Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 1/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις τρεις (3) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 20882/29-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2) Σπανός Μιχαήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Χριστοδούλου Νικόλαος
4) Λογοτριβή Ελένη                                                   4) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        5) Φάλκος Κωνσταντίνος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                            6) Γεωργιάδης Αναστάσιος
7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παστογιάννης Γεώργιος                                          8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Μάντσιος Βασίλειος                                                 9) Μάλαμα Κυριακή
10) Γκιώτης Νικόλαος
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Κατσίκης Παναγιώτης
15) Πράτσας Άγγελος
16) Πράτσας Ιωάννης
17) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
18) Πετρίδης Νικόλαος
     
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι: 1) κ. Παρδάλης Γεώργιος της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, 2) κ. Καπλάνης Γεώργιος της Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά και 3) κ. Τσελεπής Ανέστης της Τ.Κ. Σάρτης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος Κωνσταντίνος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την  «Χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Αγίου Νικολάου» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  1/2012
Θέμα: 1ο    
«Χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Αγίου Νικολάου».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Έργων, η οποία εισηγούμενη το πρώτο (1ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το από 29-12-2011 έγγραφο της Κοινοπραξίας «Κ/ξια Πολυζώης Νίκος Α.Ε.-Καπαράκη Α.Τ.Ε.», ανάδοχοι του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ.Αγίου Νικολάου», οι οποίοι αιτούνται να παραταθεί η προθεσμία εκτελέσεως του μέχρι 30-4-2012, λόγω του ότι η έγκριση του Α.Π. για την κατασκευή του αντιπλημμυρικού έργου προστασίας των εγκαταστάσεων της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΠΠΕΡΑΑ, έγινε στις 7-11-2011 και συνεπώς θα πρέπει να παραταθεί η προθεσμία που λήγει στις 31-12-2011, έως τις 30-4-2012 προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του αντιπλημμυρικού έργου.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κα.Καραδήμου και το ανωτέρω έγγραφο,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα
  
Παρατείνει την προθεσμία εκτελέσεως του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Αγίου Νικολάου», ανάδοχος Κοινοπραξία «Κ/ξια Πολυζώης Νίκος Α.Ε.-Καπαράκη Α.Τ.Ε.», μέχρι 30-4-2012.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 05/01/2012
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ