκτή η αίτηση
 22. Αίτηση Γρηγοριάδη Σταύρου και Πασσαλή Δημήτριου, ζητούν να γίνει ρύθμιση των κυβικών για την κατανάλωση του 2010, όπως έγινε και για τις δύο προηγούμενες καταναλώσεις του 2008 και 2009. Αρ. πρωτ. 17520/25-10-11
Απόφαση επιτροπής: Απορρίπτεται η αίτηση
23. Αίτηση Καμπάνη Ιωάννη του Αγγέλου, κωδ. 11-0443, ζητά να γίνει διαγραφή τελών αποχέτευσης 2009 (128,10?) και 2010 (144,30?), διότι δεν έχει συνδεθεί ακόμη με το δίκτυο αποχέτευσης. Αρ. πρωτ. 16430/11-10-11
Απάντηση τμήματος ύδρευσης: Να γίνει η διαγραφή. Έχει πληρώσει τέλη σύνδεσης αποχέτευσης, αλλά δεν έχει συνδεθεί ακόμη με το δίκτυο ώστε να κάνει χρήση του.
Απόφαση επιτροπής: Να γίνει η διαγραφή
 24. Αίτηση από ταμειακή υπηρεσία, να γίνει διαγραφή ποσών α) 46,40? από τον κωδ. 13-0355, καταναλωτής Δήμος Δημήτριος του Κων/νου και β) 124,00? από τον κωδ. 13-1357, καταναλωτής Καρυπίδης Ιωάννης του Θεοδοσίου που αφορούν τέλη αποχέτευσης 2008, λόγω προβλήματος του συγκεκριμένου καταλόγου κατά την μεταφορά των οικονομικών στοιχείων από το 2010 στο 2011. τα ποσά έχουν εξοφληθεί με τα βεβαιωτικά σημειώματα 11/4-4-2011 και 205Σ/19-5-11 αντίστοιχα. Αρ. πρωτ. 122/3-1-2012
Απόφαση επιτροπής: Δεκτή η αίτηση
 25. Αίτηση Δέλλα Μαρίας συζ. Αντωνίου, κωδ. 11-1321, ζητά να γίνει διόρθωση των κυβικών κατανάλωσης από 425 σε 150 περίπου, έτους 2009 διότι θεωρεί ότι έχει γίνει λάθος στην μέτρηση του υδρομέτρου. Αρ. πρωτ. 17513/25-10-11
Απάντηση τμήματος ύδρευσης: Είχε ξανά κάνει αίτηση και απορρίφθηκε με την απόφαση 218/2011. Οι μετρήσεις είναι κανονικές και το υδρόμετρο μετράει κανονικά.  Να πάρει εκ νέου απόφαση το Δ.Σ..
Απόφαση επιτροπής: Απορρίπτεται η αίτηση
 26. Αίτηση Ζήσιου Δημήτριου του Αστερίου, κωδ. 02-0278, ζητά να γίνει μεταφορά όλων των παλαιών χρεών ποσού 137,01? (μέχρι και το έτος 2008) στο όνομα Ζήσιο Δημήτριος του Τριανταφύλλου, διότι θεωρεί ότι δεν είναι δικά του. Αρ. πρωτ. 17795/1-11-11
Απάντηση τμήματος ύδρευσης: Η αίτηση είναι δυσανάγνωστη. Εκτός από την ύδρευση 2008 ποσού 33,00? και την αποχέτευση 2008 ποσού 35,60? που δεν έχουν εξοφληθεί τα υπόλοιπα χρέη είναι από καταλόγους πρώην κοινότητας Αγίου Νικολάου και δεν είναι ξεκάθαρό αν πρόκειται για ύδρευση ή αν αφορά κάτι άλλο. Το τμήμα δεν μπορεί να απαντήσει.
Απόφαση επιτροπής: Να διαγραφούν τα χρεή
 27. Αίτηση Χήρου Ευλαμπίας του Κων/νου, κωδ. 01-2405, ζητά να γίνει διαγραφή ποσού 874,85? και των προσαυξήσεων του ποσού αυτού, όπως είχε συμφωνηθεί με την προηγούμενη ηγεσία. Αρ. πρωτ. 18928/21-11-11
Απόφαση επιτροπής: Απορρίπτεται η αίτηση
 28. Αίτηση Κοκκαλιώτη Ελένη του Γρηγορίου, ζητά να επανεξεταστεί η οφειλή των τελών πεζοδρομίου έτους 1999, ποσού 211?, διότι δεν ειδοποιήθηκε εγκαίρως ώστε να εξοφληθεί ο λογαριασμός. Αρ. πρωτ. 365/11-1-2012
Απάντηση ταμειακής υπηρεσίας: Το ταμείο ενημέρωνε με ατομικές ειδοποιήσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών και με τις ρυθμίσεις του 2007 και 2008.
Απόφαση επιτροπής: Να γίνει διαγραφή του ποσού
 29. Αίτηση Βρασταμινού Χαμαϊδής του Λεμονή, ζητά να γίνει διαγραφή ποσού 3.258,80 από τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης ετών 2009 και 2010, διότι παρέχω στο δήμο αγροτεμάχιο που έχουν τοποθετηθεί δεξαμενές βιολογικού για τις ανάγκες του δήμου. Επίσης ζητά να γίνει μείωση 50% του ποσού των ακαθάριστων τελών ετών 2008 και 2009. Για λόγους της φύσεως του επαγγέλματός της το μεγαλύτερο ποσό δεν αφορά τα τέλη επί ακαθαρίστων. Αρ. πρωτ. 417/11-1-2011
Απόφαση επιτροπής: α) Να γίνει διαγραφή ύδρευσης και αποχέτευσης 2009 και 2010 και β) να γίνει μείωση 50% στα τέλη ακαθαρίστων 2008 και 2009.
 30. Αίτηση Καμαλακίδη Νικηφόρου, ζητά να του διαγραφή ποσό 1588,29? που αφορά τέλη παρεπιδημούντων ετών 1992-1998, διότι έχουν παραγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφο 1 του αναγκαστικού νόμου 344/68. Αρ. πρωτ. 17958/3-11-2011
Απάντηση οικονομικής υπηρεσίας: Βάσει του νόμου που επικαλείται, άρθρο 2 παρ. 1  του ΑΝ. 344/68, πρέπει να διαγραφούν μόνο τα έτη 1992-1993 συνολικό ποσό 205,43?. Γιατί τα τέλη παρεπηδιμούντων ετών 1992-1998 βεβαιώθηκαν το 1999 δηλαδή η βεβαίωση τους μπορεί να γίνει εντός πέντε ετών από το οικονομικό έτος στο οποίο ανάγονται, μετά τα πέντε έτη, δεν μπορούν να βεβαιωθούν. Επισυνάπτεται γνωμοδότηση με το θέμα παραγραφής τελών παρεπιδημούντων από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου Σιθωνίας.
Απόφαση επιτροπής: Δεκτή η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Σιθωνίας
31.Αίτηση Παπαδοπουλου Αναστασίας του Νικολαου, ζητά να γίνει διαγραφή μέρους του ποσού των 1928,20? για την κατανάλωση του 2008 από τον κωδ. 13-0029 που ανήκει στην Smith Maria-Katerina. Αρ. πρωτ. 7815/13-7-2010
Απάντηση τμήματος ύδρευσης: Από το 2001 από λάθος δήλωση του εργολάβου η κ. Παπαδοπούλου με κωδ. 13-0028 χρεώνεται με το υδρόμετρο 039875 που ανήκει στην κ. Smith mar;ia-Katerina και η κ. Smith Maria-Katerina με κωδ. 13-0029 χρεώνεται με το υδρόμετρο 039872 που ανήκει στην Παπαδοπούλου Αναστασία. Για την κατανάλωση του 2008 ο κωδ. 13-0029 χρεώθηκε με 692 κυβικά κατανάλωση ποσό οφειλής 1928,20? Από αυτά πρέπει να πληρώσει ένα μέρος κυβικών για την κατανάλωση του 2008 και η  κ. Smith και η κ. Παπαδοπούλου αν το δημοτικό συμβούλιο αποφασίσει την διαγραφή μέρους του ποσού. Αυτό δεν θα γινόταν αντιληπτό εάν δεν υπήρχε αυτή η μεγάλη χρέωση στην κατανάλωση των κυβικών του 2008 στον κωδ. 13-0029. Επίσης ύστερα από αυτοψία του υδρονομέα και τα δύο υδρόμετρα δείχνουν ότι γράφουν κανονικά τα κυβικά. Το δημοτικό συμβούλιο στην απόφαση 205/2011 αποφάσισε να γίνει όπως εισηγείται το τμήμα ύδρευσης. Χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση η ταμειακή υπηρεσία σχετικά με το πόσο θα είναι το ποσό που θα πληρωθεί και πως θα επιμεριστεί. Να γίνει διόρθωση χρηματικών καταλόγων. Και εναλλάξ μεταφορά των ποσών ύδρευσης, αποχέτευσης έτους 2008 χ.κ. 304(αποχέτευση) και 302 (ύδρευση). Αναλυτικά 1) Τέλη ύδρευσης 2008 ποσού 48,00? που είναι βεβαιωμένα στον χ.κ. 302 και ποσό 53,60? από τέλη αποχέτευση 2008 χ.κ. 304 στο όνομα Παπαδοπούλου Αναστασία να μεταφερθούν στο όνομα Smith Μaria-Κaterina.  Και 2) Τέλη ύδρευσης 2008 ποσού 1262,00? που είναι βεβαιωμένα στον χ.κ. 302 και ποσό 666,20? από τέλη αποχέτευση 2008 χ.κ. 304 στο όνομα Smith Μaria-Κaterina να μεταφερθούν στο όνομα Παπαδοπούλου Αναστασία. 
Απόφαση επιτροπής: Να γίνει εναλλάξ η μεταφορά ποσών
 32. Αίτηση Χαραλαμπίδη Στυλιανού του Αναστασίου με κωδ. 01,2075, 01,2003 και 01-2394. ζητά την διαγραφή των ποσών 403,36?, 290,68? και 2003,80?. Που αφορούν τέλη ύδρευσης 2007. Αρ. πρωτ. 8147/19-7-2010
Απάντηση τμήματος ύδρευσης: Το τμήμα μπορεί να αναφέρει ότι για την κατανάλωση του 2007 οι μετρήσεις είχαν καθυστερήσει να γίνουν και πήραν δύο καλοκαίρια. Το δημοτικό συμβούλιο θα αποφασίσει για τις διαγραφές των κωδ. 01-2075, με ποσό 403,36?, τον κωδ. 01-2003 ποσού 290,68? και κωδ. 01-2394 ποσού 2003,80?. Το συμβούλιο αποφάσισε στην 205/11 απόφαση, να πληρώσει το μισό των τριών ρολογιών για τα έτη οφειλής. Η ταμειακή υπηρεσία, ζητά να γίνει η διαγραφή των ποσών όπως αναφέρεται η αίτηση διότι τα ποσά έχουν πληρωθεί με προηγούμενη απόφαση 11/2010, επισυνάπτονται διπλότυπα είσπραξης.
Απόφαση επιτροπής: Δεκτή η αίτηση
 33. Αίτηση Αθανασιάδου Άννα του Παναγιώτη, κωδ. 13-0165 με αρ. υδρομ. 0957036, ζητά την επανεξέταση των λογαριασμών από την κατανάλωση του 1998 εώς την κατανάλωση του 2008, διότι το 1998 έχει υψηλή χρέωση και να γίνει διαγραφή όλων των χρεών γιατί δεν λάμβανε λογαριασμό.
Απάντηση του τμήματος ύδρευσης: Το υδρόμετρο χρεώθηκε πρώτη φορά το 1998 και είχε κατανάλωση 350κυβικά που αντιστοιχεί στο ποσό των 424,01? και με τα τέλη σύνδεσης 440,00?, σύνολο 864,01?. Δεν είχε έρθει στην υπηρεσία να πληρώσει τέλη σύνδεσης και δεν είχε δηλώσει Δ/νση. Ο λογαριασμός έβγαινε κανονικά κάθε χρονιά με δ/νση Νικήτη και το υδρόμετρο μετράει κανονικά. Το δημοτικό συμβούλιο στην απόφαση 205/2011, αποφάσισε να πληρωθεί το ποσό των 440? από την χρήση του 1998, χωρίς προσαυξήσεις και το υπόλοιπο ποσό να διαγραφή. Η ταμειακή υπηρεσία  ζητά επανέλεγχο της αίτησης.
Απόφαση επιτροπής: Να πληρώσει το 50% από κάθε έτος από το 1998-2008
 34. Αίτηση Μιαούλη Άννα του Πέτρου, Αρ. πρωτ. 10712/20-11-09
Το Δ.Σ. αποφάσισε στην υπ' αριθμ. 218/11 ότι απορρίπτει την αίτηση. Η ταμειακή υπηρεσία ζητάει επανέλεγχο της αίτησης διότι τα ποσά που είναι χρεωμένα πρέπει να διαγραφούν. Επισυνάπτεται διπλότυπο είσπραξης.
Απόφαση επιτροπής: Δεκτή η αίτηση
35. Αίτηση Σπύρου Δήμητρας του Βασιλειού, κωδ. 11-1034, ζητά να γίνει επανεξέταση των λογαριασμών ύδρευσης 1996 εως 2001 που αφορούν τέλη ύδρευσης και τέλη αποχέτευσης. Αρ. πρωτ. 5923/28-5-10Απάντηση τμήματος ύδρευσης: είναι η μοναδική κληρονόμος. Η αποδοχή έγινε     16-1-2001. Στην απόφαση 205-11 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να διαγραφούν λόγω παραγραφής των χρεών. Η ταμειακή υπηρεσία, ζητά να γίνει επανεξέταση της απόφασης, διότι δεν τίθεται θέμα παραγραφής γιατί οι χ.κ. κατάλογοι βεβαιώνονται εντός δύο ετών. Επίσης όταν αποδέχεται ένας κληρονόμος το ακίνητο, αποδέχεται και όλα τα βάρη που αφορούν αυτό.
Απόφαση επιτροπής: Να γίνει μείωση 50% στο κεφάλαιο κάθε έτους
 36. Αίτηση από ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Σιθωνίας, Σύμφωνα με την 205-11 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που αφορά αίτηση της εταιρείας ΜΙΡΑΜΑΡΕ Α.Ε.. για ρύθμιση τελών ύδρευσης ετών 1996-1997 ποσού 4627,34? κεφάλαιο και 13872,27? με τις προσαυξήσεις, αποφασίστηκε να πληρωθεί το κεφάλαιο εφάπαξ γιατί δεν υπάρχει κάποια ρύθμιση του κράτους να εξοφληθεί με δόσεις. Επειδή η συγκεκριμένη εταιρεία δεν δύναται να εξοφλήσει το ποσό, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τον αριθμό των δόσεων, ώστε να μπορέσει η εν λόγω εταιρεία να προβεί στην εξόφληση του ποσού.
Απόφαση επιτροπής: Να πληρωθεί το ποσό 4.627,34? σε 3 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.
 37.Αίτηση από τμήμα ύδρευσης του Δήμου Σιθωνίας, που αφορά την Ανδρεάδου Θεοφανούλα, να γίνει διαγραφή ποσού 30? από την κατανάλωση του 2010 που προκύπτει από διαφορά παγίου από εκτός οικισμού σε εντός οικισμού. Συνέχεια της αίτησης με αρ. πρωτ. 15459/26-9-2011. Το 2009 είχε κάνει αίτηση με αρ. πρωτ. 10946/8-7-2011 που ζητούσε διαγραφή της διαφοράς παγίου και το δημοτικό συμβούλιο με την υπ' αριθ. 218-11 απόφαση, αποφάσισε να διαγραφούν.
Απόφαση επιτροπής: Έχει πάρει απόφαση το δημοτικό συμβούλιο στην 309/2011 για διαγραφή της διαφοράς παγίου.
38. Αίτηση Καραμάνου Ιωάννης του Χρήστου, η ταμειακή υπηρεσία ζητάει να γίνει διόρθωση στην απόφαση που πήρε το δημοτικό συμβούλιο στην απόφαση 218/2011 για την αίτηση του κ. Καραμάνου με αρ. πρωτ. 10007/27-6-2011, διότι στην αίτηση ζητάει επιστροφή ποσών 55,60? για την κατανάλωση 2008 και 50,50 για την κατανάλωση 2009 (σύνολο 106,10?) και όχι διαγραφή των ποσών. Οι λογαριασμοί έχουν πληρωθεί ενώ ήταν διπλοεγγραφή.
Απόφαση επιτροπής: Δεκτή η αίτηση


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 03/02/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ