Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 38

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 14/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 17 Νοεμβρίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 136/11-11-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος               ———–     
2. Κοντού Ελένη
3. Ανδριανούδης Γεώργιος
3. Δραγάνης Αλέξανδρος
4. Πράτσα Άννα
   
    Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος, ανέφερε  θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας   που αφορά τον <<Να μείνει ανοικτός δρόμος στην περιοχή Βίγλα παραλία Συκιάς  ως ήταν διότι ιδιώτες έφραξαν μέρος του και δημιουργεί πρόβλημα προσπέλασης >> . Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αποφάνθηκε  για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  38/2011
Θέμα: 1ο      
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«να μείνει ανοικτος δρόμος στην περιοχή Βίγλα παραλία Συκιάς ως ήταν ».

                   
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (1ο) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:.
    Ο συγκεκριμένος δρόμος υφίσταται από 25ετίας με συνεννόηση των ιδιωτών και συντηρούνταν από τα μηχανήματα του Δήμου μας για την εξυπηρέτηση των πολιτών . Οι αδελφές Συνιώρη που  έχουν αγροτεμάχιο στην περιοχή έκλεισαν σημείο του δρόμου με συρματόπλεγμα με αποτέλεσμα την δυσκολία στην προσπέλασή του, γι’ αυτό  πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε ο δρόμος να ανοίξει ξανά και αν είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί ως αγροτικός για αποφυγή όμοιων ενεργειών δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος για εξυπηρέτηση των πολιτών που έχουν αγροκτήματα στην περιοχή . 
    Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.
    Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου
                    αποφασίζει ομόφωνα

στα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας , δηλαδή να γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες για να παραμείνει ανοικτός ο προαναφερόμενος  δρόμος και αν είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί ως αγροτικός  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 38/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.
Ο Πρόεδρος    τα μέλη
Υπογραφές    Υπογραφή       
                Ακριβές απόσπασμα
      Ο Πρόεδρος